98849

Исследование динамической устойчивости ЭЭС

Курсовая

Физика

Для определения начального значения δ0 фазового угла синхронной ЭДС ЕQ0 по программе RRSwin проводится серия расчетов для схемы при различных величинах этого аргумента δ. Строится фрагмент угловой характеристики

Русский

2016-07-13

1.39 MB

1 чел.

1. Исходные данные

Таблица 1. Исходные данные

Вариант

Данные о КЗ

Параметры режима

Параметры системы

Место и вид

tкз,

с

РГО,

о.е.

QГО,

о.е.

UГО,

о.е.

РН,

о.е.

QН,

о.е.

Трансформаторы

Линия

Нагрузка

хТ,

о.е.

хАТ,

о.е.

хЛ,

о.е.

хЛо,

о.е.

хН2,

о.е.

хНо,

о.е.

166

К2(1)

0,5

0,84

0,39

1,0

0,15

0,09

0,1

0,134

0,17

4,5х1

2,49

1,67

Таблица 2. Исходные данные

Вариант

Параметры системы

Эквивалентный генератор

АРВ

xd,

о.е.

xq,

о.е.

x'd,

о.е.

хГ2,

о.е.

ТJ,

с

D,

о.е.

ТВ,

о.е.

КоU

К11

К21

К

К

Те,

с

166

0,88

0,545

0,23

0,14

9,7

1,06

8,1

84

-

-

2,4

1,0

0,12

2. Исследование динамической устойчивости

2.1. Расчеты параметров исходного установившегося режима и начальных значений переменных

Для определения начального значения δ0 фазового угла синхронной ЭДС ЕQ0 по программе RRSwin проводится серия расчетов для схемы 1.1. при различных величинах этого аргумента δ. Строится фрагмент угловой характеристики РГ(δ )(табл.2. рис 1.1.) по которому графически определяется значение δ0=57.8о.

Таблица 2. Угловая

Характеристика  

                                                                        

δ, град

РГ, о.е.

30

0,49

40

0,6

50

0,73

60

0,83


Значение Еq0 синхронной ЭДС исходного режима:

Начальное значение Е'0 переходной ЭДС

2.2. Расчет шунта однофазного КЗ  в схеме ЭЭС (рис.1.)

2.2.1. Составление схемы замещения обратной последовательности и преобразование ее к простейшему виду

2.2.2. Составление схемы замещения нулевой последовательности и преобразование ее к простейшему виду

2.2.3. Определение шунта однофазного КЗ

∆Х(1)Σ2+ ХΣ0=0.093+0.104=0.197

2.3. Определение времени предельного отключения КЗ методом площадей

По схемам замещения нормального (1), аварийного (11), послеаварийного (111) режимов ЭСС с представлением генератора переходными параметрами Е'0=1.224; х'd=0.23 в программе RRSwin рассчитываются (рис.4,5,6) точки угловых характеристик РГ (δ') для каждого из режимов и помещаются в таблицу 3.

Таблица 3.

Угол δ', град

РГ1, о.е.

РГ11, о.е.

РГ111, о.е.

0

0,0694

0,0429

0,0841

10

0,39

0,255

0,361

20

0,699

0,46

0,628

30

0,989

0,652

0,877

40

1,25

0,824

1,1

50

1,47

0,973

1,29

60

1,65

1,09

1,45

70

1,78

1,18

1,56

80

1,86

1,23

1,62

90

1,88

1,25

1,64

100

1,84

1,22

1,61

110

1,75

1,16

1,53

120

1,61

1,07

1,41

130

1,42

0,945

1,24

140

1,19

0,792

1,04

150

0,922

0,615

0,808

160

0,627

0,43

0,552

170

0,314

0,213

0,282

180

0,0081

0,001

0,00392

На рис.7 построены угловые характеристики мощности для всех режимов и графически подобран предельный угол отключения δ'проткл=600, т.е. угол перехода из режима II в режим III, при котором площадки ускорения Fу и торможения FТ равны друг другу.

Из рис.7 определяется исходный угол δ'0=250 и избыточная мощность  в момент КЗ Ф0 –РГII(0)=0,26.

Решение уравнения движения уравнения выполняется методом последовательных интервалов при длительности интервала h=0,1 с. При этом

Приращение угла на первом интервале составляет

Угол в конце первого интервала (и в начале второго интервала)

Приращение угла на втором интервале составляет

где избыточная мощность на конец первого интервала видна из графиков (рис 7.) при угле  а именно:

Ф1Т –РГII(1)=0,25.

Угол в конце второго интервала (и в начале третьего)

Приращение угла на третьем интервале составляет

где избыточная мощность на конец первого интервала видна из графиков (рис 7.) при угле  а именно:

Ф2Т –РГII(1)=0,11.

Угол в конце третьего интервала (и в начале четвертого)

Результаты расчетов сведены в табл. 4 и построен график δ'(t) (рис. 8), по которому определено предельное время отключения КЗ  tпроткл=0,45 с.

Таблица 4. Вычисление функции δ'(t)

t, c

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

δ', град

25

27.68

35

44,36

54,46

67,9

РГII, о.е.

0,55

0,59

0,73

0,88

1,02

-

Ф, о.е.

0,29

0,25

0,11

0,04

0,18

-

∆δ, град

0

2,68

7,32

9,36

10,102

13,44

Вывод: ЭЭС динамически не устойчива, т.к. время короткого замыкания больше времени предельного отключения

 tКЗ >tпроткл

0,5>0.45.

PAGE  2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54553. Інтегроване навчання із використанням інноваційних технологій 105.5 KB
  Етап початкового навчання є перехідним від звичного способу життєдіяльності в період дошкільного дитинства до способу який домінує в режимі життєдіяльності молодшого а потім і старшого підліткового віку. Основним завданням початкової школи вважається і я з цим безперечно згодна підготовка до систематичного цілеспрямованого навчання на старших вікових паралелях виховання позитивної мотивації учіння емоційно благополучного ставлення до школи і навчальної праці формування пізнавальних потреб. Навчання в школі будується на предметній...
54554. Реалізація принципів розвиваючого навчання на уроках і позакласних заходах початкової школи як передумова формування та розвитку креативної особистості 171.5 KB
  Тому особливої актуальності набуває проблема реалізації розвивального принципу навчання на уроках у початковій школі. Розгляд терміну розвиваюче навчання припускає перш за все вивчення проблеми співвідношення навчання і розвитку яка завжди визнавалася однією із основних проблем педагогіки. На різних історичних етапах її рішення мінялося що обумовлене зміною методологічних установок появою нових трактувань розуміння суті розвитку особи і самого процесу навчання переосмисленням ролі останнього в цьому розвитку.
54555. Компетентнісно-зорієнтоване навчання у структурі трудової підготовки учнів 91 KB
  Життєвий досвід дитини вирішальний фактор формування особистості а вся система навчання і виховання повинна допомогти їй виявити у собі і розвинути те що їй органічно притаманне. Тільки таким чином можливо досягти мети формування особистості готової до життя у світі що постійно змінюється здатної до навчання та самовдосконалення до прийняття ефективних рішень. Тому компетентнісна стратегія є одним з магістральних напрямків реформування освітньої системи в Україні і вона пов'язана з принципово новим цілепокладанням у педагогічному...
54556. A compiler system for windows 7.36 MB
  I was working since several years in a compiler environment project. I had written an editor ‘Wedit’ and sold some copies of it to fellow programmers in Paris. But my editor project was stuck: it missed the compiler. Once people bought the compiler with its integrated editor, they wouldn’t think about using any other one. The editor was actually considered as an afterthought. The effort of learning a new editor was considered too big. Besides, the new programming environments were more and more closed.
54557. Отношения собственности и их реализация 18.04 KB
  В системе экономических отношений собственность всегда ассоциируется с определенными вещами, благами, продуктами интеллектуального труда. Но это лишь формы материализации собственности.
54558. Сон – залог здоровья 90 KB
  Задачи: расширить представление о сне; проделать опыты и упражнения, показывающие влияние сна на здоровье человека; сделать выводы, предложить здоровые нормы поведения перед сном; воспитывать потребность в здоровом образе жизни.
54559. Сущность, место и роль государственной собственности 18.58 KB
  Собственность относится к числу наиболее важных и сложных проблем экономики, и экономической теории. История экономической жизни общества в периоды повышенной социальной активности ведет, как правило, к перераспределению объектов и прав собственности.
54560. Основные черты рыночной экономики. Функции рынка 19.07 KB
  Современная экономика всех развитых государств носит рыночный характер, это объясняется тем, что рыночная экономика оказалась наиболее эффективной и гибкой для решения основных экономических проблем.
54561. Основні методи доведення нерівностей 255.5 KB
  Мета: освітня: систематизувати та відкоригувати вміння та навички доводити нерівності різними методами: використання означення нерівності доведення від супротивного використання відомої нерівності виділення квадрата двочлена застосування ключових нерівностей; перевірити та встановити рівень оволодіння учнями способів доведення нерівностей вміння та навички у нестандартних ситуаціях творчість учнів у завданнях найвищого рівня завданнях олімпіадного характеру; повторити глибоко осмислити навчальний матеріал з метою формування...