99242

Визначення економічної ефективності заходів у галузі автоматики, телемеханіки та зв’язку на залізничному транспорті

Курсовая

Экономическая теория и математическое моделирование

Визначення економічної ефективності впровадження більш досконалих пристроїв СЦБ/ Визначення пропускної спроможності дільниці, дільничної швидкості, кількості зупинок та розмірів руху вантажних поїздів. Визначення капітальних вкладень. Розрахунок потрібного контингенту на ділянці при НАБ та ДЦ. Визначення експлуатаційних витрат і собівартості перевезень. Визначення економічної ефективності. Визначення економічної ефективності впровадження мікропроцесорної централізації стрілок і сигналів (МПЦ) на зразковій залізничній станції.

Украинкский

2016-08-10

1.92 MB

0 чел.

Визначення економічної ефективності заходів у галузі автоматики, телемеханіки та зв’язку на залізничному транспорті

Завдання до курсової роботи

Варіант №9

Одноколійна ділянка НАБ – заміна на ДЦ

Експлуатаційна довжина дільниці, Lek, км.....................................................98

Кількість перегонів, mпер..............................................................................11

Кількість проміжних станцій на дільниці: ....................................................12

  •  ІІ класу ................................................................................................2
  •  ІІІ класу ...............................................................................................3
  •  ІV класу ...............................................................................................7

Кількість стрілок на проміжних станціях .....................................................99

Серія локомотива ............................................................................................ВЛ60

Середнє навантаження на вантажний вагон, Рв, т/ваг ................................46

Вага тари вагона, qт ........................................................................................20

Вага потяга, Qбр, т ..........................................................................................3100

Зниження простою вагона, ∆t, год ................................................................0,11

Скорочення середньодобової кількості локомотивів, ∆М .........................7

Скорочення чисельності помічників машиністів та складачів, ∆Чпмс .......6

Додатковий контингент електромеханіків, ∆Чшн ........................................5

Кількість вагонів, що переробляються станцією за добу, n ......................700

Витратна норма на 1 маневрову лок.год, еман, грн. ....................................201

Витратна норма на 1 ваг.год простою, еnH, грн. .........................................29

Капітальні витрати, Кдод, тис. грн.. ..............................................................650

ЗМІСТ

    Вступ

1 Визначення економічної ефективності впровадження більш досконалих пристроїв СЦБ

1.1 Визначення пропускної спроможності дільниці, дільничної швидкості, кількості зупинок та розмірів руху вантажних поїздів.

1.2 Визначення капітальних вкладень

1.3 Розрахунок потрібного контингенту на ділянці при НАБ та ДЦ

1.4 Визначення експлуатаційних витрат і собівартості перевезень

1.5 Визначення економічної ефективності

2. Визначення економічної ефективності впровадження мікропроцесорної централізації стрілок і сигналів (МПЦ) на зразковій залізничній станції.

Список використаної літератури

 

Вступ

Висока інтенсивність використання технічних засобів залізничного транспорту обумовлює необхідність широкого застосування досягнень науки та техніки і передових засобів труда. Рішенню цих задач в більшості сприяє впровадження сучасних засобів автоматики та телемеханіки. При відносно невеликих капітальних витратах пристрої  автоматики та телемеханіки дозволяють підвищити пропускну та провізну спроможність ліній та перероблювальну спроможність станцій, значно збільшити продуктивність та покращити умови праці залізничників, підвищити безпеку руху поїздів.

Впровадження автоблокування та АЛС на двоколійних лініях підвищує їх пропускну спроможність в 2-3 рази з порівнянням з лініями, які обладнанні напівавтоматичним блокуванням (ПАБ). При обладнані диспетчерською централізацією (ДЦ) одноколійних ліній їх пропускна спроможність збільшується приблизно на 50%.

Таким чином, пристрої автоматики й телемеханіки є важливими й ефективними засобами вдосконалення організації перевізного процесу. Їхнє впровадження можливо як окремо, так і  разом з реконструкцією шляху й тяги. У всіх випадках  необхідна  оцінка ефективності впровадження пристроїв по їхньому впливі на основні показники  залізниці: пропускну здатність, дільничну швидкість, продуктивність  й умови праці, капітальні й експлуатаційні  витрати й рівень безпеки руху поїздів.

Метою даної курсової роботи  є впровадження автоматичного блокування з електричною централізацією, ефективність капітальних вкладень в об'єкти залізничного транспорту, розрахунки необхідного контингенту, заробітної плати, експлуатаційних витрат залізниці, комплексна оцінка економічної ефективності заходів із НТП.

   

1 Визначення економічної  ефективності  впровадження більш доскональних пристроїв СЦБ

   1.1 Визначення пропускної спроможності ділянки, дільничної швидкості, кількості зупинок та розмірів руху вантажних поїздів.

Пропускна спроможність (N) на ділянці визначається в залежності від виду графіка руху поїздів.

На двоколійних лініях пропускну спроможність перегонів визначають окремо за кожним напрямком.

Для двоколійних ділянок, які обладнані пристроями НАБ, пропускна спроможність у потягах визначається як:

     (1.1) 

де  п- станційний інтервал попутного прямування.За завданням п=13;

 Тдоб - тривалість доби у хвилинах. Тдоб=1440хв.;

tх - час руху поїзда в парному та непарному напрямках;

tх - визначається за формулою (1.2);

                          (1.2)

де  l - довжина обмежувального перегону, км;

Vх - cередня ходова швидкість руху потяга на ділянці, км/год.

Довжина обмежувального перегону визначається як відношення експлуатаційної довжини ділянки до числа перегонів

                    (1.3)

Значення Lек, mпер та середніх ходових швидкостей в залежності від серії локомотива наведені у вихідних даних.

За формулою 1.3: 

l =98/11=8,91 км.

За формулою 1.2:       

tx = (8.91*60) / 61= 8,76 хв.

За формулою 1.1 отримали :

Nнаб = 1440 / (2*8,76+14) = 45,7 пар потягів.

Для  одноколійної  дільниці , яка обладнана пристроями ДЦ,  пропускна спроможнiсть в потягах визначається як: 

     (1.4)

де  n - коефіцієнт пакетності графіка (відношення числа поїздів у пакетах до загальної кількості поїздів).Приймаємо n=0,9;

І1, І2 - міжпоїздні інтервали в пакетах непарного та парного напрямків, хв. Приймаємо І1 =5 хв , І2 =5 хв.

                                NДЦ = 63,45пар.

Основний вид графіка руху поїздів непаралельний, тобто передбачає обертання поїздів різних категорій та швидкостей. За цим графіком пропускна спроможність визначається за формулою:

             Nв= Nнаб -  Nпспс – (пр - 1)Nпр - (зб-1 )Nзб,                   (1.5)

де  Nнаб  - пропускна спроможність ділянки по перегонах за паралельним графіком визначається при напівавтоблокуванні;

Nпс -кількість пар пасажирських поїздів. Прийнято 6 пар;

Nпр - кількість пар прискорених поїздів. Прийнято одну пару;

Nзб -кількість пар збірних поїздів. Прийнято одну пару;

пс, пр, зб - коефіцієнти зняття вантажних поїздів пасажирськими, прискореними та збірними поїздами.

Прийнято пс=1,2 для одноколійних, пр=1,1 і зб=1,5 для одноколійних ліній. За пропускною спроможністю, розрахованою на ділянці, обладнаної напівавтоблокуванням у порівнянні з автоблокуванням, в подальшому ведеться увесь розрахунок.

Nв = 45,7 –4 * 1.2 - (1.1-1) * 1 - (1.5 - 1) * 1 = 40,3 пар.

У техніко-економічних розрахунках із достатньою для практичних цілей точністю дільничну швидкість (Vд) знаходимо за допомогою коефіцієнта дільничної швидкості( д) за формулою:

Vд=Vхд,      (1.6)

де   д- коефіцієнт дільничної швидкості. На одноколійних лініях д визначається за формулою:

                      (1.7)

де  NВ -кількість пар вантажних поїздів;

NПС -кількість пар пасажирських поїздів;

tСХ, tОБ - відповідно середні зупинки вантажних поїздів під схрещенням та обгоном, які допустимо прийняти:

  •  при НАБ  tСХ =20хв., tОБ = 40хв,
  •  при ДЦ tСХ =16хв., tОБ=25хв.

- відношення ходової швидкості вантажного поїзда до швидкості пасажирського. Прийняти =0,6

     НАБ=1-(40,3+1,2*0,6*4)*20+(1-0,7*0,6)*4*40/1600 =0.4;       VдНАБ = 24,4  км/год.

     ДЦ = 1-(40,3+1,2*0,6*4)*16+(1-0,7*0,6)*4*25/1600 = 0.53

                   VдДЦ = 32,33   км/год

Середня кількість зупинок на одну пару вантажних поїздів визначено за формулою:

        

             (1.8)

де  А1 та А2-коефіцієнти, що враховують зменшення числа зупинок вантажних поїздів у порівнянні з числом перехрещень їх, ниток на графіку. При НАБ А1 та А2 дорівнюють 1, при ДЦ - А1=0,5, А2=1;

tзуп - середній час зупинки поїзда, значення tзупНАБ = 15 хв,                                                                                               

tзупДЦ = 8 хв.

Дільничну швидкість та кількість зупинок розраховано окремо для кожного з варіантів, що порівнюються.

           НАБ= 9,8зупинок;                    ДЦ = 3,24 зупинок.

До об'ємних показників, що характеризують роботу вантажних поїздів та локомотивів на ділянці, відносять: поїздо-кілометри (NS),  локомотиво-кілометри одиночного пробігу (MSод) , поїздо-години (NH), вантажообіг у тонно-км (pl). Перелічені показники визначаються у такому порядку:

NS = (Nв + Nпор)Lек*0,4       (1.9)

де  Nв - кількість вантажних поїздів у навантаженому напрямку. Дорівнює числу поїздів, знайденому за формулою (1.5);

         Nпор - кількість вантажних поїздів у порожньому напрямку. Прийнято на 10-15% менше від кількості вантажних поїздів у навантаженому напрямку.

               NS = (40,9+36,27) * 98 * 0,4 =3,025 пкм.

MSод =(Nв - Nпор)Lек ,         (1.10)

де  Lек - експлуатаційна довжина ділянки, км. Надана у завданні.

MSод = (40,9-36,27) * 98*0,4 = 181,496  лкм.

Поїздо-години визначаються окремо при НАБ та ДЦ у залежності від зміни дільничної швидкості:

       (1.11)

NHНАБ = 3,025/ 24,4 = 0,124 пгод;

NH дц = 3,025 / 32,33 = 0,093 пгод.

Економія в поїздо-годинах СЦБ становить:

NH=NHНАБ -    NHДЦ             (1.12)

NH = 0,124-0,093 = 0,012 пгод.

 

Річний вантажообіг у тонно-км нетто на ділянці визначається за формулою:

pl = NSmсрPв365 ,       (1.13)

де mср - середній склад потяга у вагонах. (1.14)

де  Qбр- середня вага потяга брутто, т,

Рв- середнє навантаження на вантажний вагон, т/ваг;

qТ- вага тари вагона, т;

Qбр, Pв, q т - наведено у завданні.

  mcp = 3100 / (46+20) =47вагонів;

pl = 3,025 * 47* 46 *365 = 23855945575  нткм.

1.2 Визначення капітальних вкладень

При проведенні техніко-економічних розрахунків визначаються тільки ті капітальні вкладення, які залежать від різних пристроїв автоматики та телемеханіки.

У курсовій роботі слід визначати капітальні вкладення в пристрої СЦБ, рухомий склад та вартість вантажної маси, яка залежить від прискорення доставки вантажу споживачам.

Загальні капітальні вкладення(Кзаг),що залежать від виду пристроїв СЦБ, визначаються, як:

Кзаг = Кпрлвм,           (1.15)

де  Кпр- капітальні вкладення в пристрої СЦБ;

Кл-капітальні вкладення в локомотивний парк;

Кв- капітальні вкладення у вагонний парк;

Км-вартість вантажної маси на "колесах".

При НАБ капітальні вкладення в пристрої СЦБ визначаються за нормативами питомих капітальних вкладень за формулою:

Кпр = Кпер = Кпер НАБ * Lек,       (1.16)

де  Кпер - капітальні вкладення в обладнання перегону;

Кпер НАБ - питомі вкладення на 30 000 км при НАБ

КпрНАБ =30000*98 = 2 940 000 грн.

Величина капітальних вкладень в обладнання перегону, в електричну централізацію стрілок на роздільних пунктах визначається множенням відповідних питомих капітальних вкладень на 1км на довжину ділянки та питомих капітальних вкладень на 1 стрілку ЕЦ на кількість стрілок.

При автоблокуванні с ЕЦ стрілок

КпрДЦперец=kперLек + kецn,          (1.17)

де kпер, kец - питомі капітальні вкладення на 1км і на одну стрілку;

n - кількість стрілок .

КпрДЦ=95000*98 + 50000*99 = 14260000грн.

При переобладнанні ділянки з напівавтоблокування на ДЦ з ЕЦ зростає дільнична швидкість, в результаті чого зменшується кількість поїздо- годин, що веде до економії капітальних вкладень в рухомий склад.

Капітальні вкладення в локомотивний парк визначаються за формулою:

Кл = ВлМек,      (1.18)

де  Вл - вартість локомотива

     Мек - експлуатований парк локомотивів.

Експлуатований парк локомотивів визначається за формулою:

  (1.19)

де  MH - кількість локомотиво-годин за добу;

NS- кількість поїздо-км;

доп - коефіцієнт допоміжного лінійного пробігу локомотивів.

   (1.20)

   

 доп = 0,983.

МекНАБ = 24,5 локомотивів;            МекДЦ = 7,93 локомотивів.

Кл НАБ = 32000 грн  ;                     Кл ДЦ = 25000 грн.

Капітальні вкладення в вагонний парк визначаються за формулою :

Кв = Ввn ,         (1.21)

де  Вв - середня вартість вантажного вагона, прийняти рівною 200 тис. грн.;

     n - потрібний парк вантажних вагонів.

  (1.22)

де  nH - кількість вагоно-годин за добу;

mср - середній склад поїзда в вагонах.

nНАБ =890 вгод;                        nДЦ =287 вгод.

      Кв НАБ = 17800000 грн  ;               Кв ДЦ = 5740000  грн.        

Вартість вантажної маси визначається за формулою:

     (1.23)

де  pl - річний вантажообіг;

Вм- середня вартість 1 т вантажу , прийняти рівною 3500грн.

КМ НАБ =39 063 463 541 666 грн.;                КМ ДЦ = 2 948 185 927 673 грн.

Кзаг НАБ =39 063 495 633 666 грн.;               Кзаг ДЦ = 2 948 205 952 673грн.

1.3 Розрахунок потрібного контингенту на ділянці при НАБ та ДЦ

У курсовій роботі потрібний контингент визначається окремо для служби руху та служби СЦБ і зв'язку для різних пристроїв автоматики та телемеханіки.

 

Контингент робітників служби руху визначається за НАБ і новою системою СЦБ на підставі:

  •  даної кількості проміжних станцій та їх класності;
  •  норм витрат робочої сили;
  •  цілодобового чергування - 4,3 зміни.

Розрахунок явочного контингенту  наведено в табл.1.1.

Обліковий контингент більше наявного на величину коефіцієнта заміщення хворих і тих, що знаходяться у відпустках і виконують державні обов'язки. Визначається за формулою:

=,      (1.24)

 - обліковий контингент, чол.;

- наявний контингент, чол;

КЗАМ - коефіцієнт заміщення. Прийняти рівним 0,12.

Коефіцієнт заміщення робітників служби "Ш" прийняти 0,13.

Технічний штат робітників служби СЦБ та зв'язку визначається з числа об'єктів, що обслуговують, методу обслуговування і норм витрат робочої сили на одиницю об'єкта.

Розрахунок контингенту  наведено в таблицях  1.1 – 1.3.

 Таблиця 1.1 - Розрахунок контингенту служби руху

Професія

при НАБ

станція 2 кл

станція 3 кл

станція 4 кл

разом

На одну

на всі

на одну

на всі

на одну

на всі

1

2

3

4

5

6

7

8

Начальник станції

1

3

1

4

1

6

13

Черговий по станції

4,3

12,9

4,3

17,2

4,3

25,8

55,9

Черговий станційного посту

-

-

-

-

-

-

-

Оператор при черговому по станції

4,3

12,9

-

-

-

-

12,9

Головний черговий по стрілочному посту

36,27

Черговий по стрілочному посту

  65

Монтер з очищення стрілок

-

-

-

-

-

-

-


Разом наявний контингент

170,07

Контингент заміщення

20,4

Обліковий контингент

191

Таблиця 1.2 - Розрахунок контингенту служби руху

Професія

при ДЦ

станція 2 кл

станція 3 кл

станція 4 кл

разом

На одну

на всі

на одну

на всі

на одну

на всі

1

2

3

4

5

6

7

8

Начальник станції

1

3

1

4

1

6

13

Черговий по станції

-

-

-

-

-

   -

-

Черговий станційного посту

4,3

12,9

4,3

17,2

4,3

25,8

55,9

Оператор при черговому по станції

-

-

-

-

-

   -

-

Головний черговий по стрілочному посту

-

-

-

-

-

   -

-

Черговий по стрілочному посту

-

-

-

-

-

   -

-


Монтер з очищення стрілок

14,4


Разом наявний контингент

83,3

Контингент заміщення

9,96

Обліковий контингент

93,29

Таблиця 1.3 - Визначення технічного штату служби СЦБ і зв’язку

Професія

Контингент

НАБ

АБ (ДЦ)

Начальник виробничої дільниці (ШЧІС)

-

1

Пристрої на перегонах:

Старший електромеханік (ШНС)

1

1,72

Електромеханік (ШН)

1,6

4

Електромонтер (ШЦМ)

1,6

2,85

Пристрої на станціях (ЕЦ):

Старший електромеханік (ШНС)

-

1,1

Електромеханік (ШН)

-

2,95

Електромонтер (ШЦМ)

-

2,9

Пристрої зв’язку

Електромеханік зв'язку

1

1

Електромонтер зв'язку

2

2

Разом наявний контингент

7,2

18,52

Контингент заміщення

0,936

2,407

Обліковий контингент

8,136

20,92

Продуктивність праці на дільниці визначається :

,     (1.25)

                              ,    

де  Рlрічний вантожообіг на дільниці;

, - загальна чисельність контингенту на дільниці (служби «Д» і «Ш»).

=191 + 8= 198 чол.  ;     = 93 + 21 = 114 чол.

        = 5680638 ткм/чол. ;        = 9866372,6 ткм/чол.

Зростання продуктивності праці при новій системі у  %  визначається

                                              100%.                                             (1.26)

                                                   

                                                   П = 174 %.

1.4 Визначення експлуатаційних витрат і собівартості перевезень

При проведенні техніко-економічних розрахунків, пов'язаних з визначенням ефективності нових пристроїв СЦБ, загальну величину експлуатаційних витрат треба знаходити за формулою:

Езосндодсоцмеламінпер,      (1.27)

де  Ез -  загальна величина експлуатаційних витрат;

Еосн,  Едод - основна і додаткова заробітна плата штату господарств руху та сигналізації  і зв'язку;

Есоц - відрахування на державне соціальне страхування, пенсійне страхування і відрахування до фонду сприяння зайнятості населення;

Ем, Еел - витрати на матеріали і на електроенергію;

        Еам - амортизаційні відрахування на повне відтворення пристроїв СЦБ;

Еін - інші витрати( надбавки за роз'їзний характер роботи, винахідництво і раціоналізацію, на підготовку кадрів та ін.);

Епер - витрати на пересування вантажних поїздів. Після визначення потрібного контингенту за видами обслуговуємих пристроїв, необхідно розраховувати річний фонд заробітної плати на утримання працівників служб "Д" та "Ш".

Загальний фонд заробітної плати визначається за формулою:

Езагосн+Д+П+В+Едод,           (1.28)

де  Еосн-основна заробітна плата за рік;

        Д-доплати;

        П-премія;

        В-винагорода за вислугу років;

        Едод - додаткова заробітна плата.

Основний фонд заробітної плати за рік при почасовій формі заробітної плати визначається у відповідності з встановленими посадовими окладами за фахом, або за тарифною сіткою, виходячи з розряду, умов праці .

Еосн = етс16912Чяв        (1.29)

де  етс - годинна тарифна ставка;

169 - середньомісячна норма робочого часу в годинах;

Чяв - явочний контингент.

Доплати за роботу в нічний час та святкові дні враховувати тільки для контингенту , що працює позмінне. За роботу в нічний час - у розмірі 13,3%, за роботу у святкові дні - у розмірі 2,7% від основного фонду заробітної плати чи посадового окладу.

Премії контингенту служби руху для всіх професій приймаємро у розмірі 30%місячної тарифної ставки, для служби ”Ш” – 25%.  Винагорода за вислугу років для спрощення розрахунків планується всьому контингенту по службам “Д” і “Ш” у розмірі місячної тарифної ставки чи осадового окладу. При цьому слід враховувати, що винагорода за вислугу років виплачується помісячне з розрахунку виплати один раз на рік. ДС усіх категорій має стаж роботи 10 років, черговий станційного посту ЕЦ, оператор при ДСП та ДСП – 15 років, головний черговий СП, черговий СП, монтер з очищення стрілок – 25 років. Усі робітники служби «Ш» мають стаж роботи 16-20 років.

  З урахуванням вищеназваного загальний фонд заробітної плати за рік визначається за формулою

Езаг = (Еміс+Д+П+В)Чяв12 ,                             (1.30)

де Еміс - місячна тарифна ставка або посадовий оклад. Додаткова заробітна плата (Едод) на оплату щорічних відпусток та виконання державних обов'язків становить:

для служби "Д"-10%, для служби "Ш” - 11 % від загального фонду заробітної плати за рік. Середньомісячна заробітна плата кожної професії визначається за формулою:

   (1.31)

Відрахування на державне соціальне страхування.пенсійне страхування і до фонду сприяння зайтості населення(Есоц) визначається за встановленими чинним законодавством нормами від витрат, пов'язаних з оплатою праці у розмірі 39,02%.

Результати розрахунку загального фонду заробітної плати наведено у таблиці 1.4

Витрати на матеріали та запасні частини на поточне утримання і обслуговування пристроїв СЦБ слід визначати у розмірі 1,5% від вартості постійних пристроїв СЦБ, а на електроенергію - у розмірі 0,2% від вартості постійних пристроїв. Вартість постійних пристроїв знайдено за формулою (1.17).

Амортизаційні відрахування на повне відтворення засобів автоматики та зв'язку ділянки визначаються за формулою:

        (1.32)

де  Кпр - капітальні вкладення у пристрої СЦБ;

             qр - річна норма амортизаційних відрахувань на повне відтворення (реновацію); qр=5°/о для НАБ і ДЦ – 4,4%.

Інші витрати розраховуються у розмірі 5% від річного фонду заробітної плати працівників господарств руху та СЦБ і зв'язку.

Витрати на пересування вантажних поїздів визначаються за формулою

Епер=(YNSNS + YMSодMSод)365,           (1.33)

де  YNS і YMSод - собівартість (витрати, пов'язані з 1 поїздо-км і 1 локомотиво-км одиночного пробігу);

NS  і Msод - поїздо-км та локомотиво-км одиночного пробігу, найдені за формулами (1.9), (1.10).

Собівартість розраховано та приведено у таблиці  1.5 та 1.6.

Таблиця 1.4 - Визначення загального фонду заробітної плати

Назва фаху

НАБ

наявний  контингент, чол

годинна тарифна ставка, грн.

місячна тарифна ставка або

посадовий оклад , грн.

доплати

премія, грн.

винагорода за вислугу років, грн.

загальний фонд заробітної  плати, грн

середньомісячна  заробітна плата,грн.

за нічний час, грн.

за святкові дні, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ДС ІІ кл.

3

4282,9

1024,89

1713,16

252750,96

7023,95

ДС III кл.

4

3711,83

890,84

1113,55

274378,56

5716,22

ДС IV кл.

6

3286,6

788,78

985,98

364417,92

5061,36

ДСП ІІ кл.

12,9

3286,6

437,12

88,73

788,78

821,65

839461,824

5422,88

ДСП III кл.

17,2

3146,85

418,53

84,96

755,24

768,71

1071680,4

5192,25

ДСП IV кл.

25,8

3013,2

400,75

81,36

723,17

602,64

1492609,46

4821,09

Оператор при ДСП

12,9

2363,17

314,3

63,8

567,16

354,47

567018,465

3662,91

Головний черговий СП

36,27

11,53

2182,39

290,26

58,92

523,77

218,24

1424792,87

3273,58

Черговий СП

65

10,29

2086,8

277,54

56,34

500,83

208,68

2430767,13

3130,19

Разом

170,07

7364779,308

43304,43

Дод. зар.плата

736477,9308

Разом+ДЗП

8101257,2388

Старший електромеханік (ШНС) (ІІгр.)

1

3146,8

755,23

944,04

58152,84

4846,07

Електромеханік (ШН) (ІІгр.)

1,6

3013,2

723,17

753,3

86201,664

4489,67

Електромонтер (ШЦМ) (ІІІгр.)

1,6

11,53

1948

467,52

292,2

51988,224

2707,7

Електромеханік зв'язку (ІІгр.)

1

3013,2

723,17

753,3

53876,04

4489,67

Електромонтер зв'язку (ІVгр.)

2

17,35

2932,15

703,72

293,21

94297,92

3929,08

Разом

7,2

339379,47

20462,19

Дод. зар.плата

33937,947

Разом+ДЗП

373317,426

Усього

8474574,665

Таблиця 1.5 - Визначення загального фонду заробітної плати

Назва фаху

ДЦ

наявний  контингент, чол

годинна тарифна ставка, грн.

місячна тарифна ставка або

посадовий оклад , грн.

доплати

премія, грн.

винагорода за вислугу років, грн.

загальний фонд заробітної  плати, грн

середньомісячна  заробітна плата,грн.

за нічний час, грн.

за святкові дні, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ДСП ІІ кл.

12,9

3286,575

437,11

88,73

985,97

657,315

844542,3

5455,7

ДСП III кл.

17,2

3146,85

355,59

84,96

944,05

629,37

1597789,8

5160,82

ДСП IV кл

25,8

3013,2

400,76

81,35

903,96

602,64

1548591,3

5001,91

Монтер з очищення стрілок

14,4

9,29

1758,411

116,93

527,523

527,523

506370,86

2930,38

Разом

83,3

4533074,65

18548,8

Дод. зар.плата

453307,465

Разом+ДЗП

4986382,11

Начальник виробничої дільниці (ШЧІС)

1

3523,5

880,875

880,875

63423

5285,25

Старший електромеханік (ШНС) (ІІгр.)

1,72

3146,9

786,725

786,725

97428,024

4720,35

Електромеханік (ШН) (ІІгр.)

4

3013,2

753,3

753,3

216950,39

4519,8

Електромонтер (ШЦМ) (ІІІгр.)

2,85

11,53

1948

487

487

83277

2435

Старший електромеханік (ШНС) (Ігр.)

1,1

3286,5

821,625

821,625

65072,7

4929,75

Електромеханік (ШН) (Ігр.)

2,95

3146,9

786,725

786,725

167100,386

4720,35

Електромонтер (ШЦМ) (ІVгр.)

2,9

17,35

2932,18

733,045

733,045

153059,796

4398,27

Електромеханік зв'язку (ІІгр.)

1

3013,2

753,3

753,3

54237,6

4519,8

Електромонтер зв'язку (ІІІгр.)

2

11,53

1948

487

487

70128

2922

Разом

18,52

978281,669

Дод. зар.плата

97828,1669

Разом+ДЗП

1076109,83

Усього

6062491,946

Таблиця 1.6 - Розрахунок собівартості 1 поїздо-км і 1 локомотиво-км одиночного пробігу

Вимірювач

Одинична витратна ставка, грн.

1 поїздо-км

1 локомотиво-км

витрати вимірника

витрати на 1 поїздо-км, грн.

витрати вимірника

Витрати на 1 лок-км, грн.

1

2

3

4

5

6

1. Вагоно-км,ns

1,52

43

65,36

2,175

8,209

5,59

4,88

8,526

_

8,206

5,59

4,88

0,284

2. Вагоно-години, nH

2,29

0,95

_

3.Локомотиво-км, MS

7,33

1,12

1,12

4.Локомотиво-години, MH

39,94

0,14

0,14

5.Бригадо-години локомотивних бригад, Mh

147,91

0,033

0,033

6.Витрати електроенергії або палива

0,29

29,4

0,98


7.Тонно-км брутто вагонів і локомотивів,
Рlбр.в.л.

0,01

3138

31,38

138

1,38

8. Разом

_

_

126,12

_ 

20,34

1. Вагоно-км,ns

1,52

43

65,36

-

-

2. Вагоно-години, nH

2,29

0,87

1,99

-

-

3.Локомотиво-км, MS

7,33

1,12

8,206

1,12

8,209

4.Локомотиво-години, MH

39,94

0,14

5,59

0,14

5,59

5.Бригадо-години локомотивних бригад, Mh

147,91

0,033

4,881

0,033

4,851

6.Витрати електроенергії або палива

0,29

29,4

8,52

0,98

0,284

7.Тонно-км брутто вагонів і локомотивів, Рlбр.в.л.

0,01

3138

31,38

138

1,38

8. Разом

125,927

20,314

Таблиця 1.7 - Загальні експлуатаційні витрати

Найменування елементів експлуатаційних витрат

Річні експлуатаційні витрати, грн.

НАБ

АБ(ДЦ)

1

2

3

1. Витрати на оплату праці для служби  "Д”і"Ш”

8474574,665

6062491,946

2. Відрахування на соціальне і пенсійне страхування

 3178812,956

2274040,729

З.Витрати на матеріали та запасні  частини

36000

532000

4. Витрати на електроенергію

6720

106400

5. Амортизаційні відрахування

1747,2

234080

б. Інші витрати

423728,733

303124,59

7. Витрати на пересування вантажних поїздів

127559427,7

124952333,4

Разом

139681011,156

134464470,656

Економія експлуатаційних витрат визначається як різниця між витратами при НАБ та ДЦ:

                                   Е = ЕзНАБ - Ез ДЦ                                      (1.34)

Е=11821903,5 грн.

Собівартість 10 т-км визначається шляхом ділення загальних  експлуатаційних витратна тічний вантажообіг за формулою :

С10 НАБ = 0,93 грн;                   С10 ДЦ =0,85 грн.

Зниження собівартості визначається :

 

С=8,6%.

1.5. Визначення економічної ефективності

Вибір планових, проектних та технічних рішень у галузі нового будівництва або реконструкції та підсилення технічних засобів обґрунтовують шляхом порівняння окремих варіантів.

При порівнянні варіантів використовують натуральні та вартісні показники.

Провідними натуральними показниками є : пропускна та провізна спроможність ділянки, швидкість руху, потрібний парк локомотивів та вагонів, продуктивність праці та інші.

До провідних вартісних показників відносять: експлуатаційні витрати, капітальні вкладення, собівартість перевезень, економію обігових коштів.

У розрахунках щодо порівняння варіантів повинна забезпечуватися можливість зіставлення всіх вихідних даних та показників.

Критерій оптимальності для всіх порівнюваних варіантів повинен бути єдиним. При порівнянні двох варіантів з постійними експлуатаційними витратами та одночасними капітальними вкладеннями доцільно скористатися коефіцієнтом ефективності. Коефіцієнт ефективності визначається за формулою:                           

                                 kе =  н ,                                       (1.37)

kе = 0,89

Найбільш ефективним є варіант у котрого коефіцієнт ефективності вище.

 Кращій з розглянутих капітальних вкладень (є впровадження ДЦ) треба превірити за критерієм абсолютної економічної ефективності.

Абсолютная ефективність визначається за формолою:  

де  П - прибуток, одержаний від експлуатації кращого варіанту. Визначаеться множення загальних експлуатаційних витрат на коефіцієнт рентабельності, який приймається 0.15-0.2;

 К - загальні капітальні вкладення;

 - норматив абсолютної ефективності.(eн=0,12)

 

                                        Е=126920543,7 грн.

При цьому коефіцієнт ефективності кращого з варіантів повинен бути ні менш нормативного н . Норматив ефективності встановлюються на рівні 0,12

Термін окупності капітальних вкладень кращого з варіантів визначається:

,         (1.38)

де Кзаг – загальні капітальні вкладення;

    П – прибуток , одержаний від експлуатації кращого варіанта.

П = ( Д – Ез ) * к                                 (1.39)

де Ез – загальна величина експлуатаційних витрат для кращого з варіантів, приймається без урахування амортизаційних відрахувань

     Д – доходи від перевезень на дільниці

     k - коефіцієнт, що характерізує частку  господарства у загальних доходах. Прийняти k = 0,1  

Доходи визначаються за формулою:

    (1.40)

 pl  - річний вантажообіг;

d10  - дохідна ставка в коп. за 10 ткм, наведнна у завданні;

Д = 713010038,4 грн;

П = 586089495,7 грн;

Висновок

 В даній курсовій роботі ми проаналізували роботу з погляду економічних показників двох систем СЦБ: напівавтоматичного блокування та автоблокування з диспетчерською централізацією . Розрахували капітальні витрати на впровадження та утримання систем, заробітну плату для контингенту обслуговування – служб “Д” та “Ш”. При порівнянні цих двох варіантів з постійними експлуатаційними витратами та єдино терміновими  капітальними вкладеннями скористались терміном окупності додаткових капітальних вкладень, і виявили, що більш капіталоємний варіант, тобто система з використанням ДЦ, забезпечує економію поточних експлуатаційних витрат та критерій абсолютної економічної ефективності в цьому варіанті є більш нормативного, тобто цей варіант є ефективним.

Розрахували інтегральний економічний ефект від впровадження маневрового радіозв’язку на станціях, який буде досягнутий на другому році з моменту впровадження такої системи. Період повернення загальної суми одноразових затрат складає один рік, бо в 2014 році отриманий прибуток від впровадження такої системи більш величини приведених капітальних вкладень.

Список використаної літератури

1. Методические рекомендации по определению зкономической зффективности мероприятий научно-технического прогресса на железнодорожном транспорте.-М: Транспорт,1991. - с.239.

2. Ю.М.Юрченко, С.О.Погасій. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.    -Х: УкрДАЗТ 2003

3. М.В.Макаренко. Краткий справочник показателей эксплуатационной работе железных дорог Украины. Киев.Юникон пресс”. 2001 – с.154.


Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

2

ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

3

ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

4

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

5

ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

6

З

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

7

ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

8

ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

9

ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

10

ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

11

ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

12

ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

13

ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

14

ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

15

ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

16

ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

17

ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

18

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

19

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

20

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

22

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

23

ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

24

ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

25

ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

32

ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

33

ПЗ


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48602. Система регулирования давления пара перед турбиной 4.04 MB
  Пар для турбин тепловых электрических станций вырабатывается паровыми котлами, которые подразделяют на барабанные и прямоточные. Рассмотрим процесс производства пара в барабанных котлах.
48603. РОЗРОБКА АВТОМАТИЧНОГО ПРИСТРОЮ 120.5 KB
  Розробка схем елементів автоматичного пристрою. Розробка комбінаційних схем. Розробка комбінаційних схем
48604. Проектування автоматичного пристрою 1.54 MB
  КИЇВ 2006 НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА Обчислювальної техніки ЗАВДАННЯ на курсову роботу з дисципліни: Компютерна електроніка Виконала: Кадет Марія Василівна Група 201 Факультет ФКС Тема проекту âРозробка автоматичного пристроюâ Вхідні дані: серія мікросхем елементна база структурна схема Завдання видано Термін здачі проекту Керівник Андрєєв В. Тригер це запамятовуючий елемент з двома стійкими станами котрі змінюються під дією вхідних сигналів. Тригери що...
48605. Анализ предприятия торгово-бытового обслуживания “Универсам” 78.5 KB
  Кладка стен выполнить из глиняного каркасного кирпича М75 на цементнопесчаном растворе М50 толщиной 640мм с утеплителем пеноизол группы Л24. Кирпичные перегородки выполнить толщиной 120мм из каркасного кирпича М50 на растворе М25 под штукатурку армировать через три ряда кладки по высоте. Стойки козырьков выполнить из металлических труб грунтовать ГФ21 окрасить эмалью по металлу колер RL 5005серый. Экраны козырьков выполнить из панелей фасадной ПФ1А фирмы âИНСИâ колер RL 1014.
48606. Проектування комп’ютерної мережа 231 KB
  Класифікація компютерних мереж По ступеню розсередження компютерні мережі поділяються на локальні регіональні і глобальні. Локальні мережі поєднують компютери що розташовані недалеко один від одного. Регіональні обчислювальні мережі розташовуються в межах визначеного територіального регіону групи підприємств міста області і т. Регіональні обчислювальні мережі мають багато спільного з ЛОМ але вони по багатьох параметрах більш складні і комплексні.
48607. Расчет состояния рабочего тела и энергетических характеристик газотурбинного двигателя 425 KB
  В результате работы определены: характеристики воздуха на заданной высоте полета оптимальная степень сжатия воздуха в компрессоре состав продуктов сгорания и основные параметры в характерных точках цикла. Условные обозначения индексы Определение характеристик воздуха на заданной высоте полета Определение кopt оптимальной степени сжатия в компрессоре Определение коэффициента избытка воздуха Расчет состава продуктов сгорания адиабатное сжатие воздуха в...
48608. РОЗРАХУНОК СТІЙКОСТІ ГЕНЕРАТОРІВ, ДВИГУНІВ І ВУЗЛІВ НАВАНТАЖЕННЯ 984.5 KB
  Робота з пакетом прикладних програм проводиться у діалоговому режимі, оскільки результати розрахунків, отримані за допомогою одних програм, служать вхідною інформацією для інших
48610. Структуры магистральной, вертикальной и горизонтальной подсистем варианта СКС 306 KB
  Анализ технических требований выбор архитектуры локальной вычислительной сети.2 Выбор архитектуры локальной вычислительной сети8 4. Выбор и определение структуры технических средств локальной вычислительной сети альтернативные варианты построения логической структуры сети.2 Альтернативные варианты построения сети.