99426

Фінансовий аналіз діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер»

Курсовая

Финансы и кредитные отношения

Аналіз структури та динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства. Експрес-аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. Аналіз ліквідності підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

Украинкский

2016-09-14

980 KB

0 чел.

PAGE  22

ЗМІСТ

Вступ

3

РОЗДІЛ 1. ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ  «ЛІДЕР»…………………………………………………..

4

1.1. Аналіз структури та динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства……………………………..

4

1.2.   Експрес-аналіз     фінансових     результатів     діяльності підприємства…...

10

РОЗДІЛ 2. ПОГЛИБЛЕНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ЛІДЕР»…………………………………………………...

14

2.1. Аналіз ліквідності підприємства……………………………………………

14

2.2. Аналіз фінансової стійкості підприємства…………………………………

20

2.3. Аналіз ділової активності підприємства……………………………………….

25

2.4. Аналіз рентабельності підприємства…………………………………………...

32

Висновки…………………………………………………………………………..

35

Список використаної літератури ………………………………………………..

37

Додатки……………………………………………………………………………

39

ВСТУП

В умовах ринкової економіки значно зростають роль і значення своєчасного і якісного аналізу фінансово-економічної діяльності господарюючих суб’єктів і вишукування шляхів його зміцнення, підвищення конкурентноздатності підприємства.

Темою даної курсової роботи обрано фінансовий аналіз діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер».

Фінансово-економічний стан підприємства повинен систематично і всебічно оцінюватися з використанням наявних видів і методів аналізу, комплексу різноманітних показників. Це дозволить:

 •  критично оцінити фінансові результати діяльності підприємства і його фінансовий стан як у статиці за аналізований період, так і в динаміці за ряд періодів;
 •  визначити «болючі» точки у фінансовій діяльності підприємства;
 •  знайти шляхи більш ефективного використання фінансових ресурсів, раціонального їх розміщення.

Для нормального розвитку будь-якого підприємства необхідно уважно стежити за наявністю та використання фінансових ресурсів, проводити заходи для їх зміцнення і покращення стану.

Це обумовлює актуальність теми даної роботи.

Метою даної роботи є вивчення фінансового стану та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лідер» та факторів, що на них впливають.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

 •  проаналізувати структуру та динаміку джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів досліджуваного підприємства;
 •  здійснити експрес-аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;
 •  провести аналіз ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності обраного підприємства.

Об’єктом  роботи є фінансово-економічний стан підприємства.

Предметом –  виступає процес його аналізу та оцінки.

РОЗДІЛ 1. ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВ «ЛІДЕР»

1.1. Аналіз структури та динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства

Фінансовий стан підприємства багато в чому залежить від джерел формування та напрямів використання його фінансових ресурсів. Баланс підприємства (форма №1) (додаток 1) служить індикатором для оцінки фінансового стану підприємства. Підсумок балансу дає орієнтовну суму коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства.

Для загальної оцінки фінансового стану підприємства складають ущільнений баланс, у якому об’єднують у групи однорідні статті. При цьому скорочується число статей балансу, що підвищує його наочність і дозволяє порівнювати з балансами інших підприємств [10].

Співставляючи структури змін в активі і пасиві, можна зробити висновки про те, через які джерела, в основному, відбувся притік нових коштів і в які активи ці нові кошти вкладені. Сама по собі структура майна і навіть її динаміка не дає відповідь на питання, наскільки вигідно для інвестора вкладання грошей у дане підприємство, а лише оцінює стан активів і наявність можливостей для погашення боргів.

Отже, проведемо аналіз структури та динаміки джерел формування фінансових ресурсів ТОВ «Лідер» використовуючи дані таблиці 1.1.

Виходячи з даних таблиці 1.1, бачимо, що загальна валюта балансу за аналізований період збільшилась на 21%, або у 1663,1 тис. грн. і на кінець 2010 р. вартість майна підприємства склала 9584,9 тис. грн.  Найбільшу частку майна підприємства займає власний капітал (78,4% у 2009 році, 86% у 2010 році), а саме  статутний капітал, який у 2010 році склав 7483,3 тис. грн., що на 1933,3 тис. грн. більше даного показника у 2009 році. Тобто приріст статутного капіталу за даний період склав 34,8%.

Таблиця 1.1

Структура та динаміка джерел формування

фінансових ресурсів ТОВ «Лідер»  

Стаття пасиву

Абсолютна величина,

тис. грн.

Питома вага, %

Зміни за період

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

в абсолю-тних
величи
-нах,
тис. грн.

у питомій вазі, %

темп приросту, %

у % до зміни підсумку балансу

1.Власний капітал

6211,6

8239,3

78,4

86,0

2027,7

7,6

32,6

121,9

1.1.Статутний     капітал (пайовий капітал)

5550,0

7483,3

70,1

78,1

1933,3

8,0

34,8

116,2

1.2.Додатковий капітал

525,0

540,0

6,6

5,6

15,0

-1,0

2,9

0,9

1.3.Резервний капітал

13,3

189,0

0,2

2,0

175,7

1,8

1321,1

10,6

1.4.Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)

5,3

27,0

0,1

0,3

21,8

0,2

414,3

1,3

2.Забезпечення майбутніх витрат і платежів

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.Довгострокові зобов’язання

377,5

157,0

4,8

1,6

-220,5

-3,1

-58,4

-13,3

4.Поточні зобов’язання

1260,1

1188,6

15,9

12,4

-71,5

-3,5

-5,7

-4,3

4.1.Короткострокові кредити

315,0

413,0

4,0

4,3

98,0

0,3

31,1

5,9

4.2.Кредиторська заборгованість

556,3

410,2

7,0

4,3

-146,1

-2,7

-26,3

-8,8

5.Доходи  майбутніх періодів

72,7

0,0

0,9

0,0

-72,7

-0,9

-100,0

-4,4

БАЛАНС

7921,8

9584,9

100,0

100,0

1663,1

0,0

21,0

100,0

Слід відзначити, що питома вага власного капіталу підприємства за аналізований період збільшилась на 7,6%, а ось питома вага поточних зобов’язань зменшилась  на 3,5%, це свідчить про зміцнення фінансової незалежності підприємства від зовнішніх кредиторів та інвесторів.  

Позитивною тенденцією є зменшення довгострокових та поточних зобов’язань підприємства. Так, за аналізований період довгострокові зобов’язання скоротились з 377,5 тис грн. до 157,0 тис. грн., тобто на 58,4%, а у загальній вартості майна – на 13,3%. Поточні зобов’язання скоротились на 5,7%, або на 71,5 тис. грн. та на 4,3% у загальній вартості майна підприємства. Натомість підприємством у 2010 році було залучено додаткові короткострокові кредити у сумі 413,0 тис. грн., що в порівнянні з 2009 роком більше на 98,0 тис. грн. (31,1%).  

Аналіз структури та динаміки напрямів використання фінансових ресурсів підприємства проведемо на основі даних таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Структура та динаміка напрямів використання фінансових ресурсів

ТОВ «Лідер» у 2010 році

Стаття активу

Абсолютна величина,

тис. грн.

Питома вага, %

Зміни за період

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

в абсолют-них

величи-нах,

тис. грн.

у питомій вазі, %

темп приро-сту, %

у % до зміни підсумку балансу

1. Необоротні активи

2771,3

3758,3

35,0

39,2

987,0

4,2

35,6

59,3

1.1.Нематеріальні активи

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. Основні засоби

2310

3339

29,2

34,8

1029,0

5,7

44,5

61,9

1.3.Довгострокові фінансові інвестиції

341,25

297

4,3

3,1

-44,3

-1,2

-13,0

-2,7

1.4. Довгострокова

дебіторська

заборгованість

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Продовження таблиці 1.2

2. Оборотні активи

5150,5

5826,6

65,0

60,8

676,1

-4,2

13,1

40,7

2.1. Запаси

3543,8

4314,6

44,7

45,0

770,8

0,3

21,8

46,3

2.2.Дебіторська заборгованість

950,3

907,2

12,0

9,5

-43,1

-2,5

-4,5

-2,6

2.3.Поточні    фінансові інвестиції

131,25

54

1,7

0,6

-77,3

-1,1

-58,9

-4,6

2.4.Грошові кошти

498,8

550,8

6,3

5,7

52,0

-0,6

10,4

3,1

3. Витрати   майбутніх періодів

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

БАЛАНС

7921,8

9584,9

100,0

100,0

1663,1

0,0

21,0

100,0

За даними таблиці 1.2 спостерігаємо, що за 2009-2010 роки вартість активів підприємства збільшились на 21%, тобто на 1663,1 тис. грн. Це свідчить про зростання виробничих можливостей підприємства та збільшення інтенсивність виробництва.  Найбільшу частку в активах підприємства складають оборотні та необоротні активи, зокрема основні засоби та запаси. Так, у 2009 році основні засоби займали 29,2% усіх активів підприємства і складали 2310,0 тис. грн., а ось у 2010 році їх частка збільшилась на 5,7% і склала 3339,0 тис. грн., що в порівнянні з 2009 роком більше на 1028,0 тис. грн., або 44,5%. До зміни підсумку балансу вартість основних засобів за аналізований період збільшилась на 61,9%. Така тенденція свідчить про покращення фондоозброєності підприємства завдяки інноваційним впровадженням.

Незважаючи на збільшення вартості оборотних активів у 2010 році, в порівнянні з 2009 роком, на 676,1 тис. грн. (13,1%) їх частка в загальній вартості активів підприємства зменшилась на 4,2% і склала 60,8%.  А ось до зміни підсумку балансу збільшилась на 40,7%. Зокрема в складі оборотних активів збільшилась вартість запасів та грошових коштів підприємства. Так, вартість запасів у 2010 році склала 4314,6 тис. грн., що на 21,8% (770,8 тис. грн.) більше вартості запасів у 2009 році. Це свідчить про розширення процесу виробництва продукції підприємства. Грошові кошти в національній та іноземній валюті підприємства збільшились на 52,0 тис. грн. і у 2010 році склали 550,8 тис. грн., або на 10,4%, хоча їх частка в загальній вартості активів зменшилась на 0,6%.

Позитивним моментом в діяльності підприємства у 2010 році є скорочення дебіторської заборгованості з 950,3 тис. грн. до 907,2 тис. грн., тобто на 4,5% (43,1 тис. грн.). Відповідно до цього їх частка в загальній вартості активів підприємства скоротилася на 2,5% і в 2010 році склала 9,5% всіх активів. Це є наслідком наявності у підприємства додаткових вільних коштів, які воно може використати для погашення своїх поточних зобов’язань.

Результати проведеного аналізу структури та динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів ТОВ «Лідер» проілюструємо діаграмами (рис. 1.1 та 1.2).

Рис. 1.1. Структура активів ТОВ «Лідер» у 2009-2010 роках

Рис. 1.2. Структура оборотних активів ТОВ «Лідер» на 01.01.2010

Для визначення джерел формування активів ТОВ «Лідер» у 2009-2010 роках складемо спеціальні схеми, які визначають джерела формування  нематеріальних активів, основних засобів, довгострокових фінансових інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості, запасів тощо (додаток 3 та 4).

Загалом, аналіз структури та динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства показав, що ТОВ «Лідер»  достатньо забезпечена власними коштами для покриття своїх зобов’язань та стрімко розвивається, про що свідчить перевищення власних коштів у структурі пасивів підприємства та збільшенням вартості  оборотних та необоротних активів.

 

1.2.   Експрес-аналіз     фінансових     результатів     

діяльності підприємства

Уся господарська діяльність підприємств поділяється на звичайну діяльність і надзвичайні події. Останні являють собою події або операції, які мають разовий, випадковий характер (наприклад, стихійні лиха, пожежі, техногенні аварії, непрогнозовані доходи тощо). Фінансовий результат (прибуток, збиток) від таких подій виділяється у фінансовій звітності, що має позитивне значення для формування інформаційної бази аналізу. Звичайна господарська діяльність підприємств включає три складові: операційну діяльність, інвестиційну діяльність, фінансову діяльність.

Операційна діяльністьце основна діяльність суб’єкта підприємництва, у якій реалізуються його статутні завдання; вона включає всі види діяльності, крім тих, які законодавче віднесені до так званих інвестиційної та фінансової діяльності [8].

Інвестиційна діяльністьпридбання або реалізація основних засобів, нематеріальних активів, вкладення капіталу в акції, облігації, їх реалізація, одержання дивідендів, процентів тощо.

Фінансова діяльністьзводиться до сукупності операцій, які приводять до зміни величини або складу власного і позикового капіталу підприємства. Маються на увазі випуск акцій акціонерними товариствами і виплата дивідендів за ними, одержання і погашення позик (банківських та ін.), виплата процентів за ними [20].

Узагальнено найбільш важливі показники фінансових результатів діяльності підприємства представлені у формі №2 «Звіт про фінансові результати» (додаток 2).

В таблиці 1.3 наведемо дані для аналізу фінансових результатів досліджуваного підприємства за 2009-2010 роки.

Виходячи з даних таблиці 1.3, можна зробити висновок, що за аналізований період ТОВ «Лідер»  функціонувало прибутково. Підтвердженням цього є отриманий чистий прибуток у 2009 році в розмірі 289,9 тис. грн. та у 2010 році в розмірі 592,5 тис. грн. Крім того за аналізований період намітилась позитивна тенденція до збільшення даного показника на 98,2%. Зокрема така тенденція пояснюється   збільшенням фінансового результату як від операційної так і від звичайної діяльності підприємства.

Таблиця 1.3

Фінансові результати діяльності ТОВ «Лідер» у 2009 - 2010 роках

Показник

Джерело інформації, форма № 2

2009 рік,

тис. грн.

2010 рік, тис. грн.

Темп приросту,

%

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

р. 010

1890

2592

37,1

2.Чистий   дохід (виручка)   від реалізації  продукції   (товарів, робіт, послуг)

р. 035

1575

2160

37,1

3. Валовий прибуток (збиток)

р. 050 (055)

577,5

945

63,6

4.Фінансовий  результат    від операційної діяльності

р. 100 (105)

415,5

784,4

88,8

5. Фінансовий  результат від звичайної діяльності  до оподаткування

р. 170 (175)

442,5

808,9

82,8

6. Чистий прибуток (збиток)

р. 220 (225)

298,9

592,5

98,2

Так фінансовий результат від операційної діяльності ТОВ «Лідер» у 2010 році склав 784,4 тис. грн., тобто в порівнянні з 2009 роком збільшився  на 88,8%. Це пояснюється розширенням виробничої діяльності підприємства. Підтвердженням цього є збільшення виручки від реалізації продукції на 37,1% та, відповідно, чистого доходу від реалізації продукції, який в 2010 році склав 2160,0 тис. грн., при цьому перевищив даний показник 2009 року на 37,1%. Збільшення валового прибутку підприємства з 577,5 тис. грн. у 2009 році, до 945,0 тис. грн. у 2010 році, тобто темп приросту складає 63,6%, свідчить про ефективну політику підприємства щодо собівартості реалізованої продукції.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування підприємства збільшився у 2010 році на 82,8% і склав 808,9 тис. грн., тоді як у 2009 році він дорівнював 442,5 тис. грн. Така тенденція склалася в результаті збільшення не тільки фінансового результату від операційної діяльності, а і збільшення інших фінансових доходів, отриманих від фінансових інвестицій, та інших доходів (від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, не операційної курсової різниці тощо).

На рисунку 1.3 розглянемо та проаналізуємо тенденції зміни чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  та чистого прибутку.

Рис. 1.3. Темп приросту чистого доходу та чистого

прибутку ТОВ «Лідер» за 2009-2010 роки

Отже, як ми бачимо, за 2009-2010 роки спостерігається тенденція до зростання показників чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та чистого прибутку. Чистий дохід у 2010 році, в порівнянні з 2009 збільшився на 37,1%, а чистий прибуток – на 98,2%. Відповідно до цього темп приросту чистого прибутку перевищує темп приросту чистого доходу. Така тенденція є позитивною і має місце внаслідок використання більш дешевої сировини, матеріалів, енергії, що дозволило зменшити собівартість продукції (товарів, робіт, послуг).

Результати проведеного експрес-аналізу фінансових результатів діяльності ТОВ «Лідер» вказує на ефективність його функціонування та перспективи подальшого розвитку, в результаті чого підприємство зможе ще більше розширити обсяги виробництва та відповідно розширити асортимент своєї продукції, що дає можливість виходу на нові, а можливо і міжнародні ринки.  

РОЗДІЛ 2. ПОГЛИБЛЕНИЙ АНАЛІЗ

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «Лідер»

2.1. Аналіз ліквідності підприємства

Ліквідність – це спроможність підприємства перетворювати свої активи в гроші для покриття всіх необхідних платежів по мірі настання їхнього терміну. Підприємство, оборотний капітал якого складається переважно з коштів і короткострокової дебіторської заборгованості, як правило, вважається більш ліквідним, порівняно з підприємством, оборотний капітал якого складається переважно з запасів [6].

Всі активи підприємства в залежності від ступеня ліквідності, тобто  швидкості перетворення в кошти, можна умовно поділити на такі групи:

 •  найбільш ліквідні активи (А1) – суми по всіх статтях коштів, що можуть бути використані для виконання поточних розрахунків негайно. В цю групу включають також короткострокові фінансові вкладення (цінні папери);
 •  швидкореалізовані активи (А2) – активи, для обертання яких у наявні кошти потрібен певний час. У цю групу можна включити дебіторську заборгованість (платежі по якій очікуються протягом  12 місяців після звітної дати), інші оборотні активи;
 •  повільнореалізовані активи (А3) – найменш ліквідні активи. Це запаси, дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш як через 12 місяців після звітної дати), податок на додану вартість по придбаним цінностям тощо;
 •  важкореалізовані активи (А4) – активи, що призначені для використання в господарській діяльності протягом тривалого періоду часу. В цю групу можна включити статті I розділу активу балансу «Необоротні активи».

Перші три групи активів протягом всього господарського періоду можуть постійно змінюватися і відносяться до поточних активів підприємства. Поточні активи більш ліквідні, ніж всі інші активи підприємства [22].

Пасиви балансу по мірі зростання строків погашення зобов’язань групуються наступним чином:

 •  найбільш термінові зобов’язання (П1) – кредиторська заборгованість, розрахунки по дивідендах, інші короткострокові зобов’язання, а також позики, не погашені в термін (за даними додатків до бухгалтерського балансу);
 •  короткострокові пасиви (П2) – короткострокові кредити банків та інші позики, які підлягають погашенню на протязі 12 місяців після звітної дати;
 •  довгострокові пасиви (П3) – довгострокові кредити та інші довгострокові пасиви – статті ІІI розділу пасиву балансу «Довгострокові зобов’язання»;
 •  постійні пасиви (П4) – статті I розділу балансу «Власний капітал» [4].

Короткострокові і довгострокові зобов’язання, разом  узяті, називають зовнішніми зобов’язаннями.

Підприємство вважається ліквідним, якщо його поточні активи перевищують його короткострокові зобов’язання і виконуються наступні умови:

А 1 > П 1

А 2 > П 2

А 3 > П 3

А 4 < П 4 [9]

Для оцінки реального ступеня ліквідності підприємства необхідно провести аналіз ліквідності балансу (табл. 2.1).

Виходячи з даних таблиці 2.1 можна зробити висновок, що ліквідність балансу підприємства  відхиляється від абсолютної, тому що не виконується перша умова абсолютної ліквідності балансу. Так, у 2010 році найбільш ліквідні активи підприємства складають 604,8 тис. грн., а найбільш термінові зобов’язання – 721,6 тис. грн. Це свідчить про те, що підприємство не здатне погасити поточні зобов’язання та кредиторську заборгованість за товари, роботи послуги своїми  поточними фінансовими інвестиціями та грошовими коштами на розрахунковому рахунку. Позитивним є те, що спостерігається тенденція до зменшення вартості найбільш термінових зобов’язання.

Таблиця 2.1

Показники ліквідності балансу ТОВ «Лідер» у 2009-2010 роках

Статті активу

На кінець 1-го періоду, тис. грн

На кінець 2-го періоду, тис. грн

Статті пасиву

На кінець 1-го періоду, тис. грн

На кінець 2-го періоду, тис. грн

1. Найбільш ліквідні активи А1

630,1

604,8

1. Найбільш термінові зобов’язання П1

892,6

721,6

2. Активи, що швидко реалізуються  А2

3417,8

3844,8

2. Короткострокові пасиви П2

367,5

467

3. Активи, що повільно реалізуються А3

1102,6

1377

3. Довгострокові пасиви П3

377,5

157

4. Активи, що важко реалізуються А4

2771,3

3758,3

4. Постійні пасиви П4

5284,2

8239,3

При цьому нестача коштів по даній групі активів компенсується їх надлишком по іншим групам. Так, короткострокові зобов’язання підприємства значно менші вартості активів що швидко реалізуються, тобто у підприємства є вільні кошти, які воно може використати з метою скорочення терміну погашення короткострокових кредитів банку або поточних зобов’язань за довгостроковими зобов’язаннями. Загалом підприємство можна назвати ліквідним.

Показники ліквідності застосовуються для оцінки спроможності підприємства виконувати свої короткострокові зобов’язання [18]. Для аналізу ліквідності розрахуємо значення таких показників як: коефіцієнти ліквідності, коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами, коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними оборотними коштами, коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів, коефіцієнт покриття запасів (табл. 2.2)

Таблиця 2.2

Показники ліквідності підприємства у 2009-2010 роках

Показник

Джерело інформації, форма № 1

Нормативне значення

На початок 1-ого періоду

На початок 2-ого періоду

1.Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл)

1,5-2,0

4,0

5,0

2.Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кшл)

1; збільшення

1,35

1,27

3.Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал)

0,25; збільшення

0,40

0,46

4.Власні оборотні кошти (ВОК)

ф.1, р. 380 – ф.1, р.080

збільшення

3440,3

4481,0

5.Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштамивок)

збільшення

0,67

0,77

6.Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними оборотними коштами  (Кзвок)

>0,5

0,97

1,04

7.Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів (Кманвок)

збільшення

0,12

0,14

8.Коефіцієнт покриття запасів (Кпокр.зап)

>1

1,2

1,2

Узагальнюючим показником ліквідності є коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття), який визначається співвідношенням всіх поточних активів з поточними зобов’язаннями і характеризує достатність оборотних активів підприємства для погашення своїх боргів. Він показує, скільки грошових одиниць оборотних активів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов’язань [12].

За даними таблиці 2.2, аналіз коефіцієнту поточної ліквідності підприємства показав, що у 2009 році на одну грошову одиницю поточних зобов’язань припадало 4 грн., а вже у 2010 році 5 грн. Тобто, зросла достатність у підприємства оборотних активів для погашення своїх зобов’язань.   

Коефіцієнт поточної ліквідності є дуже укрупненим показником, внаслідок чого в ньому не відображається ступінь ліквідності окремих елементів оборотного капіталу [25].

Коефіцієнт швидкої ліквідності (миттєвої ліквідності), який є проміжним коефіцієнтом покриття і показує яка частина поточних активів з відрахуванням запасів і дебіторської заборгованості, платежі по який очікуються більш як через 12 місяців після звітної дати, покривається поточними зобов’язаннями.

У нашому випадку коефіцієнт швидкої ліквідності у 2009 році складав 1,35, а у 2010 році – 1,27. Незважаючи на невеликий спад даного показника у 2010 році, він не впав менше нормативного значення, що свідчить про можливість підприємства своєчасно оплатити свої борги за рахунок усіх оборотних активів за винятком запасів.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності є найбільш жорстким критерієм платоспроможності і показує, яку частку короткострокової заборгованості підприємство може погасити найближчим часом [13].

За даними таблиці 2.2, бачимо, що коефіцієнт абсолютної ліквідності для досліджуваного підприємства у 2009 році склав 40% також спостерігається тенденція до збільшення даного показника і вже  у 2010 році він склав 46%, тобто на 100% поточних зобов’язань підприємства припадає 46% абсолютно ліквідних активів. Крім того значення даного показника майже на половину перевищує нормативне (25%), отже можна сказати, що підприємство є  достатньо забезпечене грошовими коштами та їх еквівалентами для погашення своїх поточних зобов’язань.

Показник власних оборотних коштів характеризує ту частину  власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття його поточних активів. Він характеризує свободу маневру і фінансову стійкість підприємства з позиції короткострокової перспективи [12].  Збільшення даного показника у 2010 році до 4481,0 тис. грн., в порівнянні з 2009 (3440,3 тис. грн.) є позитивною тенденцією у діяльності даного підприємства.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотним коштами показує, яка частина оборотних активів фінансується за рахунок власних коштів підприємства [7]. В нашому випадку, даний коефіцієнт має тенденцію до збільшення з 0,67 у 2009 році до 0,77 у 2010 році, що свідчить про покрашення платоспроможності і кредитоспроможності досліджуваного підприємства.

Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними оборотними коштами показує, що 0,97 грн. у 2009 році та 1,04 грн. у 2010 році, матеріальних запасів фінансується за рахунок власних коштів підприємства.

Коефіцієнт маневреності ВОК характеризує частку власних оборотних коштів, яка знаходиться у формі абсолютно ліквідних активів – грошових коштів. За даними таблиці 2.2, даний показник у 2009 році склав 0,12, а у 2010 році – 0,14, тобто спостерігається зростаюча динаміки показника, що розглядається як позитивна тенденція.

Коефіцієнт покриття запасів показує співвідношення величини «нормальних» джерел покриття запасів до величини запасів. До  таких джерел відносяться власні оборотні кошти, короткострокові банківські кредити та кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги. Виходячи з того, що даний показник на протязі аналізованого періоду мав однакове значення 1,2 та перевищує 1, то можна сказати, що поточний фінансовий стан підприємства вважається стійким [3].

Отже, за результатами проведеного аналізу ліквідності балансу, можна сказати, що підприємство не здатне погасити поточні зобов’язання та кредиторську заборгованість за товари, роботи послуги своїми  поточними фінансовими інвестиціями та грошовими коштами на розрахунковому рахунку. А аналіз ліквідності підприємства у 2009-2010 роках показав, що ТОВ «Лідер» спроможне виконувати свої короткострокові зобов’язання, бо всі показники ліквідності знаходяться на досить високому рівні.

2.2. Аналіз фінансової стійкості підприємства

Аналіз фінансової стійкості на певну дату дозволяє встановити, на скільки раціонально підприємство керує власними та запозиченими коштами на протязі періоду, який передував цій даті. Важливо, щоб стан джерел власних та запозичених засобів відповідав стратегічним цілям розвитку підприємства, так як недостатня фінансова стійкість може призвести до його неплатоспроможності, тобто відсутності грошових коштів, що необхідні для розрахунків з внутрішніми та зовнішніми партнерами, а також державою. Одночасно наявність значних залишків вільних грошових коштів ускладнює діяльність підприємства за рахунок іммобілізації в надлишкові матеріально-виробничі запаси та витрати.

Відповідно, зміст фінансової стійкості характеризується ефективним формуванням та використанням грошових ресурсів, необхідних для нормальної господарської діяльності [19].

Практична робота щодо аналізу фінансової стійкості підприємства здійснюється саме на основі даних фінансової звітності – головним чином за даними бухгалтерського балансу. Усі показники, що характеризують фінансову стійкість можна розділити на абсолютні та відносні.

Розглянемо більш детально абсолютні показники фінансової стійкості ТОВ «Лідер» у 2009-2010 роках (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Абсолютні показники фінансової стійкості ТОВ «Лідер» у 2009-2010 роках

Показник

Джерело інформації (форма № 1)

або формула для розрахунку

На кінець

1-го періоду, тис.грн.

На кінець

2-го періоду, тис.грн.

1. Постійні пасиви (ПП)

Р. (380+430 + 630)

6284,2

8239,3

2. Активи,  що  важно реалізуються (Авр)

Р. 080

2771,3

3758,3

Продовження таблиці 2.3

3.Власні обігові кошти (ВОК)

ПП. - Авр

3512,9

4481

4.Довгострокові   зобов’язання (ДЗ)

Р. 480

377,5

157

5.Наявність постійних та довгострокових    пасивів для фінансування запасів

ВОК + ДЗ

3890,4

4638

6. Короткострокові кредити банків (КК)

Р. 500 + 510

367,5

467

7. Загальна сума основних джерел фінансування запасів

ВОК + ДЗ + КК

7393,3

5105

8. Запаси (З)

Р. (100 + ... + 140)

3543,8

4314,6

9. Надлишок (нестача) власних обігових коштів

ВОК - З

-30,9

166,4

10. Надлишок (нестача) власних обігових коштів та довгострокових зобов’язань   

ВОК + ДЗ - З

346,6

323,4

11. Надлишок (нестача) основних джерел фінансування запасів

ВОК + ДЗ + КК - З

3849,5

790,4

Виходячи з даних таблиці 2.3, можемо зробити висновок, що за аналізований період якісно змінився тип фінансової стійкості підприємства. Так у 2009 році підприємство знаходилось у нормальній фінансовій стійкості оскільки його на 30,9 тис. грн. не вистачало власних грошових коштів для придбання виробничих запасів. Вже у 2010 році підприємство перейшло до стану абсолютно фінансової стійкості, тобто підприємство достатньо забезпечене коштами не тільки для погашення своїх зобов’язань, але й для забезпечення процесу виробництва необхідними матеріальними ресурсами. Це відбулося в основному завдяки збільшенню власного капіталу та вартості необоротних активів.   

До відносних показників фінансової стійкості підприємства слід віднести такі коефіцієнти: автономії, фінансової залежності, а також забезпеченості запасів довгостроковими та постійними джерелами фінансування (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Відносні показники фінансової стійкості ТОВ  «Лідер» у 2009-2010 роках

Показник

Джерело інформації,

ф. №1

Нормативне значення

На кінець 1-го періоду

На кінець 2-го періоду

1. Коефіцієнт автономії (Кавт)

≥0,5

0,78

0,86

2. Коефіцієнт фінансової залежності (Кфз)

≤ 1

1,28

1,16

3. Коефіцієнт фінансового ризику

0,5,

крит. - 1

0,28

0,16

4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0, збільш.

0,55

0,54

5. Коефіцієнт  структури покриття довгострокових вкладень

-

0,14

0,04

6. Коефіцієнт довгострокового залучення коштів

0,4

0,06

0,02

7. Коефіцієнт  фінансової незалежності капіталізованих джерел

0,6

0,94

0,98

Коефіцієнт автономії (Кавт) характеризує частку власників підприємства в загальній сумі авансованих коштів.  Що більше значення цього показника, то більшою є фінансова стійкість підприємства і незалежність його від кредиторів. У загальній сумі фінансових ресурсів частка власного капіталу не повинна бути меншою від 50 %. За даними таблиці 2.4, можна зробити висновки про те, що  коефіцієнт автономії як на у 2009 так і у 2010 роках знаходився на досить високому рівні. У 2009 році його значення дорівнювало 0,78 (78%), а у 2010 році  0,86 (86%). Отже, коефіцієнт автономії за аналізований період підвищився, а ризик появи фінансових труднощів у майбутньому зменшився.

Оберненим показником до коефіцієнту автономії є коефіцієнт фінансової залежності. Цей показник відображає залежність підприємства від зовнішніх кредиторів та інвесторів. Збільшення коефіцієнта фінансової залежності у часі свідчить про підвищення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства, і навпаки. Якщо коефіцієнт фінансової залежності дорівнює 1, підприємство не має позик. В даному випадку коефіцієнт фінансової залежності у 2009 році склав 1,28, а у 2010 році 1,16. Таким чином, за аналізований період фінансова незалежність підприємства від зовнішніх кредиторів та інвесторів підвищилась – на 1 грн. власного сукупного капіталу у 2010 році припадає  на 10 коп. менше.

Коефіцієнт фінансового ризику показує співвідношення залучених коштів і власного капіталу. За цим коефіцієнтом здійснюють найбільш загальну оцінку фінансової стійкості. В даному випадку коефіцієнт фінансового ризику показує, що у 2009 році 0,28 одиниць залучених коштів припадало на одиницю власних, а у 2010 році – 0,16 одиниць. Спад показника в динаміці свідчить про зниження залежності підприємства від зовнішніх інвесторів та кредиторів, тобто про підвищення фінансової стійкості.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу знаходиться у обігу, тобто в тій формі, яка діє можливість вільно маневрувати цими коштами, а яка – капіталізована. За даними таблиці 2.4 бачимо, що у 2009 році трохи більше половини (55%) власного капіталу знаходилось в обігу, а відповідно 45% - була капіталізована. У 2010 році спостерігається незначний спад даного показника, тобто вже 54% власного капіталу підприємства знаходилось в обігу, а 46% – капіталізовані

Коефіцієнт структури покриття довгострокових вкладень у 2009 році склав 0,14, тобто 14% необоротних активів підприємства було профінансовано зовнішніми інвесторами, а у 2010 році даний показник зменшився до 0,04. Це є позитивною динамікою, оскільки свідчить про  скорочення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів.  

Коефіцієнт довгострокового залучення коштів та коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих вкладень у сумі дають 1 і характеризують структуру довгострокових пасивів підприємства, що складаються з власного капіталу та довгострокових зобов’язань [15]. В даному випадку спостерігається зменшення  коефіцієнту довгострокового залучення коштів в динаміці з 0,06  у 2009 році до 0,02 у 2010 році, це є позитивною тенденцією і означає, що з позиції довгострокової перспективи підприємство все у меншій мірі залежить від зовнішніх факторів.

Виходячи з даних проведеного аналізу фінансової стійкості підприємства, дійшли висновку, що загалом за аналізований період спостерігається доволі високе значення майже всіх абсолютних та відносних показників фінансової стійкості підприємства, що свідчить про незалежність діяльності підприємства від зовнішніх кредиторів та інвесторів.

2.3. Аналіз ділової активності підприємства

Як відомо, капітал знаходиться у постійному русі, переходячи з однієї стадії в іншу. Чим швидше кошти підприємства зроблять кругообіг, тим більше продукції отримає та реалізує підприємство при одній і тій же сумі капіталу. Затримка руху коштів на будь-якій стадії призводить до уповільнення оборотності капіталу, потребує додаткового вкладення коштів та може спричинити погіршення фінансового стану підприємства.

Досягнутий в результаті прискорення оборотності ефект виражається, передусім, у збільшенні обсягу випуску продукції без додаткового залучення фінансових ресурсів. Крім того, за рахунок прискорення оборотності капіталу відбувається збільшення суми прибутку [11].

Таким чином, здійснюючи господарську діяльність, підприємство повинно намагатися не лише прискорити рух капіталу, але отримувати максимальну його віддачу.

В умовах обмеженості ресурсів підприємцю постійно доводиться обирати оптимальні співвідношення між набором економічних ресурсів та обсягами виробництва. Передумовою такого вибору повинно бути проведення аналізу ділової активності, яка обумовлюється швидкістю оборотності фінансових ресурсів підприємства.

Виконання аналізу ділової активності підприємства передбачає розрахунок коефіцієнтів та періодів оборотності.

Коефіцієнти оборотності активів та фінансових ресурсів  підприємства відображені в таблиці 2.5.

В таблиці 2.6 відображені періоди оборотності активів та фінансових результатів підприємства у 2009-2010 роки.

Розглянемо їх детально для проведення аналізу ділової активності.

Таблиця 2.5

Коефіцієнти оборотності активів та фінансових ресурсів

ТОВ «Лідер» у 2009 - 2010 роках

Показник

Джерело інформації

Напрямок

позитивних

змін

2009 рік

2010 рік

1.  Коефіцієнт оборотності активів (КА)

>0,

збільшення

0,22

0,25

2.  Коефіцієнт оборотності    необоротних активів (Кна)

>0,

збільшення

0,61

0,66

3.  Коефіцієнт оборотності    оборотних активів (Коа)

>0,

збільшення

0,34

0,39

4.  Коефіцієнт оборотності запасів (Кз)

>0,

збільшення

0,46

0,55

5.  Коефіцієнт оборотності          готової продукції (Кгп)

>0,

збільшення

4,48

16,42

6.   Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (Кдз)

>0,

збільшення

2,21

2,32

7.  Коефіцієнт оборотності      власного капіталу (Квк)

>0,

збільшення

0,27

0,30

8.  Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (Ккз)

>0,

зменшення

2,10

2,68

Таблиця 2.6

Періоди оборотності активів та фінансових ресурсів

ТОВ «Лідер» у 2009-2010 роках

Показник

Формула для розрахунку

Напрямок

позитивних

змін

2009 рік, дні

2010 рік, дні

1.Період оборотності активів

>0,

зменшення

1659,9

1458,9

2.Період оборотності необоротних активів

>0,

зменшення

587,0

544,1

3.  Період   оборотності оборотних активів

>0,

зменшення

1072,9

914,8

4.Період   оборотності запасів

>0,

зменшення

786,6

654,9

5.  Період   оборотності готової продукції

>0,

зменшення

80,3

21,9

6.   Період     оборотності

дебіторської заборгованості

>0

зменшення

162,8

155,0

7.  Період     оборотності власного капіталу

>0

зменшення

1313,0

1204,2

8.  Період   обороту

кредиторської заборгованості

>0

збільшення

171,4

134,5

Найважливіші показники господарської діяльності підприємства – прибуток і обсяг реалізованої продукції – безпосередньо залежать від швидкості обертання активів підприємства.

Коефіцієнт загальної оборотності активів показує, скільки раз за період здійснився повний цикл виробництва та обігу. Даний показник розраховується шляхом відношення обсягу чистого доходу  (виручки) від реалізації продукції до середньої величини вартості активів [22].

За даними таблиці 2.5 та 2.6 коефіцієнт оборотності активів склав у 2009 році 0,22 разів, або 1659,9 днів, а у 2010 році 0,25 раз (1458,9 днів), тобто спостерігається тенденція до збільшення оборотності активів у разах і зменшення у днях. Це показує, що повний цикл виробництва та обігу здійснюється більше чим за 4 роки та на 1 гривню вартості всіх активів підприємство отримало у 2009 році 22 коп. доходу, а у 2010 році 25 коп., тобто на 03 коп. більше.

Коефіцієнт оборотності необоротних активів показує ступінь завантаженості необоротних активів та визначається як відношення чистого доходу від реалізації до середньої вартості необоротних активів. Для аналізованого підприємства оборотність необоротних активів у 2009 році склала 0,61 разів, а у 2010 році 0,66 разів, у днях оборотність склала 587,0 та 544,1 днів відповідно. Тенденція до збільшення оборотності необоротних активів у разах та зменшення у днях свідчить про ефективність та раціональність використання необоротних активів підприємства.

Важливим показником для аналізу ділової активності підприємства є оборотність оборотних активів.  Прискорення обертання оборотних коштів має велике значення для забезпечення стабільності фінансового стану підприємства, оскільки оборотні кошти являють собою сукупність коштів, авансованих для створення оборотних виробничих фондів і фондів обігу, що забезпечують їхній безперервний кругообіг.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів обчислюється як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) до підсумку загальної вартості оборотних активів підприємства [18]. Для даного підприємства коефіцієнт оборотності оборотних активів збільшився з 0,34 разів у 2009 році до 0,39 разів у 2010 році. Тобто, за аналізований період збільшилась на 05 коп. виручка, яка припадає на одиницю оборотних активів. А період оборотності зменшився з 1072,9 днів (майже 3 роки) до 914,8 днів (2,5 роки).  Це є позитивним результатом, так як цей показник характеризує середній період від витрачення коштів для виробництва продукції до отримання коштів за реалізовану продукцію.

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів показує кількість оборотів, яку здійснюють виробничі запаси протягом звітного періоду; розраховується як відношення суми продажу до середньорічної вартості виробничих запасів.

 Даний показник для досліджуваного підприємства у 2010 році збільшився на 0,09 разів і склав 0,55 разів. Відповідно до цього зменшився період оборотності запасів до 654,9 днів, тоді як у 2009 році він складав 786,6 днів. Це свідчить про те, що кількість днів, протягом яких виробничі запаси пройшли всі стадії одного кругообігу виробництва, скоротились, тобто швидкість реалізації товарно-матеріальних запасів підприємства збільшилась.

Основним чинником, що вплинув на зменшення періоду оборотності запасів є прискорення оборотності готової продукції. Так коефіцієнт оборотності готової продукції за аналізований період збільшився майже у чотири рази і у 2010 році склав 16,42, при значенні даного показника 4,48 у 2009 році. Період оборотності готової продукції скоротився з 80,3 днів до 21,9 днів відповідно.  Все це свідчить про прискорення виробничого процесу, і як результат отримання більшого прибутку, що є головною метою кожного підприємства.

Особливу увагу при аналізі ділової активності підприємства заслуговує коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, який розраховується як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини дебіторської заборгованості.

Економічний зміст коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості полягає в тому, що він вказує у скільки разів виручка перевищує середню дебіторську заборгованість. Даний показник в 2009 році склав 2,21, а у 2010 році 2,32, це вказує на збільшення швидкості обертання дебіторської заборгованості та її зменшення порівняно з попереднім періодом. Період оборотності дебіторської заборгованості, період її погашення зменшився з 162,8 днів у 2009 році, до 155,0 днів у 2010 році, що говорить про підвищення ефективності господарювання підприємства. Все це вказує на те, що підприємству вдалося зменшити ризик непогашення дебіторської заборгованості шляхом налагодження платіжної дисципліни.

Швидкість обігу власного капіталу характеризує коефіцієнт та період оборотності власного капіталу. Коефіцієнт оборотності власного капіталу розраховується як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) до середнього за період обсягу власного капіталу.  Для аналізованого підприємства даний показник збільшився на 0,03 разів, і у 2010 році склав 0,30. Тобто, рівень збуту перевищив вкладений капітал менш ніж на половину. Період оборотності власного капіталу зменшився. У 2009 році він складав 1313,0 днів, а у 2010 році 1204,2 дні.  Це є свідченням тому, що власний капітал у 2010 році використовувався ефективніше, ніж у 2009 році.

Оборотність кредиторської заборгованості дозволяє визначити швидкість погашення підприємством своїх поточних та довгострокових зобов’язань. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості визначається як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації товарів продукції (товарів, робіт, послуг) до середньорічної величини кредиторської заборгованості [22]. Так даний показник для аналізованого підприємства у 2010 році збільшився до 2,68, тоді як у 2009 році він складав 2,10. Період обороту кредиторської заборгованості зменшився до 134,5 днів у 2010 році, при 171,4 днях у 2009 році. Уповільнення періоду оборотності кредиторської заборгованості, та збільшення її у разах свідчить про збільшення обсягу залучених коштів від зовнішніх кредиторів та інвесторів.

Не зважаючи на уповільнення періоду оборотності кредиторської заборгованості, ефективність її утримання підприємством з позиції дотримання платіжної дисципліни та забезпечення стійкості фінансового становища визначається порівнянням термінів повного погашення кредиторської та повної інкасації дебіторської заборгованості. Розрахунки свідчать, що погашення поточної заборгованості підприємства перед кредиторами відбувається у 0,36 разів швидше за інкасацію боргів контрагентів перед підприємством. Якщо середній термін погашення кредиторської заборгованості підприємства у 2010 році становив 134,5 днів, то термін інкасації заборгованості дебіторів – 155,0 днів.

Результати аналізу ділової активності ТОВ «Лідер» проілюструємо діаграмою з областями (рис. 2.1).

 Рис. 2.1. Динаміка коефіцієнтів оборотності фінансових ресурсів ТОВ «Лідер»

Таким чином, незважаючи на незначне відхилення оборотності кредиторської заборгованості від встановлених нормативних показників, рівень ділової активності підприємства за аналізований період збільшився. Основною причиною такої тенденції є прискорення загального виробничого процесу виробництва шляхом раціоналізації використовуваних ресурсів та збільшення об’ємів реалізації виготовленої продукції підприємства, в результаті чого збільшився загальний прибуток від господарської діяльності підприємства.

 

2.4. Аналіз рентабельності підприємства

Прибутковість підприємства вимірюється двома показниками – прибутком і рентабельністю. Прибуток виражає абсолютний ефект без урахування використаних ресурсів. Тому для аналізу його доповнюють показником рентабельності.

Результативність і економічна доцільність функціонування підприємства оцінюється не тільки абсолютними, але і відносними показниками. Відносними показниками є система показників рентабельності.

У широкому розумінні слова поняття рентабельності означає прибутковість, дохідність. Підприємство вважається рентабельним, якщо результати від реалізації продукції покривають витрати виробництва і утворюють суму прибутку, достатню для нормального функціонування підприємства.

Економічна сутність рентабельності може бути розкрита тільки через характеристику системи показників. Загальний їхній зміст – визначення суми прибутку з однієї гривні вкладеного капіталу. І оскільки це відносні показники, то вони практично не підпадають під вплив інфляції [24].

Рентабельність має кілька модифікованих форм залежно від того, які саме прибуток і ресурси (витрати) використовують у розрахунках. Проведемо аналіз за такими коефіцієнтами рентабельності: продажу, операційної діяльності, капіталу, власного капіталу, позикового капіталу, оборотних та необоротних активів (табл. 2.7).

 Таблиця 2.7

Показники рентабельності ТОВ «Лідер» у 2009- 2010 роках

Показник

2009 рік

2010 рік

1.Коефіцієнт рентабельності продаж

0,37

0,44

2.Коефіцієнт рентабельності операційної діяльності

0,42

0,65

3.Коефіцієнт рентабельності капіталу

0,04

0,07

Продовження таблиці 2.7

4.Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

0,05

0,08

5.Коефіцієнт рентабельності позикового капіталу

0,20

0,40

6.Коефіцієнт рентабельності необоротних активів

0,12

0,18

7.Коефіцієнт рентабельності оборотних активів

0,06

0,11

Рентабельність продаж характеризує доходність основної діяльності підприємства. Його використовують для контролю над взаємозв’язком між цінами, кількості реалізує мого товару, витрат виробництва і реалізації продукції. Рентабельність продаж визначається як відношення валового прибутку до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). За даними таблиці 2.7 бачимо, що за аналізований період рентабельність продажу для досліджуваного підприємства виросла. Так, у 2009 році рентабельність продажу складала 37%, а у 2010 році 44%, тобто різниця склала 7%. Це означає, що після вирахування з отриманого доходу всіх витрат у 2010 році у підприємства залишається на 7 коп. більше прибутку від кожної гривні продажу. Слід відзначити, що на протязі всього періоду рівень рентабельності продажу більший від нормативно встановленого рівня 30%. Це свідчить про доволі низьку собівартість реалізованої продукції.

Коефіцієнт рентабельності операційної діяльності показує, скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції. Цей коефіцієнт визначається як відношення прибутку від операційної діяльності до собівартості реалізованої продукції  (товарів, робіт, послуг) [5]. Рентабельність операційної  діяльності для досліджуваного підприємства у 2009 році склала 42%, а у 2010 році збільшилась до 65%. Дана тенденція спостерігається за рахунок збільшення об’ємів виробництва та продукції, і відповідно зменшення собівартості реалізованої продукції.

Рентабельність капіталу показує ефективність використання всього майна підприємства. Він визначається як відношення подвоєного чистого прибутку до середньорічної вартості всіх активів підприємства. За аналізований період для даного підприємства рентабельність капіталу збільшилась з 4% у 2009 році, до 7% у 2010 році. Що свідчить про зростання попиту на продукцію підприємства та про ефективне нагромадження активів.  

Рентабельність власного капіталу відображає ефективність використання активів, створених за рахунок власних коштів. Для розрахунку даного показника необхідно поділити подвійний чистий прибуток підприємства на середньорічну вартість власного капіталу [24]. У 2009 році рентабельність власного капіталу склала 5%, а у 2010 році 8%.  Тобто, у 2010 році підприємство збільшило на 3% норму прибутку на власний капітал.

Поруч з тим збільшилась рентабельність позикового капіталу підприємства. Так, у 2009 році цей показник складав 20%, а вже у 2010 році він збільшився вдвічі і склав 40%. Але це не являється негативним явищем, оскільки така тенденція відбулася за рахунок збільшення чистого прибутку та зменшення поточних та довгострокових зобов’язань.

Рентабельність необоротних активів визначається як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості необоротних активів, і характеризує ефективність використання необоротних активів [8]. Для досліджуваного показника рентабельність необоротних активів у 2009 році складала 12%, а у 2010 році 18%, тобто спостерігається тенденція до збільшення на 6%. Це свідчить про покращення використання та завантаження необоротних активів, що сприяє зростання обсягів виробництва та реалізації виготовленої продукції.  

Рентабельність оборотних активів  визначається як  відношення чистого прибутку до середньорічної вартості оборотних активів, і показує скільки капіталу припадає на кожну одиницю оборотних активів. Для аналізованого підприємства рентабельність оборотних активів також збільшилась з 6% у 2009 році, до 11% у 2010 році, тобто різниця становить 5%. Це свідчить про те що на кожну гривню необоротних активів у 2010 році припадало на 5% більше чистого прибутку підприємства.

Отже, аналіз рентабельності підприємства показав, що за аналізований період підприємство нарощувало обсяги своєї діяльності в результаті чого було досягнуто підвищення ефективності його фінансово-господарської діяльності.

ВИСНОВКИ

Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лідер» дає змогу зробити наступні висновки:

 1.  До джерел формування власних ресурсів підприємства належить власний капітал за зобов’язання підприємства. На початок періоду власний капітал займав 78,4% всіх пасивів підприємства, а на кінець збільшився і став займати 86%. Зобов’язання підприємства за аналізований період зменшились. Поточні – на 5,7%, а довгострокові на 58,4%.  Все це свідчить про зміцнення фінансової незалежності підприємства від зовнішніх кредиторів та інвесторів
 2.  Майно підприємства складається з необоротних та оборотних активів. Необоротні активи підприємства складаються з незавершеного виробництва, основних засобів та довгострокових фінансових інвестицій. А оборотні – з запасів, дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та за розрахунками (з бюджетом та за виданими авансами), а також грошових коштів та їх еквівалентів.  Найбільшу частку в необоротних активах підприємства займають основні засоби 34,8 % всіх активів підприємства, а у складі оборотних – запаси 45%. Крім того за аналізований період спостерігається підвищення всіх статей активу підприємства, про що свідчить покращення виробничого процесу. 
 3.  Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства показав, що за 2009-2010 роки підприємство спрацювало прибутково, що вказує на ефективність функціонування досліджуваного підприємства та перспективи подальшого розвитку, в результаті чого підприємство зможе ще більше розширити обсяги виробництва та відповідно розширити асортимент своєї продукції, що дає можливість виходу на нові, а можливо і міжнародні ринки.  
 4.  За результатами проведеного аналізу ліквідності підприємства, можна сказати, що за аналізований період, незважаючи на наявну динаміку до спаду деяких показників, всі показники ліквідності підприємства знаходяться на високому рівні та перевищують встановлені норми, це свідчить про те, що  підприємство залишається платоспроможним (ліквідним) і вчасно може погасити свої поточні зобов’язання не тільки за рахунок наявних оборотних активів.
 5.  Аналіз фінансової стійкості показав, що загалом за аналізований період спостерігається доволі високе значення майже всіх абсолютних та відносних показників фінансової стійкості підприємства, що свідчить про незалежність діяльності підприємства від зовнішніх кредиторів та інвесторів.
 6.  За результатами проведеного аналізу ділової активності підприємства робимо висновок, що незважаючи на незначне відхилення оборотності кредиторської заборгованості від встановлених нормативних показників, рівень ділової активності підприємства за аналізований період збільшився. Основною причиною такої тенденції є прискорення загального виробничого процесу виробництва шляхом раціоналізації використовуваних ресурсів та збільшення об’ємів реалізації виготовленої продукції підприємства, в результаті чого збільшився загальний прибуток від господарської діяльності підприємства.
 7.  Аналіз рентабельності підприємства показав, що за аналізований період підприємство нарощувало обсяги своєї діяльності в результаті чого було досягнуто підвищення ефективності його фінансово-господарської діяльності.

Отже, єдиним негативним фактором в діяльності ТОВ «Лідер» за аналізований період 2009-2010 роки є наявність досить високої вартості поточних та довгострокових зобов’язань, які значно перевищують вартість дебіторської заборгованості. Основними напрямками удосконалення діяльності даного підприємства є максимальна направленість на організацію скорочення своїх зобов’язань. Це можливо зробити за рахунок збільшення виробничого потенціалу підприємства (наприклад впровадження нового виду продукту, розширення бази реалізації виробленої продукції, збільшення ціни реалізації тощо). Все це дозволить підприємству максимізувати прибуток своєї діяльності, що є найголовнішою метою функціонування будь-якого підприємства.

СПИСОК ВИКОРИТСАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1.  Закон України «Про бухгалтерську та фінансову звітність в Україні» Від 16.07.1999 року.
 2.  Антикризисное управление: от банкротства - к финансовому оздоровлению // Под ред. П. Иванова. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2005.
 3.  Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 2003.
 4.  Бочаров В.В. Финансовый анализ. – СПб: Питер, 2001. – 240 с.
 5.  Галушко О.С. Від констатації фінансового стану до управління фінансами підприємства. // Фінанси України. - №5. – 2006.
 6.  Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: практическое пособие. – К.: ООО Редакция газеты «Бухгалтерия. Налоги. Бизнес», 2001. – 288 с.
 7.  Дефліз Ф., Дженік Г. та ін. Аудіт Монтгомері.-М., 2000.
 8.  Економічний аналіз господарської діяльності /Іващенко В.І., Болюк М.А. - К.: ЗАТ «Нічлава», 2006.-204с.
 9.  Івахненко     В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. -К.:»3нання»-Прес., 2000.-207 с.
 10.  Ковалев В. В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 2002.-432 с.
 11.  Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств.-К., 2001.
 12.  Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник – К.: Тов. «Знання», КОО, 2000. – 368 с.
 13.  Крейнина М.А. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. – М.: ДИС, МВ-Центр, 2004. – 224 с.
 14.  Мазаракі А.А., Ліпоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торгівельного підприємства.-К, 2001.
 15.  Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 2006. - 132 с.
 16.   Мних Є.В. Аналіз фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємств: Навч. посібник. - К.: НМК ВО, 2003.
 17.  Назарова К.О. Вплив маркетингу на фінансові результати діяльності підприємств. // Фінанси України. - №12. – 2001.
 18.  Олейник А. И. и др. Бухгалтерский учёт и финансовый анализ / А. И. Олейник , С. И. Юрьева, Л. И. Рыбальченко - X.: ОКО, 2007 - 704 с.
 19.  Пастухова В. Стратегічний підхід в управлінні підприємством. // Економіка України. - №5. – 2005.
 20.  Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. Підручник - К.: КНЕУ, 2000. - 460с.
 21.   Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. - Минск.: ООО «Новое знание», 2007.
 22.  Савчук В.П. Финансовый анализ деятельности предприятия (международные подходы) .
 23.   Финансовый менеджмент: теория и практика. Учебник / Под ред.  Е.С. Стояновой . – М.: «Перспектива», 2002. – 656 с.
 24.  Хелферт Э. Техника финансового анализа / Пер. с англ. под ред. Л.П. Белых. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2005. – 672 с.
 25.  Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика фінансового аналіза.-М, 2001.

Додаток 1

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
2

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство

 ТОВ «Лідер»

за ЄДРПОУ

31542271

Територія

 

за КОАТУУ

2111410100

Форма власності

 

за КФВ

10

Орган державного управління

 

за СПОДУ

06774

Галузь

 

за ЗКГНГ

81200

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

67.12.0

Одиниця виміру: тис. грн.

 

Контрольна сума

Адреса

71311, Запорізька обл.., с. Велика Знамянка, вул. Щорса, 3 

БАЛАНС

на __________31 грудня __________ 2010 р.

               Форма № 1 

              Код за ДКУД

1801001

Форма №1  тис. грн.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Необоротні активи

 

 

Нематеріальні активи

 

 

залишкова вартість

010

первісна вартість

011

знос

012

(                  )

(                  )

Незавершене будівництво

020

120

122,3

Основні засоби

 

 

залишкова вартість

030

2310

3339

первісна вартість

031

3622,5

5040

знос

032

(     1312,5 )

(   1701   )

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 288,75

270 

інші фінансові інвестиції

045

52,5 

27 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0,0

0,0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

Знос інвестиційної нерухомості

057

Гудвіл

065

Відстрочені податкові активи

060

 

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розділом І

080

2771,3

3758,3

ІІ. Оборотні активи

 

 

Запаси

 

 

виробничі запаси

100

1050

1215

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

26,3

162

готова продукція

130

52,5

210,6

товари

140

2415

2727

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

чиста реалізаційна вартість

160

787,5

864

первісна вартість

161

892,5

972

резерв сумнівних боргів

162

(        105       )

(      108        )

Дебіторська заборгованість за розрахунками

 

 

з бюджетом

170

 15,8

0

за виданими авансами

180

 94,5

32,4 

з нарахованих доходів

190

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

52,5

10,8

Поточні фінансові інвестиції

220

131,25

54,0

Грошові кошти та їх еквіваленти

в національній валюті

230

183,8

540

у т. ч. в касі

231

в іноземній валюті

240

315

10,8

Інші оборотні активи

250

26,3

0

Усього за розділом ІІ

260

5150,5

5826,6

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

 

Баланс

280

7921,8

9584,9

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Власний капітал

 

 

Статутний капітал

300

5550,0

7483,3

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

525

540

Інший додатковий капітал

330

 

 

Резервний капітал

340

131,3

189,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

5,25

27

Неоплачений капітал

360

(                 )

(                 )

Вилучений капітал

370

(                 )

(                 )

Усього за розділом І

380

6211,55

8239,3

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього за розділом ІІ

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 325

157 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

 52,5

0,0 

Усього за розділом ІІІ

480

377,5

157,0

IV. Поточні зобов’язання

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 315

413 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

52,5 

54,0 

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

556,3

410,2

Поточні зобов’язання за розрахунками

з одержаних авансів

540

131,3

117,0

з бюджетом

550

26,3

54,0

з позабюджетних платежів

560

7,9

10,8

зі страхування

570

18,4

8,1

з оплати праці

580

47,25

27,0

з учасниками

590

 78,8

94,5 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

26,3

0,0

Усього за розділом IV

620

1260,1

1188,6

V. Доходи майбутніх періодів

630

 72,65

 

Баланс

640

7921,8

9584,9

Керівник

Головний бухгалтер

 

Продовження додатку 1

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
2

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство

 ТОВ «Лідер»

за ЄДРПОУ

31542271

Територія

 

за КОАТУУ

2111410100

Форма власності

 

за КФВ

10

Орган державного управління

 

за СПОДУ

06774

Галузь

 

за ЗКГНГ

81200

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

67.12.0

Одиниця виміру: тис. грн.

 

Контрольна сума

Адреса

71311, Запорізька обл.., с. Велика Знамянка, вул. Щорса, 3 

БАЛАНС

на __________31 грудня __________ 2009 р.

               Форма № 1 

              Код за ДКУД

1801001

Форма №1  тис. грн.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Необоротні активи

 

 

Нематеріальні активи

 

 

залишкова вартість

010

 

 

первісна вартість

011

 

 

знос

012

(                          )

(                          )

Незавершене будівництво

020

118,3

120

Основні засоби

 

залишкова вартість

030

2115,0

2310

первісна вартість

031

3247,9

3622,5

знос

032

(    1132,9   )

(     1312,5 )

Довгострокові фінансові інвестиції

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

119,5

 288,75

інші фінансові інвестиції

045

12,1

52,5 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0,0

0,0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

Знос інвестиційної нерухомості

057

Відстрочені податкові активи

060

Гудвіл

065

 

Відстрочені податкові активи

060

 

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

2364,9

2771,3 

ІІ. Оборотні активи

 

Запаси

виробничі запаси

100

957,9

1050

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

18,8

26,3

готова продукція

130

49,9

52,5

товари

140

2312,0

2415

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

чиста реалізаційна вартість

160

365,8

787,5

первісна вартість

161

365,8

892,5

резерв сумнівних боргів

162

(                          )

(        105       )

Дебіторська заборгованість за розрахунками

 

з бюджетом

170

5,4

 15,8

за виданими авансами

180

60,3

 94,5

з нарахованих доходів

190

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

42,3

52,5

Поточні фінансові інвестиції

220

93,1

131,25

Грошові кошти та їх еквіваленти

в національній валюті

230

100,1

183,8

у т. ч. в касі

231

в іноземній валюті

240

219,9

315

Інші оборотні активи

250

12,3

26,3

Усього за розділом ІІ

260

4237,8

5150,5

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

 

Баланс

280

6602,7

7921,8

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Власний капітал

 

 

Статутний капітал

300

4779,6

5550,0

Пайовий капітал

310

 

Додатковий вкладений капітал

320

398,4

525

Інший додатковий капітал

330

 

Резервний капітал

340

96,3

131,3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

3,17

5,25

Неоплачений капітал

360

(                          )

(                 )

Вилучений капітал

370

(                          )

(                 )

Усього за розділом І

380

5277,5

6211,55

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

Інші забезпечення

410

 

Цільове фінансування

420

 

Усього за розділом ІІ

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

 

Довгострокові кредити банків

440

498,2

 325

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

68,3

 52,5

Усього за розділом ІІІ

480

566,5

377,5

IV. Поточні зобов’язання

 

Короткострокові кредити банків

500

112,3

 315

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

38,9

52,5 

Векселі видані

520

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

348,1

556,3

Поточні зобов’язання за розрахунками

з одержаних авансів

540

98,3

131,3

з бюджетом

550

18,9

26,3

з позабюджетних платежів

560

8,2

7,9

зі страхування

570

15,4

18,4

з оплати праці

580

41,8

47,25

з учасниками

590

63,2

 78,8

із внутрішніх розрахунків

600

 

Інші поточні зобов’язання

610

13,7

26,3

Усього за розділом IV

620

758,8

1260,1

V. Доходи майбутніх періодів

630

 72,65

Баланс

640

6602,7

7921,8

Керівник

Головний бухгалтер

Додаток 2

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство

ТОВ «Лідер»

за ЄДРПОУ

31542271

Територія

за КОАТУУ

2111410100

Орган державного управління

за СПОДУ

10

Галузь

за ЗКГНГ

06774

Вид економічної діяльності

за КВЕД

81200

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

67.12.0

ЗВІТ

про фінансові результати
за ____рік______________ 2010 р.

Форма № 2

                                  Код за ДКУД        

1801003  

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1890

2592

Податок на додану вартість

015

(           315           )

(           432         )

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

1575

2160

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(           997,5          )

(      1215,0     )

Валовий:

прибуток

050

577,5

945

збиток

055

Інші операційні доходи

060

27

5,3

Адміністративні витрати

070

(            140,4           )

(          105,0         )

Витрати на збут

080

(            27,0             )

(           31,5           )

Інші операційні витрати

090

(            21,6           )

(         29,4            )

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

415,5

784,4

збиток

105

(                       )

(                        )

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

21,6

29,8

Інші доходи

130

10,8

31,5

Фінансові витрати

140

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

(           5,4              )

(        36,75       )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

442,5

808,9

збиток

175

(                           )

(                            )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

132,8

242,7

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

309,7

566,2

збиток

195

(                       )

(                       )

Надзвичайні:

доходи

200

16,2

26,3

витрати

205

27,0

0,0

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

прибуток

220

298,9

592,5

збиток

225

(                         )

(                       )

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

152

150

Витрати на оплату праці

240

49

77

Відрахування на соціальні заходи

250

28,3

45,2

Амортизація

260

185,6

208,5

Інші операційні витрати

270

378,1

289

Разом

280

793,0

769,7

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

0,0

0,0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0,0

0,0

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

0,0

0,0

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

0,0

0,0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0,0

0,0

Керівник ___________________________________________________

Головний бухгалтер _______________________________________

Додаток 3

Визначення джерел формування активів ТОВ «Лідер» у 2009 р.

Сума, тис.грн.

Стаття активу

Стаття пасиву

Сума, тис.грн.

120,0

Незавершене будівництво

Статутний капітал

5550,0

2310,0

Основні засоби

Додатковий капітал

525,0

341,3

Довгострокові фінансові інвестиції

Резервний капітал

131,3

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

5,3

3543,8

Запаси

Поточні зобов’язання за розрахунками

388,7

950,3

Дебіторська заборгованість

Довгострокові зобов'язання

377,5

131,3

Поточні фінансові інвестиції

Короткострокові кредити

315,0

498,8

Грошові кошти

Кредиторська заборгованість

556,3

-

Витрати майбутніх періодів

Доходи майбутніх періодів

-

7921,8

Всього активів

Всього пасивів

9584,9

Додаток 4

Визначення джерел формування активів ТОВ «Лідер» у 2010 р.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15168. Что такое Нейминг 32.36 KB
  Нейминг Нейминг это процесс разработки названия фирмы бренда торговой марки товарного знака который на наш взгляд должен заканчиваться регистрацией товарного знака. Задача нейминга используя технологии нейминга разработать ликвидное название. ...
15169. Что такое Романтизм 15.75 KB
  Романтизм. Романтизм впервые возник в Германии в кругу писателей и философов йенской школы В. Г. Ваккенродер Людвиг Тик Новалис братья Ф. и А. Шлегели. Философия романтизма была систематизирована в трудах Ф. Шлегеля и Ф.Шеллинга. В дальнейшем развитии немецкий романтиз...
15170. Золотой век русской литературы. Романтизм, реализм 205.73 KB
  Золотой век русской литературы. Романтизм реализм Оглавление Введение 1. Романтизм как отражение русского национального самосознания 2. Реалистический подход к проблеме исторического выбора России Заключение Список использованной литературы Введение...
15171. Дифференциальная диагностика острого аппендицита и гинекологической патологии 81.5 KB
  Реферат на тему: Дифференциальная диагностика острого аппендицита и гинекологической патологии. В случаях типичной клинической картины неосложненного острого аппендицита подтвержденной лабораторными методами исследовани...
15172. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА И МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 4.78 MB
  Э. Л. Лимонов ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА И МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ Издание третье переработанное и дополненное Рекомендовано Учебнометодическим объединением по образованию в области водного транспорта Министерства образовани...
15173. Экологическая оценка и экологическая экспертиза 1.19 MB
  Экологическая оценка и экологическая экспертиза Авторы: О.М.Черп В.Н.Виниченко М.В.Хотулёва Я.П.Молчанова С.Ю.Дайман 3е издание переработанное и дополненное Оглавление Полное оглавление Благодарности Термины и сокращения Введе
15175. Жамбыл - айтыс шебері 44 KB
  ӘОЖ ЖАМБЫЛ АЙТЫС ШЕБЕРІ Ж.Момбекова Ә. Уралбекова Тараз мемлекеттік педагогикалық институты Тараз қ. Халық поэзиясы көбіне ауызша айтылады кейін назарға түсіріліп оқылады. Оның көркемдеу құралдары да басқаша көбіне байырғы тіл әдісімен баяндалады. Оның та...
15176. Жамбыл - әлем түркілері поэзиясының алыбы 55.5 KB
  ӘӨЖ 894.342.35 Ә 20 ЖАМБЫЛ ӘЛЕМ ТҮРКІЛЕРІ ПОЭЗИЯСЫНЫҢ АЛЫБЫ Меңдібай Әбілұлы А.Ясауи атындағы халықаралық қазақтүрік университеті Тараз институты Тараз қаласы. Түрік әдебиетінің мақтанышы Мехмет Юрдақұл: Мен түрікпін дінім ұлтым ұлы ғой Өне ...