99446

Організація роботи місцевого суду та специфіка роботи працівників апарату суду

Отчет о прохождении практики

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Під час проходження практики ознайомилась з роботою суду з посадовими інструкціями працівників суду, з посадою секретаря судового засідання та помічника судді. Готувала проекти судових рішень по справах про цивільні, кримінальні та адміністративні правопорушення. Підшивала справи та виконувала їх опис. Ознайомилась з роботою канцелярій суду:кримінальною, цивільною, концелярії про адміністративні правопорушення, загальною канцелярією.

Украинкский

2016-09-18

96 KB

0 чел.

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………...................3

1.Основні напрямки роботи районного суду………………………..5

2.Склад суду……………………………………………………………...7

3.Функціональні обовязки працівників апарату суду ………………8

4.Структура та організація роботи районного суду………………….12

5.Організація та особливості роботи архіву суду………………….15

6.Правила внутрішнього трудового розпорядку суду………………..16

  Висновки………………………………………………………............18

  Список використаних джерел……………………………………..19

  Додатки………………………………………………………………..

ВСТУП

З 25 січня по 19 лютого я проходила практику в Шевченківському районному суді м. Києва.

Метою практики було загальне ознайомлення з організацією роботи місцевого суду та ознайомлення з функціональними обовязками працівників апарату суду.

Під час проходження  практики ознайомилась з роботою суду з посадовими інструкціями працівників суду, з посадою секретаря судового засідання та помічника судді. Готувала проекти судових рішень по справах про цивільні, кримінальні та адміністративні правопорушення. Підшивала справи та виконувала їх опис. Ознайомилась з роботою канцелярій суду:кримінальною, цивільною, концелярії про адміністративні правопорушення, загальною канцелярією.

Заповнювала та відправляла поштову кореспонденцію. Була присутній на судовому засіданні по кримінальних справах.

Головною метою  практики в суді було з’ясування  основних цілей та завдань органів  суду, правового становища, поглиблене  ознайомлення структурою судових  органів, організацією діяльності, формами методами здійснення  поставлених перед ними діянь.  Головними завданнями  практики ознайомлення  з :

ЗУ "Про судоустрій і статус суддів"

•ЗУ  «Про державну службу»;

•ЗУ «Про  боротьбу з корупцією»;

• інструкцією  з діловодства в місцевому  загальному суді;

• посадовими інструкціями працівників апарату суду;

• ознайомлення з роботою секретаря  судового засідання та з роботою  помічника судді;

• ознайомлення з організацією діловодства;

• обліком кримінальних справ;

• роботою архіву суду.

Проте, мабуть, найголовнішим завданням практики є розвинення у студента ділових та моральних якостей кожного майбутнього спеціаліста у сфері правознавства. Та для сприяння студента у виборі майбутньої професії.

 1. Основні напрямки роботи районного суду

За цей період часу я ознайомилась із структурою суду, функціональними обовязками голови суду, його заступника, керівника апарату суду, секретаря судового засідання, діловода.

Усі  працівники  апарату  суду є відповідальними за збереження процесуальних та інших документів,  а також  за  нерозголошення  інформації,  що міститься  в них.  Про втрату документа невідкладно повідомляється керівник апарату суду та складається акт,  який передається голові суду для відповідного реагування в установленому порядку. Обов'язки, права і відповідальність працівників апарату  суду визначаються їх посадовими інструкціями, що затверджуються наказом голови суду. Функціональні обов'язки  працівників  апарату  суду вносяться окремим розділом до їх посадових інструкцій.

Приймання   громадян   у   суді  здійснюється  згідно  з законодавством України  про  звернення  громадян  та  відповідними Правилами внутрішнього розпорядку суду, які затверджуються наказом голови суду. Ознайомлення з   матеріалами   судових   справ   здійснюється протягом усього робочого дня апарату суду. Графік приймання  громадян і   Правила   внутрішнього   розпорядку   суду вивішуються  в суді  на  спеціально  пристосованому стенді (дошці оголошень суду).  На цьому ж стенді  вивішена  інша корисна  для  громадян  інформація  (списки справ,  призначених до розгляду в суді,  оголошення про надходження  касаційних  скарг  і касаційних подань прокурора,  зразки заяв про видачу копій судових документів,  про надання  дозволу  на  побачення  з  особами,  які тримаються  під  вартою і рахуються за судом,  витяги з нормативно правових  актів,  що  встановлюють  розміри   сплати   відповідних платежів, тощо).З метою створення оптимальних умов для реалізації громадянами своїх  законних  прав  та  інтересів,  приймання  громадян  у суді здійснюється   відповідним   працівником   апарату   суду,    який визначається наказом голови суду. Особисте приймання  громадян  з  питань  роботи  суду   також здійснюється головою суду або його заступниками.

У компетенцію  районних судів, у  тому числі  Шевченківського районного  суду м. Києва, входять:

- розгляд вирішення кримінальних  цивільних справ по першій - розгляд вирішення справ про адміністративні правопорушення;

- розгляд вирішення процесуальних  питань у виконання вироку  по кримінальних справах;

- розгляд вирішення скарг на законність, обґрунтованість, застосування на досудовому розслідуванні запобіжних заходів;

Діяльність суду  при здійсненні правосуддя спрямована  на зміцнення законності правопорядку, запобігання злочинам та іншим правопорушенням, завданням   охорону будь-яких посягань:

-закріплених у Конституції України  суспільного ладу, його політичної та економічної системи;

-соціально-економічних, політичних та особистих прав свобод громадян, проголошених  Конституцією та законами України;

-прав законних інтересів  державних  підприємств, установ, організацій, кооперативних  організацій та об'єднань.

 1. Склад суду

Склад суду - це склад суду, який уповноважений згідно закону розглядає конкретну цивільну справу. Якщо склад суду по конкретній справі не уповноважений розглядати справу, тобто має місце юридичний дефект складу, то такий суд є незаконним і не може слухати справу. Цивільно-процесуальною санкцією порушення норм, що визначають законний склад суду, є згідно ч. 1 ст. 311 ЦПК скасування рішення суду з передачею справи на новий розгляд, що безпосередньо стимулює суд в напрямку дотримання процесуальних норм, що регулюють цей інститут.

При здійсненні правосуддя судді повинні утверджувати гарантовану Конституцією та законами України незалежність та самостійність судів, підвищувати авторитет судової влади, забезпечувати обов'язковість судових рішень шляхом справедливого, неупередженого і своєчасного розгляду та вирішення судових справ, дотримання присяги судді, належного правового реагування на факти тиску на них, втручання в судову діяльність та інші протиправні посягання на правосуддя.

До складу суду входять:

 • голова суду;
 • заступник (заступники) голови;
 • виконуючий обов’язки заступника голови суду;
 • судді;
 • керівник апарату;
 • заступник керівника апарату;
 • завідуючий канцелярією;
 • секретарі судових засідань;
 • судові виконавці;
 • технічні працівники.

3.Функціональні обовязки працівників апарату суду

Відповідно до статті  Закону України "Про судоустрій і статус суддів, голова суду:

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить керівникові територіального управління Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4) видає на підставі акта про призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад у суді в десятиденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

7) контролює ведення в суді судової статистики, дбає про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

9) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

У разі відсутності голови суду виконання його обов’язків здійснюється відповідно до встановленого ним розподілу обов’язків щодо організації діяльності суду.

Заступник голови суду є посадовою особою, правовий статус якої визначається       Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

1.Заступник голови суду призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, встановленому ст. 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

2.Здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.

3.Виконує накази та розпорядження голови суду, що стосуються адміністративної діяльності, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків.

4.Здійснює координацію роботи суддів, що спеціалізуються на розгляді справ у порядку кримінального судочинства та справ про адміністративні правопорушення, з метою дотримання процесуальних строків призначення та розгляду судових справ.

5. Проводить наради з суддями, що спеціалізуються на розгляді справ у порядку кримінального судочинства та справ про адміністративні правопорушення, з питань обговорення практики застосування законодавства.

6. У разі відсутності голови суду виконує обов’язки голови суду відповідно до встановленого розподілу обов’язків щодо організації діяльності суду.

7. Здійснює інші повноваження, визначені йому головою суду.

Завідувач канцелярії організовує роботу канцелярії, керує роботою секретарів, діловода, архіваріуса. На завідувача канцелярії покладається: розподіл роботи між  працівниками канцелярії суду і контроль за виконання ними обов’язків; розподіл кореспонденції, що надійшла до суду; контроль за веденням документів первинного обліку, нарядів, обліку і реєстрації звернень громадян і юридичних осіб; організація  обліку і зберігання судових справ, речових доказів; контроль за своєчасним відправленням справ зі скаргами, поданнями, протестами до вищої ланки  суду; забезпечення збереження та правильного  заповнення трудових книжок працівників  суду, особових справ та карток обліку тощо.

На секретарів суду покладається ведення  діловодства з судових справ, зокрема: реєстрація, облік і зберігання справ (кримінальних, цивільних, про  адміністративні правопорушення та інших); ведення картотек, журналів, нарядів; оформлення документів щодо повернення вироків до виконання, рішень, ухвал, постанов суду і контроль за одержанням повідомлень про виконання; підготовка і передача до архіву закінчених провадженням справ, картотек, журналів та ін..

Крім  того, секретар судового засідання  виконує необхідну роботу під  час прийому суддею громадян; викликає учасників процесу і свідків; перевіряє явку осіб, викликаних у  судове засідання, та зазначає час перебування  їх у суді; веде протоколи судових  засідань, оформляє справи після їх розгляду; веде журнал судових засідань; виписує виконавчі листи у  справах, щодо яких судом допущено негайне  виконання рішень, та ін.

На архіваріуса суду покладається: ведення  архіву, видача копій судових документів у справах, що є в архіві; облік  і зберігання архівних справ та ін.

Не допускається відправлення або передача документів без реєстрації в АСДС. Для кожного документа автоматично формується черговий порядковий вихідний номер.

Вихідний номер в листуванні, що стосується судових справ, повинен містити: номер, що сформований автоматизованою системою, та через дріб – номер провадження. Вихідний номер у листуванні, що стосується інших документів, повинен мати такий формат: номер, що сформований автоматизованою системою, через дріб – номер номенклатурної справи суду, через дріб – рік.

Також набував навиків, по оформленню супровідних листів та опису документів, до цього ж навчився підшивати справи.

4.Структура та організація роботи районного суду

Система судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України та Закону України «Про судоустрій і статус суддів» будується за принципами територіальності і спеціалізації.

Єдність системи судів загальної юрисдикції забезпечується:

- єдиними засадами організації  та діяльності судів;

- єдиним статусом суддів;

- обов’язковістю для всіх судів  правил судочинства, визначених  законом;

- забезпеченням Верховним Судом  України однакового застосування  законів судами загальної юрисдикції;

- обов’язковістю виконання на  території України судових рішень;

Організаційна структура Шевченківського районного суду як невід’ємна частина роботи представлена загальною канцелярією, канцелярією з кримінальних справ, канцелярією з цивільних справ, канцелярією з адміністративних правопорушень та архівом, на яких покладаються такі обов’язки:

Завідувач канцелярії організовує роботу канцелярії, керує роботою секретарів, діловода, архіваріуса.На завідувача канцелярії покладається: розподіл роботи між  працівниками канцелярії суду і контроль за виконання ними обов’язків; розподіл кореспонденції, що надійшла до суду; контроль за веденням документів первинного обліку, нарядів, обліку і реєстрації звернень громадян і юридичних осіб; організація  обліку і зберігання судових справ, речових доказів; контроль за своєчасним відправленням справ зі скаргами, поданнями, протестами до вищої ланки  суду; забезпечення збереження та правильного  заповнення трудових книжок працівників  суду, особових справ та карток обліку тощо.

Основними завданнями канцелярії суду є : забезпечення роботи з документами з моменту їх надходження чи створення в суді до відправлення або передання в архів, звернення до виконання судових рішень.

Канцелярія суду відповідно до покладених на неї завдань:

1.забезпечує щоденне протягом робочого часу суду прийняття та реєстрацію документів, що подаються до суду та реєстрацію їх в електронних картках;

2. своєчасно передає судові справи суддям для розгляду;

3.своєчасно передає документи виконавцям та контролює за їх своєчасним виконанням;

4.забезпечує своєчасне відправлення вихідної кореспонденції та її реєстрацію в електронних картках.

5.веде номенклатурні справи по роботі канцелярії, подає пропозиції керівнику апарату суду щодо складання номенклатури справ;

6.веде роботу з обліку та зберігання судових справ, які знаходяться в канцелярії суду;

7.забезпечує роботу з речовими доказами: облік, зберігання та виконання відповідно до судових рішень;

8.забезпечує своєчасне та належне направлення судових справ із апеляційними, касаційними скаргами, протестами до судів вищих інстанцій;

Відповідальність за організацію архівної справи покладається на голову суду, а за її ведення — на архіваріуса. Організація обліку і зберігання справ та інших матеріалів в архіві регламентується чинним законодавством та існуючими інструкціями. Правильна організація архівної справи полягає в підготовці номенклатури справ та їх формуванні.

Номенклатура справ є основою для забезпечення обліку, швидкого відшукування документів за змістом та їх відбору на зберігання, постійне чи тимчасове. Для забезпечення зберігання справ та документів у архіві повинні бути створені відповідні умови: охоронні та протипожежні засоби, стелажі, шафи, санітарно-гігієнічний, температурний та світловий режими, система обліку архівних документів.

Закінчені судові справи, наряди, журнали, картотеки після закінчення календарного року зв'язуються у пачки по сотнях та передаються на зберігання до архіву суду. У судових справах підшиваються і нумеруються всі документи, приєднані до них, закінчується їх опис, після чого загальна кількість аркушів завіряється підписом секретаря. На обкладинках справ і матеріалів, що здаються до архіву, а також обліково-статистичних картках або в реєстраційних журналах вказується порядковий архівний номер.

Судові справи зберігаються в архіві за роками, у порядку архівних номерів, зв'язані у пачки по сотнях. Видача справ з архіву оформляється заявою за резолюцією голови (заступника) суду. Реєструється видача справ в журналі та обліково-статистичній картці, яка виставляється в спеціальну картотеку.

Справи, що повертаються до архіву після використання, повинні перевірятися архіваріусом у присутності особи, яка повертає їх.

 

Відповідальна особа

Номер телефону

Крим.канц.

Моргун Ольга Володимирівна

272-18-47

Цив. канц.

Красил ХристинаАндріївна

272-08-46

Загальна канц.

Смик Віктор Андрійович

272-18-25

Канц. про адмін.

СередаВікторія Вікторівна

272-08-45

Архів

НіменкоОлена Володимирівна

272-18-24

5.Організація та особливості роботи архіву суду

Відповідальність за організацію архівної справи покладається на голову суду, а за її ведення — на архіваріуса.

Організація обліку і зберігання справ та інших матеріалів в архіві регламентується чинним законодавством та існуючими інструкціями.

Правильна організація архівної справи полягає в підготовці номенклатури справ та їх формуванні. Номенклатура справ є основою для забезпечення обліку, швидкого відшукування документів за змістом та їх відбору на зберігання, постійне чи тимчасове.

Для забезпечення зберігання справ та документів у архіві повинні бути створені відповідні умови: охоронні та протипожежні засоби, стелажі, шафи, санітарно-гігієнічний, температурний та світловий режими, система обліку архівних документів. Закінчені судові справи, наряди, журнали, картотеки після закінчення календарного року зв'язуються у пачки по сотнях та передаються на зберігання до архіву суду.

У судових справах підшиваються і нумеруються всі документи, приєднані до них, закінчується їх опис, після чого загальна кількість аркушів завіряється підписом секретаря.

На обкладинках справ і матеріалів, що здаються до архіву, а також обліково-статистичних картках або в реєстраційних журналах вказується порядковий архівний номер. Судові справи зберігаються в архіві за роками, у порядку архівних номерів, зв'язані у пачки по сотнях.

Видача справ з архіву оформляється заявою за резолюцією голови (заступника) суду. Реєструється видача справ в журналі та обліково-статистичній картці, яка виставляється в спеціальну картотеку. Справи, що повертаються до архіву після використання, повинні перевірятися архіваріусом у присутності особи, яка повертає їх.

6.Правила внутрішнього трудового розпорядку суду

Трудова дисципліна в Шевченківському  районному суді міста Києва забезпечується створенням необхідних організаційних умов для нормальної високоефективної роботи, творчим та свідомим ставленням до праці, методами переконання, а також заохоченням за сумлінну працю.

Обов'язок і справа честі кожного працівника суду - додержання Конституції та інших актів законодавства України, сумлінне виконання своїх службових обов'язків, ініціативність і творчість в роботі, дотримання трудової дисципліни.

Дисципліна праці - це не тільки суворе дотримання правил внутрішнього розпорядку, але й свідоме, творче ставлення до своєї роботи, забезпечення її високої якості, продуктивне використання робочого часу.

Робота в суді повинна ґрунтуватися на принципах служіння народу України, демократизму і законності, гуманізму і соціальної справедливості, пріоритету прав людини і громадянина, професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі, персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і дисципліни.

Правила внутрішнього трудового розпорядку Шевченківського районного суду міста Києва (далі - Правила) мають сприяти сумлінному ставленню до праці, подальшому зміцненню дисципліни, належній організації праці, раціональному використанню робочого часу, високій якості роботи, підвищенню її ефективності.

Невід’ємною частиною цих Правил є «Правила поведінки працівника суду», затверджені рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 №33, (додаток №1 до Правил).

Питання застосування Правил вирішуються головою суду в межах наданих повноважень, якщо інше не передбачено діючим законодавством.

Ці Правила поширюються на всіх працівників суду, які повинні ознайомитися з ними під розпис, знати і неухильно дотримуватись. Словосполучення «працівники суду» використовується в тексті Правил у значенні «судді, помічники суддів та працівники апарату суду».

Загальна тривалість робочого часу працівників суду становить 40 годин на тиждень. Тривалість щоденної роботи становить 8 годин 15 хв., а в п'ятницю - 7 годин.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину (ст. 73 КЗпП України).

Робота у вихідні дні та в режимі чергування встановлюється окремими наказами голови суду. За розпорядженням голови суду для виконання невідкладної і термінової роботи, працівники апарату суду - державні службовці зобов'язані з'являтися на роботу у вихідні та святкові дні. Робота у ці дні компенсується у відповідності із вимогами діючого трудового законодавства – наданням іншого дня відпочинку.

Працівники суду повинні звільнити службові приміщення не пізніше 21 години. Після 21 години працівники суду можуть перебувати у приміщенні суду за погодженням з головою суду, його заступниками або керівником апарату суду.

Паління в приміщенні суду та у робочий час працівниками суду перед входом в приміщення суду заборонено.

ВИСНОВКИ

Сумлінно виконуючи завдання, поставлені переді мною  програмою навчальної практики для студентів 3 курсу, я досягла визначеної програмою мети.

Під час практики я  ознайомилась із структурою суду, його основних підрозділів; з основними функціями суду та його основних підрозділів; із особливостями організаційного забезпечення діяльності суду, зокрема з роботою його апарату; із порядком здійснення документального забезпечення суду.

Крім цього  ознайомилась із обов’язками  окремих працівників суду, а саме: керівника апарату суду, секретаря  судового засідання, помічника  суду, працівника архіву, старшого  секретаря суду та інших.

 Вивчала  правила складання та оформлення процесуальних документів, таких як ухвали, рішення суду, протоколи судових засідань; допомагала працівникам канцелярії реєструвати та відправляти конверти.Протягом  проходження навчальної практики була присутня на багатьох судових засіданнях.

 Отже, по  закінченню проходження практики  я оволоділа сучасними методами, формами організації праці в галузі моєї майбутньої професії; набула досвіду виконання завдань, обов’язків; закріпила теоретичні знання, отримані у процесі навчання; виховала в собі потреби постійно оновлювати свої знання та творчо їх застосувати в практичній діяльності.

\

Список використаних джерел

 1. Конституція України від  ВРУ, 28.06.1996р.(зі змінами та доповненнями).
 2. Кримінальний кодекс України: офіційний текст.-К.: Атіка,05.04.2001(з змінами та доповненнями).
 3. ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» вiд07.07.2010р.(зі змінами та доповненнями).
 4. Інтернет ресурси: Офіційний сайт Шевченківського районного суду -http://sh.ki.court.gov.ua
 5. Інтернет ресурси:http://court.gov.ua/ - Офіційний сторінка судової влади в Україні.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

30658. Каковы главные причины «лежания» Ильи Ильича Обломова? (По роману И.А.Гончарова «Обломов») 13.12 KB
  Именно такая жизнь для Обломова является идеальной поэтому герой не принимает петербургскую жизнь для него она холодна и лишена души. Ничегонеделание Обломова это своеобразный протест и отрицательное отношение к жизни и интересам современных герою людей.Штольц пытается вывести Обломова из апатичного состояния знакомит его с Ольгой Ильинской.
30659. Роль пейзажа в произведениях отечественной литературы 13.54 KB
  Так например в повести Бедная Лиза Карамзина живописные картины природы на первый взгляд можно счесть случайными эпизодами которые являются всего лишь красивым фоном для основного действия. Таким образом здесь описание природы служит для выражения авторской позиции. Здесь картина природы раскрывает не только душевное состояние Лизы но и предвещает трагичный финал данной истории. Его характер отражается в принадлежащих ему описаниях природы Фаталист Тамань Княжна Мери.
30660. Сны героев. Их художественная функция в произведениях отечественной литературы 12.95 KB
  Так сон Татьяны в Евгении Онегине заключает в себе идею о близости героини к народу. Татьяна исключительно романтическая натура что и доказывает её сон. Во многом сон носит символический характер таким образом автор переплетает народные представления о сне образ ручья медведя леса и т. Иной характер носит сон Обломова Гончаров Обломов в котором герой видит свою родную деревню и свое детство.
30661. Русский характер в очерке Н. Лескова “Леди Макбет Мценского уезда” 14.73 KB
  Леди Макбет Мценского уезда история трагической любви и преступлений Катерины Измайловой. В картинах любви гармонию нарушает вдруг вторгшийся разлад: возлюбленный то думает о деньгах. Героиня обезумела от любви и готова сделать все что угодно чтобы только Сергей был доволен. Признаваясь что не любил Катерины Львовны никогда Сергей пытается отнять то единственное что составляло жизнь Измайловой прошлое ее любви.
30662. Русский характер в очерке Н. Лескова Леди Макбет Мценского уезда 15.62 KB
  Леди Макбет Мценского уезда история трагической любви и преступлений Катерины Измайловой. Да и чувство Катерины Львовны не может быть свободным от инстинктоз собственнического мира и не попадать под действие его законов. И вместе с тем слепая страсть Катерины неизмеримо больше значительнее чем корысть Сергея. Признаваясь что не любил Катерины Львовны никогда Сергей пытается отнять то единственное что составляло жизнь Измайловой прошлое ее любви.
30663. Сатира М.Е. Салтыкова-Щедрина. Художественная функция «эзопова языка» в произведениях писателя 15.47 KB
  Салтыкова-Щедрина по праву считается История одного города которую он начал писать в 1868 году а закончил в 1870 году. Жанр Истории одного города определить довольно трудно: автор написал его в форме летописи но изображённые здесь события кажутся абсолютно нереальными образы фантастичными а происходящее походит на какой то кошмарный бредовый сон.Главный герой Истории одного города народ обобщенный образ которого раскрывается из главы в главу все шире. Но и сами носители верховной власти города Глупова играют очень важную роль в...
30664. Своеобразие сатиры В.В. Маяковского в стихотворениях «О дряни», «Прозаседавшиеся» 13.67 KB
  Маяковского в стихотворениях О дряни Прозаседавшиеся В дореволюционный период творчества поэта основной целью его сатиры было беспощадно обличение существующего строя.Первая группа сатирических произведений поэта разоблачает и высмеивает мещанство О дряни Еще раз о дряни Ханжа Маруся отравилась и др.В сатирическом фельетоне а именно так исследователи определили жанр этого произведения О дряни Маяковский обличает мещанство.
30665. Своеобразие стиля Чехова-прозаика (на примере рассказов «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») 14.02 KB
  Чехов стремится в своих рассказах проследить динамику человеческой души в разных ее проявлениях и во всей ее глубине. Но ведь обыденность и творит личность и Чехов стремится обратить внимание читателя на отдельные дни и часы маленького обывательского существования осмыслить их и помочь человеку жить осознанно. А в рассказе О любви устами главного героя Чехов скажет: Я понял что когда любишь то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего от более важного чем счастье или несчастье грех или добродетель или не...
30666. В чем смысл финала рассказа А.П.Чехова «Ионыч» 13.61 KB
  Чехов обращается к проблеме духовной деградации человека. К 3536 годам он уже превращается в Ионыча ожирел потерял совесть и стал похож не на человека а на языческого божка. В конце рассказа мы уже не видим прежнего молодого человека который мог бы прийти ночью на свидание на кладбище. Он променял живые мысли на сытое самодовольное существование он не смог сберечь в себе человека.