99463

Эстетическое воспитание детей

Доклад

Педагогика и дидактика

Понятие эстетического воспитания органически связано с термином эстетика (ощущение, чувство), обозначающим науку о прекрасном. Сущность эстетического воспитания состоит в формировании у учащихся способностей к полноценному восприятию и правильному пониманию прекрасного в искусстве и жизни,

Русский

2016-09-18

13.08 KB

0 чел.

Эстетическое воспитание детей.

Понятие эстетического воспитания органически связано с термином "эстетика" (ощущение, чувство), обозначающим науку о прекрасном. Сущность эстетического воспитания состоит в формировании у учащихся способностей к полноценному восприятию и правильному пониманию прекрасного в искусстве и жизни, в выработке эстетич. понятий вкусов и идеалов, в развитии творческих задатков и дарований в области иск-ва.

Цели ЭВ и обр-я: 1) развитие готовности личности к восприятию, освоению, оценке эстетических объектов в иск-ве или действительности; 2) совершенствование эстетич. сознания, включение в гармоничное саморазвитие; 3) формирование творческих способностей в обл-ти худож., духовной, физич. к-ры.

ЭВ должно охватывать изучение и приобщение учащихся к различным видам и жанрам искусства, в постижении худож. ценностей общества.

Задачи ЭВ тесно  связаны с нравственным воспитанием — формированием доброты, гуманизма,  справедливости и пр. ЭВ реализуется прежде всего на уроках литературы,  музыки,  изобразительного искусства,   в    работе    кружков,    студий,    группах    художественной самодеятельности, театрах. В основе организации этического воспитания лежат принципы: 1) Всеобщность эстетического воспитания и художественного образования.2) комплексного подхода ко всему делу воспитания.3)  единства художественного и общего психического развития детей; 4) Художественно-творческой деятельности и самодеятельности детей.5) Эстетики всей детской жизни.6) Принцип учета возрастных психолого-педагогических особенностей детей. Главная цель – всестороннее развитие и нравственно-эстетическое воспитание школьников.

Существенный компонент ЭВ – овладение знаниями, связанными с пониманием иск-ва и умением выражать свои суждения по вопросам худ. деят-ти. Большое место в ЭВ занимает формирование у учащихся худож. вкуса, связанного с восприятием и переживанием прекрасного. Важно приобщение к худ. тв-ву, развитие их склонностей и способностей к музыке, рисованию, и лит-ре. Наконец, ЭВ должно направляться на раскрытие и осмысление гражданской основы иск-ва и способствовать формир-ю у уч. общественных взглядов и убеждений, а также нравственности. Должна формир-ся эстетика поведения как в стиле урочных занятий, так и во внеурочное время. Бережное отн-е к школьному имуществу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15024. Ғ.Мүсіреповтің туғанына - 105 жыл 1.01 MB
  Ғ. Мүсірепов атындағы Солтүстік Қазақстан облыстық балаларжасөспірімдер кітапханасы Ғ.Мүсіреповтің туғанына 105 жыл толуына арналған Кемеңгер қаламның құдіреті істәжірибеден Петропавл 2007 ж. ...Әлі де талайталай заманд...
15025. Дала уалаяты, Түркістан уалаяты газеттеріндегі көтерілген мәселелер 144.5 KB
  Дала уалаяты Түркістан уалаяты газеттеріндегі қоғамдықсаяси және ағарту мәселелері. XIX ғасырдың екінші жартысында қазақ елін жерін патшалы Ресейдің толықтай билеп алуына байланысты Қазақстаның Ташкент Орынбор Омбы Орал сияқты кейбір ірі қалаларында патш...
15026. Дүлдүлдер өткен, дүбірлі даланы тербеп (Жамбыл) 69.5 KB
  ДҮЛДҮЛДЕР ӨТКЕН... ДҮБІРЛІ ДАЛАНЫ ТЕРБЕП Жыл сайын ақпанның соңғы күндері Жамбыл мұражайында жыр алыбының туған күніне орай жиын өтеді. Ұлы ақынның ұрпақтары қаламгерлер бас қосып ата жайлы оның телегей теңіз мұрасы жайлы ғибратты сөз естеліктер айтылады. Дастар...
15027. Дүние сөзден басталады (Мұхтар Әуезов) 39 KB
  ДҮНИЕ СӨЗДЕН БАСТАЛАДЫ Мұхтар Әуезовтің бар ғұмыры ғасырлар қойнауынан жеткен қара сөз бен өлең сөздің құпия қатпарларын зерттеп танып көкеймен қабылдап оның туған этносына ғана ерекше сұлу сырлы терең көрінетін жұмбақ қасиетіне қасиет қосып құнарлы тілдің тұқы
15028. Ежелгі қазақ әдебиетінің тарихы және оның зерттелуі 76.5 KB
  Ежелгі қазақ әдебиетінің тарихы және оның зерттелуі Әдебиет өмір шындығының көркем бейнесі десек әдебиет тарихы да халық тарихымен тығыз байланысты. Еліміздің рухани өмірінің жарқын көрінісі елеулі бір саласы ретінде көркем сөз өнері ел тарихымен бірге қалыптасы
15029. Есенберлин романындағы Алаш рухы 83 KB
  Халық ғұмыры – тарихи дамудың диалектикалық заңдылығын құрайтын жалғыз нысана. Дәуірлер сипатынан табиғи дамудың бел-белестерін, алған асу, шыққан биігін пайымдап, кешегі мен бүгіннің арақатынасын ажыратуға, өзгенің өресі жетпес..
15030. Ә.Нұрпейісовтың Қан мен тер романына салыстырмалы-салғастырмалы талдау 68.5 KB
  УДК 828.215.121.22 ЄБДІЖЄМІЛ НҰРПЕЙІСОВТЫЊ ЌАН МЕН ТЕР РОМАНЫНА САЛЫСТЫРМАЛЫСАЛЃАСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ Жиенхан Айжан Коржунбаева Меруерт Қанапияқызы Б.Ахметов атындағы Павлодар педколледжі Қан мен тер трилогиясының сюжеттік – композициялық желілері де бір...
15031. Әдеби жанрлар 64 KB
  Әдеби жанрлар Әдеби жанрлар фр. тілінде genre түр тек жанр [346 246] – ауызша және жазбаша шығармалардың көркем даму процесінде қалыптасады. Шығарма жанры дәстүрлі түрде мынадай негізгі белгісі бойынша анықталады бір жанрдағы шығармаларды біріктіретін және ай
15032. Әдеби шығарма, көркем мәтінді проблемалық талдай оқыту жолдары 42 KB
  Қазіргі педагогтың кәсіби біліктілігі. Қарағанды қалалық білім басқармасы Білім дамыту Орталығы V қалалық ғылымиәдістемелік конференциясының жадығаттары 28 сәуір 2003ж.Қарағанды 2003ж. 35 бет Әдеби шығарма көркем мәтінді проблемалық талдай оқыту жолдары Ахано...