99521

Фінансове управління Косівської РДА

Курсовая

Финансы и кредитные отношения

Управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної, районної держадміністрації, актами районної ради прийнятими у межах її концепції, а також Положенням «Про фінансове управління районної державної адміністрації»

Украинкский

2016-09-21

404 KB

0 чел.

ВСТУП

Сьогодні держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, тому, що бюджет це є план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій ,які здійснюються органами державної влади, адже він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу.

Метою проходження виробничої практики з дисципліни «Бюджетна система» є закріплення теоретичних знань з їх використанням у практичній діяльності, набуття практичних навичок по формуванню дохідної і видаткової частини бюджету на базі Фінансового управління Косівської районної державної адміністрації.

Управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної, районної держадміністрації, актами районної ради прийнятими у межах її концепції, а також Положенням «Про фінансове управління районної державної адміністрації» (Додаток А).

Об’єктом дослідження даного звіту являється фінансове управління Косівської РДА. Розглянено основні завдання управління, права, положення, закони згідно яких працює фінуправління. Також розкрито питання стратегії економічного та соціального розвитку району, завдання даної стратегії та мета. Дається характеристика бюджетного за типом, розпорядження, балансу, розписів Косівського району, кошторису, плану асигнувань з якими працює фінансове управління. Також розглянемо виконання місцевого бюджету Косівського району. Розглянено та проаналізовано документи, за допомогою яких здійснюється контроль за виконанням бюджету.

ТЕМА 1.ПОБУДОВА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Згідно Бюджетного кодексу України бюджетна система складається з державного бюджету та місцевих бюджетів. Місцевими бюджетами є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування. Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах). Зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що використовуються для аналізу та прогнозування економічного і соціального розвитку держави . Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей, міст Києва та Севастополя. Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її районів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим значення. Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області. Зведений бюджет району включає показники районного бюджету, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів цього району. Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу [2].

Бюджетна система функціонує на базі певних принципів представлених на рисунку 1.1

Рис.1.1 Принципи бюджетної системи України

1) принцип єдності бюджетної системи України – єдність бюджетної системи України забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності;

2) принцип збалансованості – повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний бюджетний період;

3) принцип самостійності – Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов'язання органів. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів бюджету, правом відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України, правом Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих рад самостійно і незалежно одне від одного розглядати та затверджувати відповідні місцеві бюджети;

4) принцип повноти – до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;

5) принцип обґрунтованості – бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку України та розрахунках надходжень бюджету і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил;

6) принцип ефективності та результативності – при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання послуг, гарантованих державою, Автономною Республікою Крим, місцевим самоврядуванням, при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів;

7) принцип субсидіарності – розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами ґрунтується на необхідності максимально можливого наближення надання гарантованих послуг до їх безпосереднього споживача;

8) принцип цільового використання бюджетних коштів – бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями;

9) принцип справедливості і неупередженості – бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами;

10) принцип публічності та прозоростіінформування громадськості з питань складання, розгляду, затвердження, виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а також контролю за виконанням державного бюджету та місцевих бюджетів [2].

Бюджетна класифікація – це єдине, систематизоване згрупування доходів, видатків, кредитування, фінансування  та боргу відповідно до законодавства України [34].

Складові частини бюджетної класифікації представлені на рисунку.1.2

Рис.1.2 Бюджетна класифікація

Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:

- податкові надходження (ними визнаються встановлені законами України про оподаткування загальнодержавні податки і збори (обов'язкові

платежі) та місцеві податки і збори (обов'язкові платежі));

- неподаткові надходження(до них належать доходи від власності та підприємницької діяльності; адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності та інші неподаткові надходження);

- доходи від операцій з капіталом;

- трансферти (це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі);

Видатки та кредитування бюджету класифікуються за:

- бюджетними програмами (програмна класифікація видатків та кредитування бюджету);

- ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків та кредитування бюджету);

- функціями, з виконанням яких пов'язані видатки та кредитування бюджету (функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету) [15].

Класифікація фінансування бюджету містить джерела отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету, і напрями витрачання фінансових ресурсів, що утворилися в результаті профіциту бюджету. Витрати на погашення боргу належать до складу фінансування бюджету.

Щодо класифікації боргу, то вона систематизує інформацію про всі боргові зобов'язання держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади міста [34].

Фінансове управління районної державної адміністрації (далі управління) є структурним підрозділом районної держадміністрації, що утворюється головою районної держадміністрації, є підзвітним та підконтрольним голові районної держадміністрації та головному фінансовому управлінню обласної держадміністрації.

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства,печатку із зображенням ДержавногоГербаУкраїниі своїм найменуванням [4]. Управління очолює начальник (на даний час тимчасово очолює заступник начальника фінуправління Козак С.Ю), який призначається і звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням з начальником головного фінансового управління обласної держадміністрації.

Структура фінансового управління. Як частина державного апарату управління має власну внутрішню структуру та штат службовців. Організаційна структура державного апарату – це поділ цілого на організаційно відокремлені одиниці та мережа управлінських зв’язків у ньому, особлива форма поділу і кооперації управлінської діяльності, для розподілу завдань та функцій [18].

Фінансове управління Косівської районної державної адміністрації складається з трьох відділів :

 1. бюджетний відділ (Додаток Б);
 2. відділ доходів і фінансів галузей виробничої сфери та розрахунків за енергоносії (Додаток В);
 3. відділ фінансового, кадрового, інформаційного та господарського забезпечення (Додаток Г).

Кожен відділ має власну структуру. Відділи очолюють начальники. Коло службових обов’язків працівників кожного відділу визначається відповідно до посадових інструкцій і положень, розроблених начальником відділу і затверджених начальником фінансового управління. Посадові інструкції працівників фінансового управління представлені в Додакту Д, Додатку Е, Додатку Є. Структура фінансового управління Косівської районної державної адміністрації в розрізі посад представлена в Додатку Ж.

Вивчивши Положення про фінансове управління Косівської районної адміністрації, можна стверджувати, що основними його завданнями є:

-забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території;

-складання розрахунків до проекту місцевого бюджету і подання їх на розгляд відповідної місцевої держадміністрації;

-підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

-розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

-здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених відповідною радою;

-здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

За допомогою порівняльної таблиці, що представлена в Додатку З, розглянемо функціональні права та обов’язки працівників фінансового управління та начальника зокрема. Працівники фінансового управління районної державної адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією  України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, рішеннями голови районної державної адміністрації, наказами обласного фінансового управління, рішеннями районної ради прийнятими в межах його компетенції, а також положенням, в якому визначаються обов’язки та права працівників фінансового управління..

Штат працівників фінансового управління становить 13 одиниць. Штатний розпис працівників фінансового управління Косівської районної державної адміністрації представлений в Додатку І.

ТЕМА 2. СИСТЕМА ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ

Складання, розгляд, затвердження та організація виконання місцевого бюджету здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу.Міністерство фінансів України доводить місцевим державним адміністраціям особливості складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів на наступний бюджетний період [19].

З урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів [24].

Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів для подання місцевим фінансовим органам у терміни та порядку, встановлені цими органами.

Місцеві фінансові органи на будь-якому етапі складання і розгляду проектів місцевих бюджетів здійснюють аналіз бюджетного запиту.На основі результатів аналізу керівник місцевого фінансового органу приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд місцевим державним адміністраціям. У тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України Міністерство фінансів України забезпечує доведення місцевим державним адміністраціям розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів, а також пропозицій щодо форми проекту рішення про місцевий бюджет (типової форми рішення). Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії відповідної місцевої ради схвалюється місцевою державною адміністрацією. Районний бюджет затверджується рішенням відповідної районної ради не пізніше ніж у двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону про Державний бюджет України [35].

Рішенням про місцевий бюджет визначаються:

1)  загальна сума доходів, видатків та кредитування місцевого бюджету;

2)граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) місцевого бюджету в наступному бюджетному періоді і місцевого боргу на кінець наступного бюджетного періоду;

3)доходи місцевого бюджету за бюджетною класифікацією;

4)фінансування місцевого бюджету за бюджетною класифікацією;

5)бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання та видатків розвитку;

6)бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів;

7)розмір оборотного залишку коштів місцевого бюджету;

8)додаткові положення, що регламентують процес виконання місцевого бюджету.

Місцевий бюджет виконується за розписом (Додаток Й), який затверджується керівником місцевого фінансового органу.Відповідно до затвердженого бюджетного розпису розпорядники коштів державного бюджету одержують бюджетні асигнування, що є підставою для затвердження кошторисів.

Для підсумування теоретичних знань проведемо аналіз бюджету за доходами, який представлений в розрізі у Додатку К. На основі Додатку К аналіз структури доходів представимо на рисунку 2.1.

Власні надходження загального та спеціального фондів складають 43638,4 тис.грн, що становить 10,2% загальної суми надходжень. В структурі місцевого бюджету найбільшу частку складають офіційні трансферти: 204904,1 тис.грн  (46,8%) – дотація вирівнювання, з державного бюджету, в тому числі 20407,8 тис.грн дотація вирівнювання, що одержується з районних та міських бюджетів; 4605,0 тис.грн (1,1%) дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів;  166321,7 тис.грн (37,8%) –   субвенції з державного бюджету та  9214,1 тис.грн (2,1%) інша субвенція.

Рис. 2.1.Структура доходів Косівського районного бюджету

За 2014 рік до місцевих бюджетів району надійшло доходів загального та спеціального фондів (без врахування трансфертів) в сумі  43638,4 тис. гривень, що складає 91,1% (-4240,2 тис. гривень) до планового завдання, доведеного Міністерством фінансів України,  106,1% (+2516,7 тис. гривень) до затвердженого річного плану та 104,3 %. (+1782,4 тис. гривень) до плану з урахуванням змін, в тому числі до:

 • загального фонду  –  30897,9 тис. гривень;
 • спеціального фонду – 12740,5 тис. гривень.

В порівнянні з 2013роком надходження до загального та спеціального фондів зменшились на 619,0тис. гривень ( 1,4%.), в тому числі:

 • до загального фонду збільшилися  на 34,9 тис. гривень  (0,1 %.);
 • до спеціального фонду зменшилися на 653,9 тис. гривень (4,9%).

Із 41 місцевого бюджету затверджене планове завдання не виконано по 16-ти місцевих бюджетах і недоотримано  173,2 тис. гривень (додаток М).

На основі додатку К, проаналізуємо дохідну частину загального фонду бюджету району за 2014 рік у розрізі найбільших її складових та представимо в додатку О та на його основі побудуємо діаграму.

Рис. 2.2. Структура дохідної частини Косівського районного бюджету за 2014 рік

Основним платежем загального фонду місцевих бюджетів району і надалі залишається податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в обсязі надходжень загального фонду складає 85,2%. За 2014 рік надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 26332,8 тис.грн і менше у порівнянні з 2013 роком на 203,0 тис.грн або на 0,8%. Найбільші суми податку, що були перераховані  до бюджету та їх платники наведені в додатку Н. Надходження від плати за землю в обсязі доходів загального фонду  складає  9,9%. За звітний період надійшло 3064,1 тис.грн, що становить 99,4%. (-18,3 тис. гривень) до плану затвердженого (з урахуванням змін) органами місцевого самоврядуванняі менше в порівнянні з 2013 роком – на 9,0 тис. грнь (0,3%.). Станом на 1 січня 2015 року зареєстровано 466 договорів оренди земельних ділянок (крім земель с/г призначення), з яких 220 - юридичних осіб,  246 - фізичних осіб. За 2014 рік надійшло орендної плати  у сумі 2520,6 тис.грн і більше  у порівнянні з надходженнями 2013 року на 35,0 тис. грн. Наявність податкового боргу з плати за землю станом на 1 січня 2015 року складає 349,0 тис. грн. Податоку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло за звітний період  33,9 тис.грн, що становить 118,6%. (+5,3 тис.грн) до затвердженого плану з урахуванням змін   і менше  в порівнянні з 2013 роком на 12,4 тис.грн (26,7 %).

              За звітний період надійшло коштів від орендної плати за майно, що перебуває у комунальній власності у сумі 123,9 тис.грн, що становить 109,6% (+10,9 тис.грн.) і більше у порівнянні з 2013 роком на 32,8 тис.грн (36,0 %).

            За звітний період бюджетними установами району отримано власних надходжень в сумі 3720,3 тис.грн, що менше в порівнянні з 2013 роком на 614,3 тис. грн (14,2 %), в тому числі:

 • від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 2428,4 тис.грн, і менше на 76,3  тис. грн (3,0%);
 • інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 1291,9 тис.грн, що на  538,0 тис.грн (29,4%) менше  в порівнянні з 2013 роком.

Розглянемо зміну дохідної частини спеціального фонду бюджету в розрізі. На виконання доходів спеціального фонду суттєво вплинуло зменшення надходжень:

 • збору за першу реєстрацію транспортного засобу – 477,3 тис.грн.;
  • власних надходжень бюджетних установ – 2000,2 тис.грн.,
  • єдиного податку – 1426,8 тис.грн;
  • надходжень від продажу землі – 412,5 тис.грн;
  • коштів від відчуження майна – 79,5 тис.грн.

Бюджет розвитку є реальним фінансовим інструментом забезпечення програми розвитку територій. У зарубіжних країнах доходи бюджетів розвитку формуються за рахунок банківських кредитів, муніципальних позик та інвестиційних субсидій, що надаються державною владою. Видатки бюджетів розвитку, або бюджету інвестицій, спрямовуються на капітальні вкладення, розвиток соціальної інфраструктури, придбання устаткування та сплату основної частини боргу місцевих органів влади. Законодавством більшості зарубіжних країн заборонено використання доходів бюджетів розвитку на видатки поточних бюджетів. Бюджет розвитку має стати основою для забезпечення стратегії та середньострокового планування органів місцевого самоврядування та формуватися на основі стратегічного плану розвитку територій і цільових програм. Такий підхід відповідає проголошеному в програмних документах курсу на посилення впливу фінансової, в тому числі бюджетної, політики на створення сприятливих умов для сталого економічного зростання, переходу до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку.

До бюджету розвитку за 2014 рік надійшло коштів в сумі 11681,6 тис.грн, в тому числі:

 • від відчуження майна, що у комунальній власності – 3,9 тис.грн (менше проти 2013 року на 2,7 тис.грн);
 • надходжень від продажу землі – 282,5 тис.грн (менше надходжень 2013 року на 144,3 тис.грн);
 • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 51,3 тис.грн;
 • єдиного податку – 6984,9 тис.грн (більше надходжень 2013 року на 288,1 тис. грн);
 • кошти від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або кошти у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції – 0,8 тис.грн;
 • надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 74,9 тис.грн;
 • коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду – 2756,8 тис.грн;
 • інша субвенція – 1526,4 тис.грн.

Основними джерелами доходів бюджету розвитку у 2014 р. були єдиний податок (6984,9 тис.грн), кошти, передані із загального фонду бюджету (2756,8 тис.грн), надходження від продажу землі (282,5тис.грн). Крім зазначених джерел надходжень, до бюджету розвитку включаються й інші види доходів: дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств; відсотки за користування позиками, що надавалися з місцевих бюджетів; субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів.За підсумками 2014 року надходження від цих джерел разом становлять лише 292,04 тис.грн, або 2,5% усіх доходів бюджету розвитку.

ТЕМА 3. СИСТЕМА  ВИДАТКІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Витрати місцевого бюджету включають видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів. Видатки місцевого бюджету формуються відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України (ст. 88, 89, 90 Кодексу).

Видатки місцевого бюджету здійснюються із загального та спеціального фондів місцевого бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України (ст. 13 Кодексу) та закону про Державний бюджет України. У складі витрат спеціального фонду місцевого бюджету виділяються витрати бюджету розвитку (ст.71Кодексу). Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку відповідної території, пов'язаної із здійсненням інвестиційної діяльності, здійснення інших заходів, пов'язаних з розширеним відтворенням, а також на погашення місцевого боргу.

Проаналізуємоструктуру видатків за функціональною класифікацією на основіДодатку П та представимо аналіз за допомогою діаграми, побудованої на основі таблиці структури видатків ( Додаток Р).

Виконання бюджету за видатками загального фонду бюджету Косівського району становить 97,1% (недофінансовано 327,2 тис.грн).  За захищеними статтями видатків виконання становить 96,2%. (-192,4 тис.грн), зокрема: КЕКВ 2111,2120 – 99,0% (-73,4 тис.грн); 2270 – 83,9% (-119,0 тис.грн внаслідок економії споживання енергоносіїв).

Як видно із рисунку, найбільшу питому вагу займаютьвидатки на соцiальний захист та соцiальне забезпечення і становлять40,1%.Видатки на освіту становлять32,2%,і в свою чергу видатки на охорону здоров’я становлять13,5%.

Рис.3.1.Структуравидатків Косівського районного бюджету за 2014 рік

Видатки на охорону навколишнього середовища, сільське і лісове господарство, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави, цільві фонди та засоби масової інформації у місцеву бюджеті становлять незначну частку і складають в середньмудо0,6%. На мою думку, це є негативним фактором, особливо що стосується такої статті видатків як «Правоохоронна дiяльнiсть та забезпечення безпеки держави», у звязку з воєнними діями та можливостями терактів на території України,який потрібно усунути (наприклад, за рахунок виконання плану по доходам у вигляді плати за послуги, що надаються бюджетними установами).

Великий інтерес до себе привертає Звіт про використання коштів з резервного фонду.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5324. Управление финансами дорожно-строительной организации 280.5 KB
  Определение сметной себестоимости и цены строительно-монтажных работ дорожно-строительной организации. Программа строительно-монтажных работ ДСО на рассматриваемые полгода предусматривает ввод в действие двух объектов. Первый объект —...
5325. Моделирование инвестиционной программы предприятия 132.5 KB
  Моделирование инвестиционной программы предприятия Цель работы– определение оптимальной производственной программы предприятия. Тема курса - организация инвестиционной и финансовой деятельности предприятия. Содержание работы До...
5326. Разработка плана производства карамели леденцовой на примере леденца Барбарис 309.5 KB
  Кондитерская промышленность наряду с другими отраслями пищевой индустрии призвана удовлетворять потребностям населения в продуктах питания. Приятный вкус, тонкий аромат, привлекательный внешний вид, высокую калорийность и усвояемость кондит...
5327. Глобализация как современный этап развития мирового хозяйства 245.5 KB
  Интернационализация мировой экономики, текучесть капиталов, углубление раскола между бедными и богатыми регионами Земли, утверждение доллара в положении общемировой валюты, массовое распространение новых средств коммуникации, все более акт...
5328. Экономическая деятельность С.Ю. Витте 75 KB
  Сергей Юльевич Витте (1849 -1915 гг.), безусловно, может быть причислен к крупным государственным деятелям в отечественной истории. Будучи в конце XIX - начале XX вв. министром финансов, а затем председателем кабинета министров, он успел ...
5329. Сущность и уроки реализации НЭП в СССР 90.5 KB
  Возможно, годы НЭПа для многих советских людей были лучшими годами эпохи правления большевиков. Подъем экономики после разрушительной гражданской войны, несомненно, стал возможным благодаря восстановлению, хотя и не полного, рыночных отноше...
5330. Психологический климат в коллективе 50.5 KB
  Психологический климат - это эмоциональная окраска психологических связей членов коллектива, возникающая на основе их симпатии, совпадения характеров, интересов, склонностей. Климат отношений между людьми в организации состоит из трех составляю...
5331. Історії української культури, Курс лекцій 359 KB
  Людина культури перевищує політичне та економічне буття тим, що бачить перед собою ідеал загального блага і втілює його. Культура спирається на моральний кодекс. Мораль виникла раніше законів, права. Це сталося ще у первісну добу. Моральні кодекси як цілісна система взаємин у суспільстві склалася у добу ранніх цивілізацій.
5332. Системы и модели отражения затрат на счетах 146.5 KB
  Важнейшими задачами современной практики управления являются выработка и исполнение решений, направленных на достижение финансово-экономической устойчивости и эффективности функционирования организации. Чтобы правильно реагировать на динами...