99523

Аудит іншої кредиторської заборгованості підприємства

Курсовая

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Контроль за дотриманням чинного законодавства щодо розрахунків з кредиторами;перевірка наявності і правильності оформлення документів з поставки товарно-матеріальних цінностей (договорів, рахунків-фактур, актів звіряння розрахунків);

Украинкский

2016-09-21

354 KB

1 чел.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ ІНШОЇ

КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 1. Кредиторська заборгованість підприємства як об’єкт аудиту

У процесі здійснення своєї діяльності підприємства вступають у господарські зв'язки з різними підприємствами, організаціями й особами. Постійно відбувається кругообіг господарських засобів, що викликає безупинне поновлення різноманітних розрахунків. Розрахунки можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми, а організації можуть виступати як продавцями, так і покупцями.

Для узагальнення інформації про розрахункиза іншими операціямизастосовується рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями".

Рахунок 68 має шість субрахунків;

- 680 "Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

- 681 "Розрахунки за авансами одержаними";

- 682 "Внутрішні розрахунки";

- 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки";

- 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками";

- 685 "Розрахунки з іншими кредиторами".

На субрахунку 685 ведеться облік розрахунків з різними організаціями за операціями некомерційного характеру (навчальними та науково-дослідними закладами тощо); з наймачами квартир і особами, які проживають у гуртожитках підприємства, організації; з орендарями нежитлових приміщень житлово-комунального господарства; з батьками дітей за відвідування дитячих закладів; за іншими операціями. Нарахування боргу записують в дебет субрахунку 685, а його погашення - в кредит субрахунку 685.

Мета аудитурозрахунків з  іншими кредиторами відповідно до МСА 200 «Ціль і основні принципи аудиту фінансової звітності» полягає у висловленні аудитором незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації про розрахунки з іншими кредиторами.

Виходячи з мети, основними завданнями аудиту розрахунків з іншими кредиторамиє такі:

 • контроль за дотриманням чинного законодавства щодо розрахунків з кредиторами;
 • перевірка наявності і правильності оформлення документів з поставки товарно-матеріальних цінностей (договорів, рахунків-фактур, актів звіряння розрахунків);
 • визначення правильності оцінки отриманих товарів при бартерних (товарообмінних) операціях;
 • підтвердження повноти і своєчасності оприбуткування отриманих цінностей і обліку спожитих робіт, послуг;
 • встановлення правильності оформлення та відображення в обліку виданих авансів, пред’явлення претензій;
 • встановлення правильності відображення за відповідними статтями кредиторської заборгованості в балансі підприємства;
 • встановлення причин і строків виникнення заборгованості за розрахунками, визначення реальності та шляхів її погашення;
 • перевірка дотримання фінансово-розрахункової дисципліни та її впливу на платоспроможність підприємства.

Об'єктами аудиту є операції, пов'язані із розрахунками з іншими кредиторами, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

Джерелами інформації аудиту розрахунків зіншими кредиторамиє:

 • вимоги нормативних документів щодо обліку розрахунків з кредиторами;
 • наказ про облікову політику підприємства;
 • договірна документація на постачання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт і послуг;
 • первинні документи щодо обліку розрахунків, а також документи, що підтверджують надходження, оприбуткування ТМЦ, одержання послуг і т.д.;
 • журнал реєстрації довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей;
 • акти звіряння розрахунків, акти інвентаризації розрахунків, аудиторські висновки тощо;
 • облікові регістри по рахунках:

10 "Основні засоби";

11 "Інші необоротні матеріальні активи";

12 "Нематеріальні активи";

20 "Виробничі запаси":

21 "Поточні біологічні активи";

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"; 30 "Каса";

31 "Рахунки в банку";

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

64 "Розрахунки за податками і платежами" тощо.

 • Головна книга;
 • акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки, дані внутрішнього контролю та інша документація, що узагальнює результати контролю;
 • фінансова та статистична звітність (ф. 1 "Баланс", ф.З "Звіт про рух грошових коштів", ф. 5 "Примітки до річної фінансової звітності" тощо);
 • відповіді на запити аудитора;
 • результати, отримані в ході аудиторської перевірки тощо.

Узагальнити, систематизувати інформацію первинного обліку можна за допомогою ведення аналітичного і синтетичного обліку.

На вітчизняних підприємствах кредиторська заборгованість займає стійкі позиції у фінансуванні поточної діяльності і в останні роки продовжується її зростання. Кредиторська заборгованість надає можливість підприємству тимчасово користуватися запозиченими коштами, але з іншого боку також зменшує показники платоспроможності і ліквідності. Кредиторська заборгованість відноситься до зобов’язань підприємства.

Кредиторська заборгованість - тимчасово залучені суб'єктом у власне користування грошові кошти, які підлягають поверненню юридичній або фізичній особі .

Розрахунки з іншимикредиторами ведутьсянарахунку685. Відображення в обліку наведені у табл. 1.1

Таблиця 1.1

Типові проведення по рахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Оплачено заборгованість перед кредиторами коштами з поточного рахунку

685

311

Утримано із заробітної плати працівників кошти за дитячий садок

66

685

Акцептовано рахунок транспортної організації за перевезення придбаного основного засобу

152

685

Відображено суму ПДВ за послуги із перевезення

641

685

Відображення реалізації векселя

36

746

Відображення номінальної вартості векселя у складі витрат

977

341

Отримані грошові кошти в оплату за переданий вексель

311

36

Отриман вексель

352

685

Перераховані грошові кошти за вексель

685

311

В бухгалтерському обліку поняття "зобов’язання" вужче, ніж в цивільному законодавстві. Основними завданнями організації бухгалтерського обліку зобов'язань є:

 • чітке документування розрахунків;
 • своєчасна та повна реєстрація даних первинного обліку в регістрах;
 • правдиве відображення інформації щодо зобов'язань в звітності та примітках до неї.

Найбільш повним визначенням кредиторської заборгованості вважаємо наступне: кредиторська заборгованість - це сума, яку повинно сплатити підприємство (організація) в установлений термін юридичним або фізичним особам (кредиторам) внаслідок отримання ним коштів в грошовій або інших формах.

Залежно від терміну погашення зобов'язання поділяються на поточні та довгострокові. Згідно з П(С)БО 2 "Баланс" зобов'язання класифікується як поточне, якщо воно бути погашене протягом операційного циклу підприємства або дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. Усі інші зобов'язання є довгостроковими.

Залежно від порядку визначення суми зобов’язання поділяються на фактичні та умовні.

Фактичні - виникають на основі договору, контракту, одержаного рахунка, сума заборгованості по них відома. За умовними зобов'язаннями, навпаки, точна сума не може бути визначена до настання певної дати. Це заборгованість зі сплати податків, відпусток тощо.

При здійсненні розрахунків можна користуватися як готівковими, так і безготівковими формами.

Форми безготівкових розрахунків розрізняються між собою видом застовуваних розрахункових документів та порядком їх обігу. На сьогоднішній день безготівкові розрахунки між господарюючими органами можуть здійснюватися в таких формах: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, акредитиви, векселя.

Способи платежів визначаються порядком та умовами виконання госпорганами своїх грошових зобов’язань один перед одним. При кожній формі розрахунків можуть застосовуватися різні способи платежів, що дає можливість підприємствам виконувати свої грошові зобов’язання на більш вигідних для себе умовах.

За економічним змістом розрахунки поділяються на дві основні групи (системи):

 • за товарними операціями, тобто всі розрахунки між підприємствами і господарськими організаціями за реалізовану продукцію, виконані роботи, послуги і придбані матеріальні цінності та послуги;
 • за нетоварними операціями, до яких належать відповідні платежі до бюджету; одержання і повернення банківських кредитів, сплата страхових платежів, розрахунки за претензіями, нестачами і крадіжками та різні інші розрахунки .

Контроль за рухом коштів, розрахунками і банківським кредитом є однієї з основних задач для підприємств. Звичайно контроль здійснюється аудиторами. Якщо в складі організації немає аудиторської служби, то необхідно вдатися до допомоги сторонньої аудиторської фірми.

Отже, кредиторська заборгованість займає стійкі позиції у фінансуванні поточної діяльності і в останні роки продовжується її зростання. Кредиторська заборгованість надає можливість підприємству тимчасово користуватися запозиченими коштами, але з іншого боку також зменшує показники платоспроможності і ліквідності.

1.2 Організація проведення аудиту іншої кредиторської заборгованості підприємства

Аудит іншої кредиторської заборгованості – одна із найважливіших і складних ділянок роботи, яка потребує точних і оперативних даних.

Аудит кредиторської заборгованості – це дуже трудомістке і відповідальне завдання з надання впевненості, бо поєднує в собі елементи фінансового аудиту й аудиту на відповідність, що пов’язано з необхідністю дотримання трудового та податкового законодавства при формуванні фінансової інформації про розрахунки з кредиторами.

Основною метою аудитора при перевірці розрахунків з кредиторами є визначення сильних сторін контролю, щоб переконатися, що істотні помилки відсутні. Більш детальна характеристика основних цілей, що ставить перед собою аудит розрахунків з іншими кредиторами на рисунку 1.1[].

Мета аудиту розрахунків з іншими кредиторами

Достовірність розрахунків

Повнота відображення в бухгалтерському обліку

Відповідність чинному законодавству та встановленим нормативам

Рисунок 1.1 – Мета аудиту розрахунків зіншими кредиторами

Організаціяаудиту розрахунків з  кредиторами містить такі основні складові:

 • організаціяаудиту розрахунків із страхування та податків і платежів;
 • організаціяаудиту розрахунків з депонентами;
 • організаціяаудиту за депозитними сумами;
 • організаціяаудиту розрахунків за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень;
 • організаціяаудиту розрахунків за спеціальними видами платежів;

Окрім зазначених напрямків важливими етапами організаціїаудиту розрахунків із іншими кредиторами виступають:

 • організація регламенту здійснення платежів даною установою її кредиторам — юридичним і фізичним особам — та внесення авансових платежів за послуги, що будуть надані установі;
 • організація контролю за кредиторською заборгованістю, строк позивної давності якої наближається до трьох років і яка з настанням зазначеної часової межі вважається безнадійною для погашення.
 • вибір форми оплати послуг товарно-матеріальних цінностей, робіт тощо (безготівкова, готівкова);
 • визначення механізму взаємозвіряння за обсягами інформації, часу проведення, місцем проведення.

Під час перевірки кредиторської заборгованості мають бути розв'язані такі завдання:

 • вивчення реальності кредиторської заборгованості – як довгострокової, так і поточної;
 • установлення причин і строків утворення заборгованості;
 • перевірка наявності простроченої кредиторської заборгованості;
 • вивчення кредиторської заборгованості, за якою минув строк позивної давності;
 • з'ясування правильності списання заборгованості, строк позовної давності якої минув, перевірка достовірності відображення за відповідними статтями балансу суми кредиторської заборгованості;
 • перевірка правильності та обґрунтованості списання заборгованості та оформлення і відображення в обліку заборгованості за одержаними авансами.

Документування кредиторської заборгованості наведено у таблиці 1.2.

Таким чином, аудит кредиторської заборгованості – це дуже трудомістке і відповідальне завдання з надання впевненості, бо поєднує в собі елементи фінансового аудиту й аудиту на відповідність, що пов’язано з необхідністю дотримання трудового та податкового законодавства при формуванні фінансової інформації про розрахунки з кредиторами.

Таблиця 1.2

Документування кредиторської заборгованості

Шифр та назва рахунку

Документи

1

2

50 "Довгострокові позики"

Виписки банку, акти переоцінки, ВКО, платіжні доручення, накладні, розрахунки та довідки бухгалтерії, претензії, бізнес-план по реалізації запланованого проекту, кредитні договори між банком та підприємством, установчі документи, платіжні доручення, договори застави, договори страхування неповернення кредитів, додаткові угоди до кредитних договорів тощо

60 "Короткострокові позики"

51 "Довгострокові векселі видані"

Векселі, виписки банку, ВКО, довідки бухгалтерії, акти приймання-передачі тощо

62 "Короткострокові векселі видані"

Векселі, виписки банку, ВКО, довідки бухгалтерії, акти приймання-передачі тощо

61

"Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

Виписки банку, платіжні доручення, розрахунки та довідки бухгалтерії тощо

52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

Розрахунки та довідки бухгалтерії, ОКО, виписки банку тощо

53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"

Розрахунки та довідки бухгалтерії, платіжні доручення, виписки банку тощо

54

"Відстрочені податкові зобов'язання"

Розрахунки та довідки бухгалтерії, платіжні доручення, виписки банку тощо

Продовження таблиці 1.2

55

"Інші довгострокові зобов'язання"

Платіжні доручення, виписки банку, розрахунки та довідки бухгалтерії тощо

63

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Акти про приймання, претензії, накладні, виписки банку, довідки бухгалтерії, договори купівлі-продажу, рахунок-фактура, рахунок, акти приймання робіт, послуг, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, вантажні митні декларації, залізничні накладні; авіа накладні, коносамент, пакувальні листи, приймальні акти тощо

64

"Розрахунки за податками й платежами"

Розрахунки бухгалтерії, податкові накладні, виписки банку, платіжні доручення тощо

65

"Розрахунки за страхуванням"

Розрахунки та довідки бухгалтерії, виписки банку, розрахунково-платіжні відомості, ВІКО, ОКО, платіжні доручення тощо

66

"Розрахунки з оплат праці"

Розрахунково-платіжні відомості, виписки банку, ВІКО, маршрутні листи, накази по підприємству про прийняття на роботу (про звільнення), листки з обліку кадрів, особові картки працівників, табелі обліку використання робочого часу, наряди на відрядні роботи, рапорти про виробіток, відомості обліку депонованої заробітної плати

67

"Розрахунки з учасниками"

Статут, установчий договір, накладні, ОКО, ВІКО, довідки бухгалтерії тощо

68

"Розрахунки за іншими операціями"

Накладні, ВІКО, ОКО, претензії, виписки банку, рахунки-факгури тощо

69

"Доходи майбутніх періодів"

Розрахунки та довідки бухгалтерії, виписки банку, розрахунково-платіжні відомості, ВКО, ПКО, платіжні доручення тощо

1.3 Методика проведення аудиту іншої кредиторської заборгованості підприємства

У процесі проведення аудиту можна використовувати різні методи й методичні прийоми: перерахунок, оцінку фактичної наявності, зіставлення. Так, для перевірки розрахунків зіншими кредиторамизастосовують методи зіставлення даних бухгалтерського обліку з первинними документами, перерахунки.

Джерелами інформації для перевірки кредиторської заборгованості є: договори поставки продукції (робіт, послуг), акти звіряння розрахунків(дод.5), протоколи про залік взаємних вимог, акти інвентаризації розрахунків, векселі, копії платіжних документів, книга купівлі, книга продажу, облікові регістри (відомості, журнали, машинограми), Головна книга, звітність, а також первинні документи й облікові регістри з обліку розрахунків із постачальниками, різними кредиторами, розрахунки за претензіями, з відшкодування матеріального збитку.

Установлюється наявність кредиторської заборгованості з простроченим терміном позову та перевіряється її списання. Для підтвердження реальності кредиторської заборгованості аудитор може розіслати листи кредиторам для підтвердження залишку. Надходження і перерахування коштів перевіряється за даними журналу № 1. У такий же спосіб виявляється наявність заборгованості з простроченим трирічним терміном давності і перевіряється правильність її списання.

Наочне відображення джерел інформації аудиту оперцій зарозрахунками з іншими кредиторами зображено на рисунку 1.2 [6].

Джерела отримання інформації аудитором

Нормативні та регулювальні документи

Первинні документи

Облікові регістри

Форми фінансової звітності

Рисунок 1.2 Джерела інформації аудитурозрахунків з іншими кредиторами

Для проведення перевірки можна залучати співробітників даного підприємства чи представників інших організацій.

При проведенні аудиту використовуються різні методи і методичні прийоми: документальна перевірка, перерахунок, перегляд, зіставлення, оцінка, аналітичні процедури, узагальнення.

Виконання аудиторських процедур має здійснюватись послідовно. Аудит розрахунків з іншими кредиторами можна розбити на такі етапи.

Етап 1 - виявлення наявності і встановлення відповідності чинному законодавству локальних нормативних документів;

Етап 2- перевірка обгрунтованості виробничої програми;

Етап 3- перевірка правильності розрахунків з іншими кредиторами у грошовій і натуральній формах, остаточних розрахунків за продукцію у кінці року;

Етап 4- перевірка дотримання встановленого порядку оподаткування;

Етап 5 - дослідження стану синтетичного і аналітичного обліку, перевірка достовірності звітності підприємства;

Етап 6- оцінка стану обліку, звітності щодо розрахунків з кредиторами.

Стратегія проведення аудиту розрахунків з іншими кредиторами

розробляється виходячи із нормMCA300 «Планування».На підготовчій стадії аудиту необхідно оцінити систему внутрішнього контролю підприємства.

Отже, з метою оцінки ефективності внутрішнього контролю аудитор проводить тестування, у процесі якого з’ясовує питання викладені у наступному документі.

Таблиця 1.3

Аудиторська фірма «Альфа» Підприємство ТОВ"Грейс"

Зміст

Варіанти відповіді

Примітки

Ні

Так

Інформація

відсутня

1

2

3

4

5

6

1,

Чи функції, пов’язані з закупівлями, відділені від функцій, зв’язаними із запитами, відвантаженням

+

2.

Чи обробка рахунків-фактур і кредиторської заборгованості відділена від функції ведення головної книги

+

3.

У випадку виходу у відпустку співробітників, в обов’язки яких входить робота з закупівлями і кредиторською заборгованістю, на виконання цих обов’язків призначають інших осіб

+

4.

Чи доступ до комп’ютеризованих записів по постачальникам і кредиторській заборгованості обмежений тими особами, яким необхідний такий доступ у рамках службових обов’язків

+

5.

Чи замовлення на закупівлю і прибуткові документи оформляються в порядку послідовності

+

6.

Чи витрати, пов’язані з придбанням, підтверджуються затвердженими рахунками- фактурами й іншими додатковими документами

+

7.

Чи ведеться аналітичний облік у розрізі кожного постачальника і підрядника

+

Продовження таблиці 1.3

8.

Чи звіряються дані журналів-ордерів по кредиторській заборгованості з даними головної книги

+

9.

Чи здійснюється контроль за своєчасністю погашення кредиторської заборгованості по розрахункам з постачальниками і підрядниками

+

10.

Чи ведеться періодична перевірка закупівельних цін особою, що не працює у відділі закупівель

+

11.

Чи здійснюються офіційні процедури по вибору постачальників на конкурсній основі

+

12.

Чи перевіряється арифметична точність рахунків-фактур, накладних тощо

+

Оцінивши систему внутрішнього контролю на підприємстві, аудитор переходить до планування аудиту, кінцевим результатом якого є складання плану аудиту.

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ІНШОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Загальна характеристика підприємства

ТОВ «Грейс» – є юридичною особою, має гербову печатку з власним найменуванням, власний баланс та розрахунковий рахунок, а також може бути позивачем і відповідачем в суді.

Реквізити підприємства : 69063 Україна ,Запорізька область, місто Запоріжжя ,вулиця Комсомольська, 9;  Р/р № 261009269505 „Райфайзен Банк Аваль»” МФО  313827  Код 254480917.

Цілями ТОВ «Грейс» є здійснення своєї виробничої і комерційної діяльності з метою одержання прибутку. Управління підприємством здійснюється директором у відповідності з Статутом і діючим законодавством України. Директор виконує свої обов’язки по підприємству через відповідні структурні підрозділи.

ТОВ «Грейс» займається виробництвом товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення, в тому числі, будматеріалів; здійсненням оптової та роздрібної торгівлі автозапчастинами і продукцією виробничо-технічного призначення, ремонтом і технічним обслуговуванням автотранспортних засобів.

Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок коштiв замовникiв або пайовикiв а також за рахунок власних коштiв. Зареєстрований статутний капiтал 700 000,00 грн. станом на 31.12.2011 статутний капiтал сформовано повнiстю. Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в балансі.

Досліджуване підприємство самостійно визначає організаційну форму бухгалтерської роботи, форми і методи обліку, розробляє систему внутрішньовиробничого обліку, звітності та контролю господарських операцій. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе керівник підприємства – Башук Н.А.

Облік на підприємстві здійснюється  бухгалтерською службою,структура якої представлена на рисунку (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 – Структура бугалтерскої служби ТОВ «Грейс»

Обов’язки кожного працівника бухгалтерії регламентуються відповідними посадовими інструкціями згідно вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Основними завданнями організації є:

- своєчасне, повне, достовірне відображення всіх факторів господарської діяльності підприємства;

- обробка даних за допомогою відповідних процедур та способів у відповідності до вихідної інформації;

- складання фінансової звітності на підставі обробленої інформації та поданої її користувачам.

На підприємстві облік ведуть на підставі первинних документів. Це визначено Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Первинні документи складаються на бланках типових форм, затверджених Державним комітетом статистики України, але для зручності деякі бланки змінюються підприємством. В досліджуваному господарстві спостерігається значне скорочення кількості складних документів, що є  і недоліком організації бухгалтерського обліку, так як  повністю не забезпечується документальне оформлення. Але для підприємства це є зручним і одним з напрямків вдосконалення вищенаведеної ділянки роботи в чому сприяє широке використання в обліку персональних комп’ютерів, зменшення кількості спеціалізованих форм первинних документів, їх уніфікація. На підприємстві застосовується машинна обробка документів.

На комп’ютерах підприємства поставлені такі операційні системи:WindowsXPProfessional,Word,Excel,Access,Outlook, 1-C, СУБД та ін. На підприємстві облік здійснюється згідно облікової політики.

Облікова політика– сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності. Основна її мета – забезпечити одержання достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, необхідні для всіх користувачів фінансової звітності з метою прийняття відповідних рішень.

Документальне оформлення облікової політики на підприємстві здійснюється у вигляді “Наказу про облікову політику підприємства”(дод.1), який після його затвердження набуває статусу юридичного документу. Наказ про облікову політику є основним внутрішнім документом, яким регулюється організація  облікового  процесу  в господарстві та  є  обов’язковим  для виконання всіма службами і працівниками господарства.

Способи ведення бухгалтерського обліку, обрані господарством при формуванні облікової політики, застосовуються з 1-го січня нового року всіма структурними підрозділами.

Фiнансово-господарська дiяльнiсть ТОВ "Грейс" здiйснюється з урахуванням вимог дiючого законодавства.

На підприємстві  використовується централізована система збору та обробки інформації, коли вся облікова робота зосереджена у центральній бухгалтерії.

Бухгалтерський облiк товариства ведеться з урахуванням вимог закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та наказу голови правлiння №2 вiд 04 сiчня 2011 року "Про облiкову полiтику товариства".

При проведенні аналізу, перш за все, необхідно звернути увагу на зміну валюти балансу.

Узагальнююча оцінка показників динаміки валюти балансу відображається наступними показниками: коефіцієнтом зростання валюти балансу який становить - 0,18 і коефіцієнтом зростання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 0,02.

Таким чином, на підприємстві спостерігається значне зменшення валюти балансу та незначне збільшення показника виручки від реалізації продукції. Збільшення першого показника за звітний період пояснюється суттєвим зменшенням показника необоротних активів на 53138 тис. грн.

Наступним етапом роботи є проведення аналізу показників фінансової стійкості ТОВ "Грейс"  (табл. 2.1).

Важливою аналітичною характеристикою підприємства є його фінансова незалежність (автономія) від зовнішніх позичкових джерел. Така незалежність характеризується коефіцієнтом фінансової незалежності (автономії), який визначається відношенням суми власного капіталу підприємства до підсумку балансу.

Оскільки коефіцієнт фінансової незалежності характеризує незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування, то чим вище значення цього коефіцієнта, тим краще його фінансовий стан. Нормативне значення даного показника не повинно бути меншим, ніж 0,5.

Таблиця 2.1

Показники фінансової стійкості ТОВ "Грейс"

Показники

2010 р.

2011 р.

2012 р.

1. Коефіцієнт автономії

0,15

0,20

0,21

2. Коефіцієнт фінансової стійкості

0,49

0,69

0,77

3. Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів

2,04

1,45

1,30

Аналізуючи дані табл. 2.1 , можна зробити наступні висновки:

 • протягом трьох останніх років значення коефіцієнта фінансової незалежності поступово збільшується, але при цьому не відповідає нормативу. Це свідчить про те, що питома вага власного капіталу у загальній сумі ресурсів підприємства є незначною, значно нижчою за нормативне значення (0,5);
 • значення коефіцієнту фінансової стійкості за період, що аналізується, також збільшилося з 0,49 у 2009 р. до 0,77 у 2011 р. Це, безумовно, є позитивною тенденцією, що пояснюється, передусім, зменшенням обсягу поточних зобов’язань ТОВ "Грейс".
 • коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів є протилежним показником коефіцієнту фінансової стійкості. Тому маємо тенденцію його зменшення за звітний період.

Важливими показниками при аналізі фінансового стану є система показників ліквідності підприємства (табл. 2.2), які визначаються на основі розрахунків відповідних коефіцієнтів ліквідності. Ліквідність характеризує здатність підприємства мобілізувати активи для погашення своїх поточних зобов’язань.

Згідно методики аналізу фінансового стану підприємства:

 • значення коефіцієнту покриття в межах 1-1,5 свідчить про те, що підприємство своєчасно гасить борги;
 • критичне значення коефіцієнту покриття прийнято рівним 1;
 • при значенні коефіцієнту покриття менш ніж 1, підприємство має неліквідний баланс.

Таблиця 2.2

Показники ліквідності підприємства

Показники

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,03

0,02

0,10

Коефіцієнт швидкої ліквідності

1,11

1,62

1,94

Коефіцієнт покриття

1,13

1,64

1,96

Збільшення значення показників ліквідності порівняно з попередніми звітними даними свідчить про певне покращення фінансового стану підприємства.

Розглянувши значення коефіцієнту абсолютної ліквідності за період 2010-2012 рр. (табл. 2.2) можна зробити висновок, що він поступово збільшується та відповідає нормативному значенню.

За результатами проведених розрахунків значення коефіцієнту покриття за період, що аналізується збільшилося з 1,13 у 2010 р. до 1,96 у 2012 р. Це є позитивною тенденцією і свідчить про те, що підприємство своєчасно гасить свої борги.

Для більш детального аналізу фінансового стану підприємства необхідно розрахувати показники оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості (табл. 2.3).

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує скільки оборотів здійснили за рік кошти, які були вкладені в розрахунки.

Таблиця 2.3

Показники ділової активності ТОВ "Грейс"

Показники

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

0,95

1,43

0,79

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

0,76

1,78

1,24

Період оборотності дебіторської заборгованості, дні

384

255

462

Період оборотності кредиторської заборгованості, дні

480

205

294

Кредиторська заборгованість на відміну від дебіторської свідчить про наявність грошових коштів, тимчасово залучених підприємством, що підлягають поверненню. Якщо термін погашення кредиторської заборгованості перевищує термін погашення дебіторської заборгованості, необхідно з’ясувати причини такого стану, так як випереджаючий ріст кредиторської заборгованості у порівнянні з дебіторською свідчить про погіршення фінансового стану підприємства.

За розрахунками, наведеними у табл. 2.3, умови, на яких підприємство отримує продукцію та послуги від постачальників менш вигідні у порівнянні з умовами, на яких підприємство обслуговує своїх клієнтів, про що свідчить перевищення показників оборотності кредиторської заборгованості над показниками оборотності дебіторської заборгованості протягом періоду, що аналізується.

Рентабельність продукції визначається відношенням величини прибутку від реалізації до собівартості реалізованої продукції:

Таблиця 2.4

Показники рентабельності ТОВ "Грейс"

Показники

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Прибутковість власного капіталу

- 0,01

0,06

0,03

Прибутковість активів

- 0,002

0,01

0,006

Рентабельність продукції

- 0,01

0,03

0,02

Таким чином, ТОВ "Грейс" намагається втримати власні ринкові позиції, проводячи певну роботу щодо підвищення ефективності його діяльності.

Отже, бухгалтерський та податковий облік  ведеться згідно з законодавством України, а система обліку, яка ґрунтується на використанні  обчислювальної техніки, є особливою формою бухгалтерського обліку, що відповідає сучасним вимогам управління і забезпечує: суміщення документації і реєстрації облікової інформації; зниження трудомісткості обліку з одночасним підвищенням достовірності й оперативності інформації; інтеграцію окремих видів господарського обліку — оперативного, бухгалтерського і статистичного; своєчасне надання інформації, необхідної для прийняття економічно обґрунтованих рішень.

2.2 Програма та план проведення аудиту іншої кредиторської заборгованості підприємства

Проведення аудиту повинно бути регламентовано системою внутрішнього контролю якості , а також документуватися згідно стандартам , які являють собою сукупність принципів, методів, прийомів і способів, що використовуються аудиторською фірмою для надання аудиторських послуг, складання та надання їх результатів, виходячи з установлених міжнародними принципами і національним законодавством правил і особливостей діяльності аудиторської фірми.

У процесі перевірки для збору аудиторських доказів використовуються різні аудиторські процедури:

- інвентаризація;

- перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій;

- контроль від первинних документів до регістрів обліку;

- підтвердження;

- перерахунок;

- перевірка документів: за формальними ознаками, арифметична перевірка, зіставлення документів, підготовка товарного Балансу (за видами продукції) аналітичні процедури. Використання даних процедур описано в МСА 520 «Аналітичні Процедури».

При підготовці програми аудиту оцінюється система внутрішнього контролю економічного суб'єкта з точки зору надійності, якості та ступеня довіри з використанням процедури тестування, що здійснюється на підставі МСА 500 «Аудиторські докази» та МСА 610 «Розгляд роботи внутрішнього аудиту».

Для успішного функціонування будь-якого підприємства обов’язковою умовою його діяльності є планування. Це стосується роботи не тільки аудиторських фірм, а й окремих аудиторів, котрі зареєстровані у державних органах влади та в податковій службі, як підприємці без статусу юридичної особи.

Відповідно до МСА – 300 «Планування» аудиторська організація, що здійснює аудит, повинна планувати аудит. Планування полягає у розробці аудиторської організацією загального плану аудиту із зазначенням очікуваного обсягу, графіків і термінів проведення аудиту, соціальній та розробці аудиторської програми, визначальною обсяг, види й послідовність здійснення аудиторських процедур. План аудиту наведено у дод.2

За допомогою ефективного планування вирішують наступні завдання:

- ознайомлення з бізнесом клієнта і його обліковою системою;

- оцінка ризику, пов’язаного з бізнесом, обліковою системою і внутрішнім контролем;

- визначення стратегії аудиту в відповідно до оцінки ступеня аудиторського ризику;

- координація роботи аудитора таким чином, щоб вона була виконана на високому професійному рівні й у визначений термін;

- розподіл бюджету часу, виділеного на аудиторську перевірку;

- визначення матеріально-технічного забезпечення аудиту тощо.

Аудитор розробляє і документально оформляє аудиторську програму(дод.3). У цій програмі види аудиту, зміст і час проведення запланованих аудиторських процедур повинні збігатися з загальним планом проведення аудиту. Ця програма допомагає здійснювати загальне керівництво з боку фірми проведенням аудиту та контролювати роботу аудиторів.

В аудиторську програму включається перелік об'єктів аудиту за його напрямами, а також визначається час, який необхідно витратити на кожен напрямок. У програмі оцінюється рівень ризику контролю та ризику аудиту, визначається термін проведення аудиторських тестів і незалежних процедур, координується робота всіх працівників, які беруть участь в аудиті. Під час розроблення аудиторської програми слід упорядкувати аудиторські процедури, установити методи їх виконання, уточнити і деталізувати масштаб роботи, яку необхідно виконати. Записи і висновки аудитора за кожним розділом програми фіксуються в робочій документації і є тим фактичним матеріалом, котрий використовується аудитором у процесі підготовки й обґрунтування аудиторського звіту. Події чи мотиви, які примусили аудитора внести значні зміни до аудиторської програми, документуються. Під час розроблення аудиторської програми необхідно дотримуватися вимог параграфів 9-10 Національного нормативу України №9.

З метою правильного розподілу обов'язків між аудиторами, якщо аудит проводиться кількома спеціалістами, розробляється програма перевірки. У ній вказуються: мета аудиту; основні ділянки роботи підприємства і розділи обліку, які будуть перевірені; характер перевірки (суцільна чи вибіркова);  закріплення обов'язків за членами бригади; терміни початку і закінчення аудиту. Формулювання мети аудиту має важливе значення. Вона чітко визначає для чого аудитор з'явився на підприємстві і яку користь може принести ця перевірка. Програма аудиторської перевірки передається керівникові підприємства для ознайомлення і узгодження об'єктів та стадій перевірки. На прохання керівника підприємства у програму можуть бути внесені зміни.

Під час аудиту вказаних операцій аудитором можуть застосовуватись прийоми:

- правова оцінка укладання договорів на постачання продукції; - письмове підтвердження третіх осіб:

- перевірка документів, отриманих суб'єктами підприємницької діяльності від третіх осіб;

- застосування прийому інспекції та аналітичних процедур.

Отже, процес планування, як початковий етап проведення аудиту, включає розробку загального плану з визначенням обсягу, графіків і строків проведення перевірки, а також аудиторської програми, яка конкретизує обсяг, види та послідовність аудиторських процедур, необхідних для формування об'єктивної та обґрунтованої думки про досліджені факти господарського життя, достовірність показників фінансової звітності клієнта.

2.3 Аудит іншої кредиторської заборгованості

Важливою умовою успішного функціонування підприємств в ринкових умовах є об’єктивна оцінка зобов’язань.

Методологічні вимоги до формування в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформації про кредиторську заборгованість, а також принципи відображення її у фінансовій звітності визначає МСБО "Зобов'язання".

Зобов'язання визнаються, якщо наявні дві обов'язкові ознаки:

-його оцінка може бути достовірно визначена;

-існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

У разі відсутності ймовірності вибуття активів для погашення майбутніх зобов'язань сума такого забезпечення підлягає сторнуванню.

Поточні зобов'язання відображаються на окремих статтях за видами кредиторської заборгованості перед бюджетом, зі страхування, з оплати праці, за внутрішніми розрахунками, за іншими поточними зобов'язаннями.

В бухгалтерському обліку активи та зобов'язання відображаються в день їх здійснення, тобто в день їх виникнення, незалежно від дати руху коштів за ними.

Значна частина зобов'язань підприємства регулярно (щомісячно) нараховується з відображенням в обліку по дебету рахунків активів або витрат, а по кредиту - нарахованих зобов'язань. У таких випадках визнання зобов'язань (кредиторської заборгованості) безпосередньо залежить від визнання відповідних активів або витрат.

Другою умовою визнання зобов'язання у балансі є можливість його достовірної оцінки. Як правило, сума зобов'язання визначається однозначно і прямо вказується у відповідних документах. Проте існують ситуації, коїш сума платежу залежить від подальших подій. Зобов'язання визнається у таких випадках, якщо його можна оцінити з певною мірою достовірності.

Звичайно, сума, що підлягає сплаті для погашення заборгованості, визначається угодою (контрактом) або розраховується на підставі встановлених правил (ставок, норм, тарифів тощо).

Зобов'язання, що виникли внаслідок авансової оплати покупцем товарів чи послуг за визначеними цінами, асортиментом, кількістю і якістю можуть змінювати свою грошову оцінку в часі, але незмінними залишаться обумовлена кількість та якість товару.

У деяких випадках в момент виникнення зобов'язання його сума визначається із застосуванням попередніх аналітичних чи експертних оцінок.

Для визначення балансової вартості зобов'язань використовують такі види оцінок:

 • історична собівартість;
 • поточна собівартість;
 • вартість розрахунку (платежу);
 • теперішня вартість.

За МСБО "Зобов'язання" в Балансі всі поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення, тобто у фінансовій звітності в розділі поточних зобов'язань відображається сума, яка буде фактично сплачена при погашенні такого зобов'язання .

Вартість погашення - недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, що, як очікується, буде сплачена для погашення зобов'язань під час звичайної господарської діяльності підприємства.

Теперішня вартість зобов'язання - теперішня (дисконтована) вартість майбутніх чистих відпливів грошових коштів, які, як очікується, будуть необхідні для погашення зобов'язань під час звичайної діяльності підприємства.

Обов'язки підприємства розглядаються як його зобов'язання якщо вони повинні бути виконані неминуче. Економічні наслідки невиконання зобов'язання, наприклад, у зв'язку зі штрафними санкціями, не дадуть підприємству можливості уникнути вибуття ресурсів на користь іншої сторони.

Також обов’язки стають зобов’язаннями при визначеному терміні виконання, хоча точна дата може бути невідомою.

Також зобов’язаннями є прийняті відносно суб'єктів (юридичних чи фізичних осіб або їх групи) обов’язки, які можуть бути ідентифіковані якщо не в момент прийняття зобов'язання, то в момент його виконання .

Слід також відмітити, що зобов'язання можуть мати юридичну силу внаслідок укладених контрактів або статутних вимог (наприклад, кредиторська заборгованість за отримані товари чи послуги). Вони також можуть виникати в результаті бажання підприємства підтримувати свою ділову репутацію (якщо, наприклад, підприємство вирішило виправити недоліки своєї продукції, виявлені після закінчення гарантійного строку).

В процесі погашення зобов'язання, підприємство, як правило, передає ресурси, що втілюють у собі економічні вигоди, з метою задоволення претензій іншої сторони.

Поточні зобов'язання погашаються за рахунок поточних активів. Так, погашення існуючого зобов'язання може здійснюватись:

 • сплатою грошових коштів;
 • передаванням інших активів;
 • наданням послуг;
 • заміною даного зобов'язання іншим;
 • перетворенням зобов'язання на капітал .

В основному при розрахунках з кредиторами використовуються погашення у формі сплати грошових коштів. Сума, яка підлягає сплаті, визначається сторонами і вказується у договорі. При цьому більшість підприємств намагаються здійснювати ці розрахунки із застосуваннями авансових платежів.

Борг також може бути анульовано, коли боржник офіційно на законній підставі або за волевиявленням кредитора звільняється від прийнятих ним на себе зобов'язань. Зобов'язання можуть бути монетарними і немонетарними. Монетарні зобов'язання відображають суму грошових коштів, що підлягають сплаті кредиторам, а немонетарні - зобов'язання поставити товари або надати послуги визначеної кількості і якості.

Перевірка за рахунками розрахунків повинна здійснюватися по наступним основних напрямкам: наявність і правильність оформлення документів, що визначають права та обов'язки сторін по постачанню матеріальних цінностей (робіт, послуг); правильність чи оплати одержання сум за отримані чи відвантажені матеріальні цінності; повнота оприбуткування і списання отриманих цінностей.

Для вирішення поставлених перед аудитором завдань, перевірку він розпочинає з розрахунків із постачальниками та підрядниками, після чого перевіряє розрахунки з бюджетом, органами соціального страхування та іншими кредиторами. Завершує свою перевірку аудитор дослідженням кредитних операцій.

Аудиторська перевірка розрахунків з іншими кредиторами проводиться в такій послідовності:

 1. Визначення переважаючого порядку розрахунків з кредиторами . Тобто аудитор одержує список кредиторів  із зазначенням сум заборгованості перед ними на кінець року, проводить вибіркову перевірку найбільш вагомих сум, вивчає наявні відповідні договори та первинні документи.
 2. Перевірка попередньо проведених інвентаризацій кредиторської заборгованості. Аудитор ознайомлюється та аналізує матеріали проведених інвентаризацій розрахунків. Якщо дані відсутні, то аудитор вимагає від підприємства – клієнта проведення інвентаризації; це надає можливість аудитору виявити реальний стан кредиторської заборгованості.
 3. Оцінка правильності відображення в обліку зобов’язань. Для цього аудитор звертає увагу на правильність відображення в обліку позикових коштів, перевіряє наявність відповідних договорів, встановлює правильність формування статей балансу, які відображають дані по розрахунках з іншими кредиторами. При цьому аудитор вивчає дані облікових регістрів, уточнює відповідність залишку по рахунку 685 відображеного в головній книзі з залишком аналітичного обліку в журналі №3. На досліджуваному підприємстві в результаті такої звірки виявлено описку – 1838. Якщо велика кількість операцій, то аудитор застосовує вибірковий спосіб дослідження, і при цьому перевіряє:
  • Рахунки постачальників і повноту оприбуткування матеріальних цінностей. Аудитор проводить перевірку, звіряючи рахунки з доданими до них прибутковими документами, даними складського і бухгалтерського обліку. При цьому аудитор проводить зовнішні зустрічні перевірки, які дають можливість визначити (виявити) випадки зловживань;
   1. Перевірка діючих форм розрахунків з кредиторами . При цьому аудитор звертає увагу на дотримання законодавчо встановлених форм порядку та обмежень розрахунків.
   2. Перевірка правильності відображення по статтях балансу відповідних залишків заборгованості. Тому перевірку аудитор здійснює за даними аналітичного обліку до рахунків, що призначені для відображення розрахунків на початок періоду, що вивчається, із залишком по відповідних статтях балансу. Після чого проводить перевірку кожного виду розрахунків.

При наявності заборгованості аудитор встановлює дату виникнення та причину її утворення (особливу увагу аудитор звертає на заборгованість із закінченим строком позовної давності (якщо така заборгованість має місце). Він встановлює причини її виникнення , а також вияснює чи було вжито заходи з вилучення заборгованості постачальників.

Щодо ТОВ “Грейс», то такої заборгованості виявлено не було. Всі борги з постачання товарів є поточними і не простроченими.

При поглибленому аналізі кредиторську заборгованість доцільно розглянути як залишок зобов'язань наприкінці звітного періоду.Особливу увагу звертають на прострочену кредиторську заборгованість.

Простежимо зміну кредиторської заборгованості за 20011-2012 роки(табл 2.5).

Таблиця 2.5

Зміна кредиторської заборгованості за 2011 – 2012 роки (тис.грн.)

Показники

Залишок наприкінці 2011 р.

Виникнення зобов'язань в 2012 р.

Погашено зобов'язань в 2012 р.

Залишок наприкінці 2012 р.

Кредиторська заборгованість

39483

19294

20347

40536

Короткострокова,в т.ч.:

39483

19294

20347

40536

прострочена

0

0

0

0

з тривалістю понад 3-х місяців

0

2300

0

2300

Дані таблиці  показують, що кредиторська заборгованість організації носить короткостроковий характер. Ця заборгованість тривалістю близько трьох місяців сумі 340536 тис.грн. наприкінці 2012 року. Сума кредиторської заборгованості тривалістю більше трьох місяців наприкінці 2012 року становить 2300 тис.грн. Далі відіб'ємо структуру кредиторську заборгованість з урахуванням даних таблиці 2.6.

Таблиця 2.6

Структура кредиторської заборгованості за 2011-2012 роки

Показники

2011 р.

>Питома. Вага %

2012 р.

>Питома. Вага %

Абсолютна відхилення (+,-)

Відносне відхилення (+,-)

Сума пасиву

62022

100

58638

100

-3384

0,0

Продовження таблиці 2.6

Кредиторська заборгованість,всього, зокрема.:

39483

64

40536

69

1053

5,0

Перед бюджетом

2171,6

5,5

3121,3

7,7

949,7

2,2

По оплаті

3395,5

8,6

1986,3

4,9

-1409,2

-3,7

Соціальне забезпечення

1776,7

4,5

283,7

0,7

-1493

-3,8

Інші кредитори

32139

81,4

35144,7

86,7

3005,7

5,3

Дані таблиці 2.6 свідчать, що питома вага кредиторської заборгованості у сумі пасиву зросла з початку 2011 рокуна5,0% (з 64 % до 69%) чи 1053 тисячігрн. Заборгованістьпо оплаті знизилася з 3395,5 тисячгрн. (наприкінці 2011 року) до 1986,3 тисячігрн (наприкінці 2012 року) на 1409,2 тисячігрн чи 3,7%. Знизилася ще й заборгованість із соціального страхуванню і забезпечення на 1493 тисячігрн. чи 3,8%. Збільшення кредиторської заборгованості відбулося за рахунок збільшеннярозрахунків з бюджетом – на 949,7 тисячігрн. чи 2,2% і за розрахунками з іншими кредиторами на 5,3% у відноснійвідхилені, за абсолютнимвідхиленням сума цієї заборгованості зросла на 3005,7 тисячгрн.

Найбільшу питому вагу у сумі кредиторської заборгованості займають розрахунки з іншими кредиторами, тим паче, щона кінець 2012 року їхня частка збільшилася на 5.3% з 81,4% (2011 року) до 86,7% (в 2012 року). У цілому заборгованість носить короткочасний характер.

Отже, зростання термінової кредиторської заборгованості (розрахунки з бюджетом) говорить про серйозні фінансовітруднощі організації. Кредиторська заборгованість організації становить понад половини загального обсягу пасивів, що може негативно вплинув на стан розрахунків організації та загалом на стан пасивів організації.

Окрема увага приділялась вивченню документальної обґрунтованості проведених операцій, також аудитор переконався в достовірності документів і правильності їх оформлення (наприклад отримані товари підтверджені оформленими належним чином платіжними вимогами, рахунками – фактурами; операції з оплати рахунків платіжних вимог повинні відповідали випискам банку). Досліджувані документи були оформлені правильно, з дотриманням всіх вимог, проте містять незначні помилки, які не викривляють сутності документів.

При перевірці варто звернути увагу на наступне:

 • чи маються договори на постачання продукції (виконання робіт, послуг) і правильність їхнього оформлення;
 • при наявності дебіторської і кредиторської заборгованості необхідно установити дату виникнення і причину утворення;
 • чи мається заборгованість з минулим терміном давності позову, чи приймаються міри до її стягнення.

При цьому варто мати на увазі, що до найважливіших основ правопорядку при здійсненні угод на постачання товарів (виконання робіт чи надання послуг) відносяться дотримання форми договору, повнота і своєчасність виконання зобов'язань сторонами відповідних договорів поза залежністю від терміну договору. Угоди, здійснювані сторонами навмисно без дотримання встановленої Господарським кодексом України форми, не в повному обсязі чи несвоєчасно, відповідно до господарського кодексу є незначними.

Аудитор перевірив правильність і своєчасність виконання договірних зобов'язань за виконані роботи та надані послуги. Зазвичай аудит починають з аналізу результатів інвентаризації кредиторської заборгованості за відповідними звітними періодами на найближчу дату до початку аудиту. Дані інвентаризації слід звірити із сумами, відображеними у Головній книзі та балансі за рахунком 685 "Розрахунки з іншими кредиторами". Звірянню підлягають залишки кредиторської заборгованості на початок звітного періоду, відображені в регістрах бухгалтерського обліку, із залишками в попередньому звітному періоді, й уточнюється реальність кредиторської заборгованості. Під час аудиторської перевірки на ТОВ “Грейс» було звірено залишки в регістрах бухгалтерського обліку, вони збігають, відхилень не виявлено.

Для перевірки достовірності первинних документів, за якими здійснені розрахункові операції, доцільно провести зустрічні звірки різних документів на даному підприємстві й зробити письмовий запит у відповідні підприємства про стан розрахунків. Доцільно відбирати рахунки, за якими проводилися сторновані записи, записи щодо перерахування сум з одного рахунка на інший, а також ті, де складались бухгалтерські проводки на підставі довідок.

Кожна сума кредиторської заборгованості на окремих рахунках розглядається з погляду виникнення боргу, причини і давності створення заборгованості, реальності її одержання. Заборгованість, не сплачена в установлений строк, — це заборгованість зі строком сплати, що минув, яка має бути погашена. Тому необхідно з'ясувати причини її непогашення у визначені терміни. Таких листів досліджуване підприємство не отримувало та простроченої заборгованості у значному розмірі не виявлено.

Позовна давність вираховується з моменту виникнення права на пред'явлення (подання) позову. З цього приводу слід перевірити, чи подавалися листи — нагадування про необхідність погашення боргу, чи виставлялися претензії, чи передані матеріали юридичній службі підприємства для подання позову.

Стосовно розрахунків з підрядниками, то на підприємстві “Грейс» проводяться ремонтні роботи, витрати по яким нараховуються правильно і з додержанням відповідних норм та оплачуються в строк, суми по рахунках відповідають сумам, зазначеним в актах.

Завершуючи перевірку розрахунків з іншими кредиторами, аудитор узагальнює виявлені відхилення і невідповідності й уточнює попередню оцінку реальності сальдо.

Отже, аналіз матеріалів інвентаризації розрахунків дає аудитору змогу зосередити увагу на сумнівних розрахунках, перевірити обґрунтованість створення резерву за сумнівними боргами і законність їх списання з балансу.

2.4 Реалізація матеріалів аудиту іншої кредиторської заборгованості

Аудит розрахунків зіншими кредиторамидоцільно здійснювати у такій послідовності. Спочатку з'ясовують стан бухгалтерського обліку, фінансової звітності та внутрішнього контролю. Це дає змогу визначити напрями подальшої перевірки та ті ділянки обліку, яким потрібно приділити більше уваги у зв'язку з виявленими порушеннями. Оцінивши стан внутрішнього контролю, аудитор робить висновок щодо ступеня довіри його даним і можливості їх використання для цілей аудиту. Після цього встановлює відповідність даних аналітичного та синтетичного обліку, відповідності первинного обліку даним балансу.

Незалежно від отриманих результатів аудитор проводить вибіркову перевірку найбільших сум кредиторської заборгованості, досліджує договори купівлі-продажу та первинні документи.

Після цього здійснює інвентаризацію розрахунків з метою подальшої звірки її даних з фактичними даними, відображеними у Головній книзі, балансі підприємства, аналітичними даними розрахункових рахунків (звіряє залишки на початок звітного періоду, відображені в регістрах бухгалтерського обліку, із залишками за попередній звітний період).На свій розсуд, аудитор може покластись на дані інвентаризації проведеної працівниками підприємства або має право вимагати її проведення. Все це здійснюється з метою уточнення реальності даного виду кредиторської заборгованості.

Важливим аспектом аудиту є перевірка правильності відображення зобов'язань в обліку. Для цього необхідно встановити правильність кореспонденції рахунків за здійсненими операціями; перевірити облікові регістри, призначені для обліку розрахунків зіншими кредиторами, та первинні документи, що були основою для їх складання. Так аудитор має встановити достовірність рахунків-фактур і повноту оприбуткування матеріальних запасів шляхом звірки рахунків з доданими до них прибутковими документами, даними складського та бухгалтерського обліку (РД 21). Ефективним також є застосування зустрічних перевірок.

Аудиторська фірма «Альфа »                     Код робочого документа_21

Підприємство ТОВ «Грейс»            РД склавПетренкоТ.Б.

Період, що перевіряється

01.01.2011-10.02.2011РД перевіривКарпенкоП.Д.

Ділянка аудитуАудит розрахунків з іншими кредиторами

Аудиторські процедуриперевірка записів і документів, запит, підтвердження, перерахунок, аналітичні процедури

Спосіб перевірки вибірковий

Джереланакладні, рахунки-фактури, регістри синтетичного і аналітичного обліку, відповіді на запити аудитора, робочі документи аудитора

ЗВІРКА НАКЛАДНИХ, ОТРИМАНИХ ВІД КРЕДИТОРІВ, З ДАНИМИ СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ

Кредитор

Номер ідатанакладної згідно з обліком

Сума за накладною

Номер картки складського обліку та дата запису

Сума, вказана у картці

Розбіжність між накладною та карткою

Причини розбіжностей

1

2

4

5

6

7

8

ТОВ «Оріон»

№ 16, 12.04.11

12059,36

№ 5, 14.04.09.

12059,36

Невідповідність

дати

Невстановлено

І т.д.

З метою виявлення зловживань щодо привласнення придбаних цінностей шляхом фальсифікації записів на рахунках бухгалтерського обліку з’ясовують правильність кореспонденції рахунків, зазначеної в розрахункових документах, і відповідність сум відповідних дебетових оборотів матеріальних рахунків за журналом-ордером або іншим регістром залежно від форми обліку.

Важливим моментом є встановлення законності списання нестач, втрат від псування запасів з вини постачальників та правильність віднесення цих сум на відповідні рахунки.

Наступним етапом є визначення правильності формування статей балансу, в яких відображається інформація про розрахунки з постачальниками і підрядниками. Перевірку здійснюють за даними Головної книги, регістрів синтетичного і аналітичного обліку шляхом співставлення залишків на початок і кінець звітного періоду, із залишками за відповідними статтями ф.1 «Баланс».

Також слід звернути увагу на своєчасність поставок, відповідність кількості та якості поставленої продукції вимогам договору, на використання підприємством своїх прав у разі порушення умов договору, правильність і обґрунтованість цін.

Договори купівлі-продажу підлягають перевірці за формою, змістом, арифметично. При перевірці правильності оформлення договорів аудитор повинен з’ясувати наявність обов’язкових реквізитів: місце підписання контракту, найменування постачальника та одержувача, суму договору відповідно до специфіки, ціну, умови поставки, умови платежу, документи, які підтверджують поставки, кількість і якість товару, форс-мажорні обставини, арбітраж.

Повноту оприбуткування запасів установлюють порівнянням даних платіжних документів та книг складського обліку, звітів про рух матеріальних цінностей, регістрів аналітичного обліку за розрахунками з кредиторами.

Аудитор має встановити своєчасність і повноту оплати кожного рахунку-фактури, правомірність віднесення на рахунки розрахунків матеріальних цінностей, повноту оприбуткування матеріальних цінностей на балансових рахунках і субрахунках, правильність оприбуткування, оцінки та відображення в регістрах обліку невідфактурованих поставок тощо.

На заключному етапі аудитор повинен виявити у бухгалтерському балансі суми, щодо яких минув строк позовної давності, з’ясувати порядок списання такої кредиторської заборгованості, відповідність його встановленим вимогам.

Наприклад, під час аудиту розрахунків з будівельними організаціями, що надають послуги підприємству, аудитор має встановити: законність надання таких послуг; забезпечення проектно-кошторисною документацією об’єктів; наявність договорів з підрядником на виконання робіт; доцільність прийнятих умов розрахунків; правильність застосування цін, розцінок; реальність зазначених обсягів виконаних робіт і правильність документального оформлення.

Типовими порушеннямив обліку розрахунків з кредиторами є:

 1. відсутність договорів на поставку продукції, надання послуг, виконання робіт;
 2. неналежне ведення обліку (невірно складена кореспонденція рахунків, відсутність аналітичного обліку тощо);
 3. неповне та несвоєчасне оприбуткування цінностей;
 4. невірне визначення розміру даного виду кредиторської заборгованості;
 5. несвоєчасні розрахунки з постачальниками і підрядниками.

Заключними положеннями аудиторської перевірки є звіт та висновок аудиторів, де наведені помилки та рекомендації щодо їх усунення. Висновок умовно-позитивний.(дод.4)

Отже, важливим аспектом аудиту є перевірка правильності відображення зобов'язань в обліку. Для цього необхідно встановити правильність кореспонденції рахунків за здійсненими операціями; перевірити облікові регістри, призначені для обліку розрахунків зіншими кредиторами, та первинні документи, що були основою для їх складання.

3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ ІНШОЇ

КРЕДИТОРСКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

 Одним із найважливіших чинників фінансової стабільності підприємства є стан кредиторської заборгованості, що виникає в ході здійснення економічних взаємовідносин з іншими суб'єктами господарювання. Тому важливо проводити постійний контроль дійсного стану кредиторської заборгованості з метою забезпечення мінімальних гарантій для користувачів фінансової звітності відносно достовірності, реальності, повноти і законності приведеної про неї інформації [3].

Внутрішній контроль, як функція управління, є засобом зворотного зв'язку між об'єктом управління й органом управління, інформуючи про дійсний стан об'єкта і фактичне виконання управлінських рішень.

Внутрішній контроль — це процес, який забезпечує відповідність функціонування конкретного об'єкта прийнятим управлінським рішенням і спрямований на успішне досягнення поставленої мети [1].

Основною метою внутрішнього контролю є об'єктивне вивчення фактичного стану справ у суб'єкта господарювання, виявлення та попередження тих факторів і умов, які негативно впливають на виконання прийнятих рішень і досягнення поставленої мети, та доведення цієї інформації до органу управління.

В економічно розвинених країнах Заходу нормальною вважають часткукредиторської заборгованості в активах підприємства близько 20 %. Про такі показники на підприємствах України можна лише мріяти. Як свідчать статистичні дані, фактичний розміркредиторської заборгованості на більшості вітчизняних підприємств не менший за 50 %.

Все це вказує на необхідність оптимізації, мінімізації заборгованості та подальшого наукового удосконалення управління нею, яке можливе лише через удосконалення окремих управлінських функцій та економічного контролю [2].

Виділимо проблемні питання у системі внутрішнього контролю кредиторської заборгованості на підприємстві «Грейс»:

1. Проблема оплати заборгованості та визначення допустимого рівня засобів, які вилучаються на кредиторську заборгованість. Нині промислові підприємства дуже невпевнено використовують основні форми рефінансування – факторинг, облік векселів, форфейтинг тощо, які могли б істотно прискорити трансформацію  заборгованості у грошові кошти.

2. Застосовувати у вітчизняних умовах традиційну за кордоном методику аналізу  заборгованості не завжди доцільно через відсутність необхідного обсягу вірогідної і доступної інформації щодо розрахунків з різними кредиторами . Крім цього, загальна криза неплатежів, характерна для сучасної української економіки, змушує сумніватися в об’єктивності, своєчасності й корисності результатів аналізу.За вітчизняними методиками неможливо однозначно оцінити станкредиторської заборгованості, а також ступінь його впливу на фінансово-господарськийстан підприємств.

3. Відсутність напідприємстві «Грейс»структурного підрозділу чи особи, до обов’язків, якого(ї) входив би всебічний контроль за станом системи обліку на підприємстві. Йдеться про відділ внутрішнього контролю (аудиту), структуру, завдання та функції якого визначає кожнепідприємство, зважаючи на особливості власної діяльності. До основних завдань такого відділу, серед іншого, входило би здійснення контролю за проблемноюкредиторськоюзаборгованістю.

4. Необхідно розробити пакет робочих документів контролера для організації ефективного процесу контролюкредиторської заборгованості. Така документація повинна відповідати об’єктивним умовам функціонування та специфіки діяльності підприємства, а також уможливлювати отримання усієї необхідної достовірної інформація про стан об’єкта та зіставлення її з плановими (нормативними).

Отже, для вдосконалення контролю кредиторської  заборгованості ТОВ «Грейс» можна рекомендувати :

1. Своєчасно здійснювати контроль за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості. Значне перевищення фактичноїкредиторськоїзаборгованості створює загрозу фінансовій стабільності підприємства і робить необхідним залучення додаткових джерел фінансування. Також доводиться впроваджувати в практику управління лімітування дебіторської заборгованості як у загальних обсягах, так і у розрахунку на одного дебітора(існуючого чи потенційного) і періодично переглядати граничні суми. При цьому потрібно визначити оптимальний розмір дебіторської заборгованості,яка б надлишково не іммобілізувала фінансові ресурси підприємства і не створювала б перепон для забезпечення безперебійного процесу постачання,виробництва, реалізації та розрахунків підприємства за своїми зобов’язаннями.

2. Контролювати стан розрахунків зіншими кредиторами, зокрема за протермінованими заборгованостями, своєчасно виявляючи такі видикредиторськоїзаборгованості, які є недопустимими для підприємства (наприклад, протермінована заборгованість контрагентів понад три місяці).

3. Створення відділу внутрішнього контролю (аудиту) чи, якщо він наявний, то відокремлення особи (сектору) у відділі, у відповідальність якоївходив би контроль за сумнівною та безнадійною заборгованістю. 

Таким чином, для ефективного функціонування підприємства важливо здійснюватипостійний контроль його кредиторськоїзаборгованості. 

Необхідно покращити пошуки удосконалення системи управління кредиторською заборгованістю. Здійснювати систематичне проведення інвентаризації розрахунків. У відділі внутрішнього контролю уповноважити відповідальну особу здійснювати контроль за станом розрахунків із кредиторами , яка безпосередньо підпорядкована керівництву.

ВИСНОВКИ

Для кожного підприємства дуже важливо на будь-який момент часу мати повну інформацію про зобов‘язання підприємства. Для своєчасного забезпечення керівництва інформацією про кредиторів на підприємстві має бути добре організовано облік і аналіз кредиторської заборгованості.

В цілому весь процес розрахунків з іншими кредиторами включає два етапи: на першому - ведеться облік надходження ТМЦ, послуг, робіт і облік їх оплати; другий - включає в себе формування звітних документів, а саме оборотно-сальдової відомості і журналу-ордеру.

Стан організації первинного обліку на ТОВ "Грейс»відповідає вимогам чинного законодавства, ведеться на підставі типових форм документів, які містять належним чином заповнені реквізити, складаються та оброблюються вчасно.

Облік розрахунків ТОВ "Грейс" з його контрагентами (постачальниками) ведеться в типовій конфігурації в розрізі документів-замовлень.

Система розрахунків впливає на договірні відносини між кредиторами . Саме тому важливим є здійснення контролю за цією системою. Фінансова звітність товариства підлягала перевірці та підтвердженню аудитором.

Слід відзначити, що за результатами проведених перевірок було встановлено відповідно до зобов’язань, що, в усiх суттєвих аспектах, iнформацiя про зобов’язання товариства розкрита на основi даних бухгалтерського облiку.

При веденні обліку розрахунків з іншими кредиторами на ТОВ "Грейс" дотримуються нормативно-правового регулювання розрахункових операцій і стану розрахунково-платіжної дисципліни, що підтверджує висновок аудитора. Було підтверджено реальність заборгованостей, достовірність даних по розрахункам з постачальниками і підрядниками.

З метою вдосконалення організації обліку і аудиту розрахунків зіншими кредиторами на ТОВ "Грейс" пропонується наступні шляхи удосконалення:

1. Своєчасно здійснювати контроль за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості. 

2. Контролювати стан розрахунків зіншими кредиторами, зокрема за протермінованими заборгованостями, своєчасно виявляючи такі видикредиторськоїзаборгованості, які є недопустимими для підприємства (наприклад, протермінована заборгованість контрагентів понад три місяці).

3Створення відділу внутрішнього контролю (аудиту) чи, якщо він наявний, то відокремлення особи (сектору) у відділі, у відповідальність якоївходив би контроль за сумнівною та безнадійною заборгованістю. Серед іншого до його завдань слід віднести усі запропоновані вище заходи щодо покращення системи управління, зокрема контролюкредиторськоїзаборгованості.

В умовах формування і становлення нових соціально-економічних відносин з урахуванням існуючих організаційно-правових форм підприємницької діяльності виникають завдання створення ефективного внутрішньгосподарського контролю та вдосконалення його структури, тому питання його організації є актуальними, в тому числі і на ТОВ "Грейс"

Основними складовими системи внутрішнього контролю є організаційне забезпечення, системи підтримки, використання результатів внутрішнього контролю для прийняття управлінських рішень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Бабаєв Ю.О. «Бухгалтерський облік контроль дебіторської та кредиторської заборгованості».Учебно-практическое посібник - М. : Проспект, 2004.

2.НурсеитовЭ.О. «Бухгалтерський облік в організаціях». Навчальний посібник, «ВидавництвоLEM», Алмати, 2006.-444с.

3. БакановМ.И., Шеремет А.Д. «Теорія економічного аналізу». Підручник. - 4-те вид.,доп. і перераб. - М: Фінанси і статистика, 2001. - 416 з.

4. КолпаковаГ.М. «Управління дебіторської заборгованістю підприємства»учеб. посібник / Р. М. Колпакова ;Моск. держ. ин-т електрон. техніки (>техн. ун-т). - М.:МИЭТ, 2000. - 72 з.

5.Колиева З. У. «Бухгалтерський облік кредиторську заборгованість // Сучасний бухоблік». - 2003. - N 5. - З. 26-29.

6.РадостовецВ.К.,Радостовец В.В. ШмідтО.И. «Бухгалтерський облік для підприємства». Вид. 3.доп і переробіт.- Алмати:Центраудит-Казахстан, 2002. - 728 з.

7. Шишкін А.,Микрюков У.,Дишкант І. «Облік, аналіз, аудит для підприємства»- М., Аудит,ЮНИТИ, 1996.

8. Шеремет А.Д.,СайфулинР.С. «Методика фінансового аналізу», М., 1996;

9.ДюсенбаевК.Ш. «Аналіз фінансового стану підприємства». Алмати, Економіка, 1998.

10. Самойлов, С.В. «Кредиторська заборгованість підприємств торгівлі, і комунального харчування. Питання бухгалтерського обліку, і оподаткування». Бухгалтерський облік і податки у торгівлі та громадському харчуванні. - 2004. -N4.

11. Бабаєв, Ю.О. Організація бухгалтерського обліку розрахунків із дебіторами і кредиторами // Сучасний бухоблік. - 2002. - N 4.

12.Кондраков Н.П. «Бухгалтерський облік». Навчальний посібник. – 4-те вид., перераб. ідоп. – М.:Инфра-М, 2003. –640с. – (Серія «Вища ж освіта»).

13.ГиляровскаяЛ.Т. «Економічний аналіз». Підручник для вузів. – 2-ге вид.,доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 615 з.

14. БакановМ.И., Шеремет А.Д. «Теорія економічного аналізу». Підручник. - 4-те вид.,доп. і перераб. - М: Фінанси і статистика, 2001. - 416 з.

15. Донцова Л. В., Никифорова Н.А. «Аналіз фінансової звітності». Навчальний посібник. — 2-ге вид. — М: Видавництво «Річ навіть і Сервіс», 2004. — 336 з.

16. Петровська М. В. ВасильєваЛ.С. «Фінансовий аналіз: Підручник для вузів» - Вид. 2-ге, перераб.,доп./ 3-тє, стереотип.

17.Парушина, Н.В. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості // Бухгалтерський облік. - 2002. - N 4. -С.46-53.

18.Сисоева, І.А. Дебіторська і кредиторської заборгованості // Бухгалтерський облік. - 2004. - N 1. - З. 17-27.

19. Давиденко,Ю.Н. Облік і оподаткування сум дебіторської та кредиторської заборгованості організації // Бухгалтерський облік і податки. - 2004. - N 1. - З. 144-156.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

29257. ФУНКЦИИ КУЛЬТУРЫ 33.5 KB
  совокупность ролей которые выполняет культура по отношению к сообществу людей. Четвертый и последующие уровни функций культуры связаны с дифференциацией культуры на специализированные функциональные сегменты: экономическая культура военная культура культура торговли религиозная культура педагогическая культура и т. системы критериев качества осуществления тех или иных социальных функций культура труда и потребления культура быта культура языка культура научного мышления культура худож.
29258. Йохан Хейзинга (1872-1945) 46 KB
  Игра старше культуры игра предшествует культуре игра творит культуру таков лейтмотив концепции Хейзинги. Свой интерес к человеку играющему Хейзинга обосновывает следующим образом: люди оказались не столь разумными как наивно внушал светлый 18 век в своем почитании Разума. Человек играющий выражает такую же существенную функцию жизнедеятельности как и человек созидающий и должен занять свое место рядом с Homo faber.
29259. Христианский тип культуры 31 KB
  Православие как культурноисторический феномен. В целом несмотря на большое влияние Византии русская культура уже с первых шагов своего развития обнаруживает заметные черты своеобразия это проявилось и двоеверии причудливом сплаве который образовало греческое православие и славянское язычество и в многоглавии первых русских соборов и в эпосе и в самом строе повседневной жизни оставшемся неизменным у подавляющего большинства населения. Православие хочет быть полным откровением христианства. По своему внутреннему упованию православие...
29261. Элитарная и массовая культура 36.5 KB
  Когда уровень образования населения растет круг потребителей высокой культуры расширяется. Одни и те же виды искусства могут принадлежать высокой и массовой культуре: классическая музыка высокой а популярная музыка массовой фильмы Феллини высокой а боевики массовой картины Пикассо высокой а лубок массовой. Однако существуют такие жанры литературы в частности фантастика детективы и комиксы которые всегда относят к популярной или массовой культуре но никогда к высокой. Органная месса Баха относится к высокой культуре но...
29262. Немецкий философ Карл Ясперс 40.5 KB
  Он также отвергал и материалистическое толкование истории марксизмом утверждая что в истории культуры значительную роль играют не экономические факторы а духовные. Марксом Ясперс отстаивает приоритет духовной составляющей в истории культуры а в полемике со Шпенглером утверждает ее единство. Таким образом Ясперс возвращается к линейной схеме истории культуры. Рисуя схему мировой истории К.
29263. Ментальность как ядро культурно-исторического типа 31.5 KB
  Культурные картины мира. КАРТИНА МИРА система интуитивных представлений о реальности. Каждому отрезку исторического времени соответствует своя картина мира. Можно выделить универсальную картину мира свойственную всему человечеству.
29264. Межкультурные коммуникации 35.5 KB
  Необходимыми условиями и структурными компонентами социокультурной коммуникации является наличие общего языка у субъектов коммуникации каналов передачи информации правил осуществления коммуникации семиотических этических. Однако собственно коммуникативными являются лишь действия осуществляемые со специальной целью коммуникации т. По его мнению все участники коммуникации ориентируются на обобщенные интерсубъективно понятые нормы коммуникации что в совокупности с коммуникативной компетентностью и наличием рациональных мотивов делает...
29265. Конфуцианско-даосский тип культуры 36.5 KB
  Первая её основа учения Конфуция а вторая даосизм учение даосов а также буддизм но он отличается от индийского. Конфуцианство учение Конфуция китайского мудреца он жил в VIV веках до н. Конфуций создал учение об идеальном человеке учение о благородном муже он должен быть гуманным милосердным почтительным честным и т. Таким образом конфуцианство это скорее этическое учение чем религия но это учение и о государстве .