99579

Исследование мощности источника тока

Контрольная

Физика

Исследование зависимостей КПД источника тока, мощности, выделяющейся во внутренней цепи, от тока, протекающего в этой цепи.

Русский

2016-09-25

37.3 KB

0 чел.

СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра экологии и природопользования

Работа № 7

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКА ТОКА

Контрольная работа

по дисциплине «Физика»

Выполнили:  студентки 224 группы

Терентьева Д., Исаева М.

Руководитель: Королёв Р.И.

Сыктывкар

2015

Цель:  исследование зависимостей КПД источника тока, мощности, выделяющейся во внутренней цепи, от тока, протекающего в этой цепи.

Теория: Источником напряжения называется устройство, с помощью которого происходит разделение зарядов на концах проводника, т.е. на концах проводника поддерживается постоянная разность потенциалов.

Часть мощности тратится бесполезно внутри элемента на нагревание его внутренних частей. Эту часть мощности называют мощностью внутренних потерь.

Мощность, развиваемая во внешней цепи, может быть использована для практических целей, поэтому ее называют полезной мощностью.

Отношение полезной мощности источника к его полной мощности называется коэффициентом полезного действия (КПД).

Формулы:                                       W = IU

W= I 2 r0

W0 = W1+W

При R = r0, когда  полезная мощность достигает максимума, ,  a  , т.е. 50 %.

ЭДС = 86 В.

Измерение

I, A

U,B

W, Вт

W1, Вт

W0, Вт

, %

0(76±2) Ом

1

12

12

76

88

13,9

0,92

20

18,4

64,32

82,72

23,25

0,82

26

21,32

51,1

72,42

30,23

0,66

38

25,08

33,1

58,18

44,18

0,55

47

25,85

22,99

48,84

54,65

0,44

55

24,2

14,71

38,91

63,95

0,35

62

21,7

9,31

31,01

72,09

0,28

68

19,04

5,95

24,99

79,06

0,19

74

14,06

2,74

16,8

86,04

0,1

79

7,9

0,76

8,66

91,86

0

86

0

0

0

-

(98±2) Ом

0,81

10

8,1

98

106,1

7,63

0,74

16

11,84

53,66

65,5

18,07

0,69

22

15,18

46,65

61,83

24,55

0,57

33

18,81

31,84

50,65

37,13

0,48

42

20,16

22,57

42,73

47,17

0,4

50

20

15,68

35,68

56,05

0,33

57

18,81

10,67

29,48

63,80

0,26

64

16,64

6,62

23,26

71,53

0,18

71

12,78

3,17

15,95

80,12

0,1

77

7,7

0,98

8,68

88,70

0

86

0

0

0

-

Погрешность:

1)Вольтметр:

Амперметр:
2*10
-5 A

Для 76±2:

2)

76±2

98±2

2

1,62

1,84

1,48

1,64

1,38

1,32

1,14

1,1

0,96

0,880001

0,800001

0,700001

0,660001

0,560002

0,520002

0,380003

0,360003

0,200006

0,200006

0,00172

0,00172

3)W1= I2×r0                  

WI=2I×r0

W r0=I2×1

W1=

76±2

98±2

1,414217

1,414217

1,301079

1,145516

1,159658

1,04652

0,933383

0,97581

0,777819

0,806104

0,622255

0,678824

0,494976

0,565687

0,395981

0,466692

0,268701

0,367696

0,141422

0,254559

0

0,141422

4)∆W0=

Вывод: Мы исследовали, что КПД источника тока и мощность, выделяющаяся во внутренней цепи, зависит от протекающего в этой цепи тока. С увеличением внутреннего напряжения КПД силы тока так же увеличивается.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28473. Матриці та дії над ними 25.77 KB
  Матрицею або m × nматрицею називається прямокутна таблиця m × n чисел розташованих вт рядках і n стовпцях: де а.Матриця називається прямокутною якщо m ≠ n і квадратною якщо m = n. В останньому випадку число n називається її порядком.Нульовою нульматрицею називається матриця О псі елемент якої нулі.
28474. Визначники та їх властивості 23.28 KB
  Введемо в розгляд нове поняття визначник квадратної матриці порядка n .Для цього попередньо покажемо як шукаються визначники І 3 порядків тобто визначники квадратних матриць 1 3 порядків.Визначник першого порядку це сам елемент аll :Визначником другого порядку називається число В 1 добуток елементів основної діагоналі береться із знаком а побічної діагоналі із знаком .Обчислення визначників порядку n ≥ 4 можна звести як покажемо нижче до знаходження визначників...
28475. Обернена матриця 17.08 KB
  Оберненою до даної квадратної матриці А називається така матриця А1 що А1А =АА11=Е. Для кожної невиродженої квадратної матриці існує єдина обернена. Можна довести що А1 = А 1 де А приєднана до А матриця тобто матриця того ж порядку елементами якої є алгебраїчні доповнення відповідних елементів матриці А' транспонованої до А. Визначник дає інформацію про виродженість чи невиродженість тільки квадратної матриці.
28477. Предмет математичного програмування 11.64 KB
  Для будьякої технікоекономічної задачі кожного рівня наприклад керування роботою підприємства характерними є багатоваріантність вибору тих чи інших рішень а також наявність того чи іншого критерію доцільності прийняття чи відкидання рішень наприклад мінімізація собівартості максимізація прибутку то що. При розв'язуванні будьякої задачі економічного змісту із застосуванням методів математичного програмування необхідно: 1 побудувати математичну модель задачі і проаналізувати її адекватність економічній задачі; 2 з допомогою...
28478. Найпростішіоматематичніомоделі математичного програмування 17.03 KB
  Побудова математичної моделі: Позначимо: хі - кількість одиниць продукції виду Пі, заплановано: до випуску (і=1,2); z - сумарний прибуток при реалізації запланованої виробничої програми. Для змінних x1, x2, очевидно, виконуються нерівност
28480. Стандартні форми задач лінійного програмування 27.15 KB
  Існуючі методи розв'язування ЗЛП передбачають певні вимоги на систему основних обмежень в силу чого розрізняють дві стандартні форми ЗЛП: Іа з обмеженнямирівняннями в такому вигляді розв'язуються задачі з допомогою універсальних методів реалізованих на персональних комп'ютерах; ІІа з обмеженняминерівностями використовується в теоретичних дослідженнях і для геометричної ілюстрації; Лема 1. Будьяка задача ЛП може бути приведена до рівносильної задачі ЛП яка записана в 1й стандартній формі. Будьяка ЗЛП може бути зведена до...
28481. Основні властивості розв’язків задач лінійного програмування 19.37 KB
  Основні властивості розв’язків задач лінійного програмування. Множина розв'язків нерівності заповнює суцільно одну із півплощин на які ділить площину гранична пряма аі1 x1 ai2 Х2= b Леми 1 та 2 дозволяють сформулювати:Властивість 1. Сукупність допустимих розв'язків задачі ] 2 заповнює опуклий многокутник або є порожньою множиною. Оптимальним розв’язком задачі ] 2називається такий її допустимий план на якому цільова функція 1 досягає екстремального найбільшого або найменшого значення.