99587

Программирование задач простейшей структуры

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Понятие оператора, перечислите известные вам операторы. Оператор - наименьшая автономная часть языка программирования. Операторы: if, else, case, then, true, false

Русский

2016-09-25

145 KB

0 чел.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА№1

по теме «Программирование задач простейшей структуры»

Формулировка задания

15. Вычислить медианы треугольника со сторонами a, b, c по формулам:

Блок-схема

Код программы

Протокол

Ввели данные дляa ,b иc . Произвели расчет по формулам

и вывели результат.

Задание №2

1 ответ

2 ответ

3 ответ

Задание №3

Ответы на контрольные вопросы

1) Понятие оператора, перечислите известные вам операторы?

Оператор - наименьшая автономная часть языка программирования.

Операторы:  if , else, case, then, true, false ...

2) Простые и составные операторы, приведите примеры?

Простые :

Оператор присваивания

<имя переменной>:=<выражение>

Вызов процедуры

<имя процедуры>[(<список значений параметров>)];

Ввод/вывод

writeln([<имя устройства вывода>,]<список значений>);

Составной оператор представляет собой последовательность операторов, заключенных в операторные скобкиbegin иend.

Условный оператор

<оператор> - любой оператор языка Паскаль (в том числе и составной).

Оператор варианта

<оператор> - любой оператор языка Паскаль.

Оператор цикла

а) оператор цикла с предусловием

<оператор> - любой оператор языка Паскаль, называемый «телом цикла».

Ответы на контрольные вопросы

2. б) оператор цикла с постусловием

<оператор> - любой оператор языка Паскаль.

3) Оператор ввода-вывода, структурная схема, примеры

writeln([<имя устройства вывода>,]<список значений>);

4) Оператор присваивания, структурная схема, примеры?

<имя переменной>:=<выражение>

5)Какие действия выполняет операторыReadLn иRead?

Для ввода в оперативную память значений переменных используются операторы ввода read и readln.

6) Какие функции выполняет оператор WriteLn иWrite?

Write (англ. писать) - оператор, который используется для вывода информации на экран. Оператор WriteLn выполняет то же самое действие, но так как у него есть еще окончание Ln (line - англ. линия, строка), то после вывода на экран нужного сообщения, он дополнительно переводит курсор в начало следующей строки.

7)Как будут выведены данные при выполнении следующих строк:

Write(a, b, c);                   a,b,c

          Write(a,b:7:2,c);               a,b:7:2,c

          Write(a, b, c:8:7);             a,b,c:8:7

Ответы на контрольные вопросы

8) Оператор безусловного перехода, структура, приведите примеры?

Оператор безусловного перехода позволяет перейти от текущего места выполнения программы в другое место , которое не является следующим по порядку. Переход осуществляется при помощи меток LABEL m1, loop;

VAR a, b, c, d: word;

BEGIN

m1: a := b+c*d;

. . .

goto m1;

loop: END.

9) Оператор условного перехода, структура, приведите примеры?

т. е. если данное условие истинно (и только в этом случае!), то выполняется некоторая последовательность операторов, в противном случае выполняются другие операторы.

if условие then оператор1 else оператор2;

Оператор условия может быть записан и в упрощенной форме:

if условие then оператор;

Пример:

ifа > 0 then b: = sqrt (a) else b: = a * 2; //Операторусловия

10) Оператор варианта, структура, приведите примеры?

case - оператор выбора  или  варианта.

<оператор> - любой оператор языка Паскаль.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20465. Етапи проектування програмних продуктів 24.5 KB
  Немає універсальної технології розробки програм але більшість запропонованих технологій мають спільні риси адже об’єкт праці – програмний продукт відрізняється продуктовою однаковістю одним рівнем розвитку обчислювальної техніки та самої галузі програмування. Розробка програми на основі наперед підготовлених компонентів технологія збірного програмування є засобом переведення програмування на індустріальну основу зменшення складності програмування реальних задач продовження терміну використання окремих передових рішень що реалізовані в...
20466. Компонентне програмування 16.45 KB
  Таким чином компонентне програмування обходить проблему крихкості базового класу.Компонентноорієнтоване програмування включає в себе набір обмежень що накладаються на механізм об'єктноорієнтованого програмування далі ООП.Ситуація коли виникає нова парадигма програмування як обмеження колишньої вже була коли виникло структурне програмування для використання структур управління які виключають невпорядковані переходи управління за допомогою оператора GOTO що утрудняють аналіз алгоритму програми.
20467. Технологія компонентного програмування 13.36 KB
  COM і DCOM – технології які забезпечують взаємодію між компонентами прикладної задачі. DCOM це свого роду клей який зв’язує різні технології. DCOM дає змогу двом або декільком компонентам легко взаємодіяти одне з одним незалежно від того коли і на якій мові вони були написані а також де саме вони знаходяться і в якій операційній системі працюють. Розглянемо більш детально DCOM.
20468. CASE-технологія 13.1 KB
  CASEтехнологія це інструментарій для системних аналітиків розробників і програмістів який замінює папір і олівець комп'ютером автоматизуючи процес проектування і розробки ПЗ. З самого початку CASEтехнології і розвивалися з метою подолання цих обмежень шляхом автоматизації процесів аналізу та інтеграції підтримуючих засобів.Основа CASEтехнології використання бази даних проекту репозиторію для зберігання всієї інформації про проект що може розділятися між розроблювачами відповідно до їх правами доступу.
20469. Якість ПЗ 13.62 KB
  Підвищення якості ПЗ по одній з властивостей часто може бути досягнуто наприклад ціною зміни вартості термінів завершення розробки тощо. В даному випадку мова не йде про розробку ідеального з точки зору показників якості ПЗ досягнути цього скоріш всього взагалі неможливо а про розробку ПЗ із задовільною якістю. Тому при опису якості ПЗ насамперед повинні бути визначені критерії оцінки якості ПЗ. критеріями якості ПЗ вважають: функціональність надійність легкість застосування ефективність супровід ...
20470. Забезпечення функціональності ПЗ 12.34 KB
  При розробці ПС доцільно застосовувати різні методи еталони і види тестування кожний з яких орієнтований на виявлення локалізацію або діагностику певних типів дефектів.У складних комплексах програм при будьякій технології розробки неможливо гарантувати абсолютну відсутність дефектів і помилок. Непередбачуваність виду місця і часу прояви дефектів ПС в процесі експлуатації призводить до необхідності створення спеціальних додаткових систем автоматичної оперативної захисту від ненавмисних випадкових спотворень обчислювального процесу...
20471. Безпека програмного забезпечення 16.55 KB
  Проблеми хто потенційно може здійснити практичне впровадження програмних дефектів деструктивного впливу в програмний код які можливі мотиви дій суб'єкта що здійснює розробку таких дефектів як можна ідентифікувати наявність програмного дефекту як можна відрізнити навмисний програмний дефект від програмної помилки які найбільш імовірні наслідки активізації деструктивних програмних засобів при експлуатації комп'ютерних систем Меоди та концепції захисту Для захисту програм від дослідження необхідно застосовувати методи захисту від...
20472. Методологiя структурного програмування 17.08 KB
  Метою структурного програмування є створення ієрархічно впорядкованих модульних програм в яких застосовуються стандартні керуючі конструкції. Одним із шляхів вдосконалення структурного програмування є введення стандартів що регламентують процес програмування. Необхідність стандартизації програмування обумовлена: необхідністю підвищення експлуатаційних характеристик програм що створюються; прагненням зробити систему достатньо простою доступною для сприйняття програмістом який знайомий з відповідними стандартами; вимогою зробити систему...
20473. Клієнт-сервер (англ. Client-server) 16.26 KB
  Clientserver обчислювальна або мережева архітектура в якій завдання або мережева навантаження розподілені між постачальниками послуг сервісів званими серверами і замовниками послуг званими клієнтами. Нерідко клієнти і сервери взаємодіють через комп'ютерну мережу і можуть бути як різними фізичними пристроями так і програмним забезпеченням.Багаторівнева архітектура клієнтсерверБагаторівнева архітектура клієнтсервер різновид архітектури клієнтсервер в якій функція обробки даних винесена на один або декілька окремих серверів. Це...