99660

Понятие и значение страхования

Доклад

Налоговое регулирование и страхование

Содержание страхования составляет деятельность по формированию денежных фондов, из состава которых осуществляется возмещение убытков у лиц, учувствовавших в формировании

Русский

2016-10-06

26.5 KB

1 чел.

Понятие и значение страхования.

Страхование представляет собой способ организации централизованного денежного фонда за счет взносов лиц, участвующих в образовании такого фонда собственными денежными средствами.

Содержание страхования составляет деятельность по формированию денежных фондов, из состава которых осуществляется возмещение убытков у лиц, учувствовавших в формировании. Возмещаемые убытки являются следствием обстоятельств, наступление которых носит случайный характер, т.е. независимо от воли. При этом наступление обстоятельств возможно, но не неизбежно. Соответственно, страхование осуществляется на случай наступления определенных обстоятельств. Возмещение убытков лиц, участвовавших взносами в формировании денежных фондов, осуществляется путем разложения убытков, возникших у лица среди множества ли. Организация формирования денежного фондов, а также возмещение убытков у лиц, учувствовавших в формировании, осуществляется специальным субъектом – страховщиком.

Целью страхования является защита имущественных интересов лиц, путем восстановления первоначального положения, нарушенного в результате непредвиденных обстоятельств.

Функции страхования направлены на обеспечение получения возмещения от 3 лица, которое ответственно за причинение убытков, либо убытки вообще не подлежат субъективному возмещению.

Объектом страхования являются интересы. При этом интересы опосредуются благом, которое может быть как материальным, так и не материальным (здоровье), однако интерес, как объект, всегда носит имущественный характер, то есть заключается в получении денежных средств. При этом объем интереса определяется по степени вероятности наступления того обстоятельства, на случай которого осуществляется страхование.

Различаются виды интересов (объектов):

1. интерес, заключающийся в обеспечении сохранности имущества на случай его повреждения или утраты.

2. интерес, заключающийся в получении обеспечения на случай утраты трудоспособности, повреждения здоровья или смерти.

3. интерес, заключающийся в получении возмещения на случай совершения правонарушения и привлечения к ответственности нарушителя.

Не допускается страхование противоправных интересов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

29734. Інструкційно-технологічна карта як дидактичний засіб навчання 85.5 KB
  Інструкційнотехнологічні карти виготовляють за формою: Вимоги до сучасного уроку теоретичного навчання. Загальні вимоги до уроку такі: проведення уроку на основі сучасних наукових досягнень передового педагогічного досвіду закономірностей навчального процесу; проведення уроку на основі методик гуманних дидактичних концепцій; особистісна спрямованість тобто забезпечення учням умов для самореалізації та ефективної навчальнопізнавальної діяльності з урахуванням їхніх інтересів потреб нахилів здібностей та життєвих настанов; оптимальне...
29735. Форми та методи навчання 19.54 KB
  Методом навчання називають спосіб упорядкованої взаємозв’язаної діяльності викладача направленої на рішення завдань виховання і розвитку учнів в процесі навчання. Методи навчання є одним з найважливіших компонентів навчального процесу. Без відповідних методів діяльності неможливо реалізувати мету і завдання навчання досягнути засвоєння учнями певного змісту навчального матеріалу.
29736. Систематичність та послідовність навчання в закладах ПТНЗ 16.41 KB
  Основною умовою реалізації вимог цього принципу є здійснення міжпредметних зв'язків тобто зв'язування між собою знань з різних навчальних дисциплін з різних тем однієї дисципліни. Види та методи контролю знань на уроці Перевірка знань умінь та навичок – невідємна частина навчального процесу який проектує і здійснює інженерпедагог. Самоконтроль який реалізує на практиці принципи активності й свідомості міцності знань навичок і вмінь студентів.
29737. Методика професійного навчання як галузь педагогіки 19.24 KB
  Об'єктом дослідження методики професійного навчання є освітній процес у професійному навчальному закладі предметом закономірності освітньої діяльності педагога з управління процесом оволодіння знаннями вміннями і навичками навчаються в тійчи іншій галузі професійної діяльності. Завдання методики професійного навчання полягають у тому щоб на основі: вивчення явищ навчання даної навчальної дисципліни розкривати між ними закономірності і зв'язку; пізнаних закономірностей встановлювати нормативні вимоги до навчальної діяльності...
29738. Методика використання наочності на виробничому навчання 18.31 KB
  У сучасній дидактиці поняття наочності охоплює різні види сприймання (зоровий, слуховий, дотиковий). Жодне наочне приладдя не має абсолютних переваг перед іншими. У профтехучилищах застосовуються різні види демонстрацій, які можна поділити на три основні групи
29739. Інноваційні методи навчання та викладання 19 KB
  Педагогічна інновація - процес створення, поширення й використання нових засобів (нововведень) для розвязання тих педагогічних проблем, які до цього розвязувались по-іншому. Індивідуалізоване навчання є методом викладання
29740. Характеристика форм та методів індивідуальної роботи з учнями 18.19 KB
  Організаційне вміння викладача ПТНЗ Організаційні здібності це вміння педагога оптимальним чином здійснити часову організацію роботи. Організація роботи залежить від того як добре викладач володіє матеріалом і чи зможе він правильно розрахувати час потрібний на його засвоєння. Обмеженість у кількості годин вимагає раціонального підходу до планування занять самостійної роботи учнів і перевірки її результатів.
29741. Виховні завдання майстра виробничого навчання 18.69 KB
  Важливе виховне значення має їхня участь на заключній стадії навчання. Сутність та характеристика проблемного методу навчання Під проблемним навчанням розуміється сукупність дій які спрямовані на створення проблемної ситуації формування цієї проблеми її осмислення і вирішення. В основі проблемного методу навчання ідея про спосіб розвитку свідомості людини через розв'язування пізнавальних проблем що містять суперечності.
29742. Видозміни уроків виробничого навчання 15.97 KB
  Існують такі типи уроків виробничого навчання: урок формування початкових умінь і виконувати виробничі прийоми і операції; урок удосконалення умінь і формування навичок; урок комплекних робіт; урок виконання контрольнопровірочних робіт; урокспостереження за діяльністю передовиків і новаторів виробництва. Види уроків з виробничого навчання : Урокконкурс професійної майстерності Урокзалік Урокпрактикум самостійна робота учнів Семінар виробничого навчання Виробнича конференція Виробнича екскурсія Урок інструктування...