99676

Создание матриц в пакета Mat Lab

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Знакомство с возможностями системы MATLAB: освоение навыков создания матриц в пакете MATLAB. Теоретические сведения, необходимые для выполнения лабораторной работы. Создание матрицы с заданными свойствами.

Русский

2016-10-06

31 KB

0 чел.

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

Тульский государственный университет

Кафедра  Электроэнергетика

Применение ЭВМ в электроэнергетических расчетах

Лабораторная работа №5

Создание матриц в  пакета MatLab 

Направление подготовки:  

140200 – «Электроэнергетика»

Форма обучения (очная)

Тула 2010 г.


 1.  Цель работы:

Знакомство с возможностями системы MATLAB: освоение навыков создания матриц в пакете MATLAB.

 1.  Теоретические сведения, необходимые для выполнения лабораторной работы
 2.  Создание матрицы с заданными свойствами.
  1.  Создание единичной матрицы

Для создания единичной матрицы (она обычно обозначается как Е) служит функция eye:

 1.  eye (n) – возвращает единичную матрицу размера nrn;
 2.  eye (m, n) или eye([m n]) – возвращает единичную матрицу размера mrn с единицами по диагонали и нулями в остальных ячейках;
 3.  eye (size(A)) – возвращает единичную матрицу того же размера, что и А.

Единичная матрица не определена для многомерных массивов. Так, функция y=eye([2 3 4]) при попытке ее вычисления приведет к ошибке.

Пример использования функции eye:

>> t=eye(4,5)

t =

    1     0     0     0     0

    0     1     0     0     0

    0     0     1     0     0

 1.      0     0     1     0
  1.  Создание матриц с единичными элементами

Для создания матриц, все элементы которых – единицы, используются функциями ones:

 1.  ones (n) – возвращает матрицу размера , все элементы которой – единицы. Если n – не скаляр, то появится сообщение об ошибке;
 2.  ones (m, n) или ones ([m n]) – возвращает матрицу размера , состоящую из единиц.
 3.  ones (d1, d2, d3,…) или ones ([d1 d2 d3…])– возвращает матрицу из единиц с размером ;
 4.  ones (size(A)) – возвращает массив единиц той же размерности и размера, что и А. Матрица с единичными элементами в отличие от единичной матрицы в MATLAB определена и для многомерных массивов;

Пример:

>> s=ones(3,4)

s =

    1     1     1     1

    1     1     1     1

 1.      1     1     1
  1.  Создание матрицы с нулевыми элементами

Иногда нужны матрицы, все элементы которых – нули. Следующая функция обеспечивает создание таких матриц:

 1.  zeros (n) – возвращает матрицу размера , содержащую нули. Если n – не скаляр, то появится сообщение об ошибке;
 2.  zeros (m, n) или zeros ([m n]) – возвращает матрицу размера , состоящую из нулей.
 3.  zeros (d1, d2, d3,…) или zeros ([d1 d2 d3…])– возвращает матрицу из нулей с размером ;
 4.  zeros (size(A)) – возвращает массив нулей того же размера и размерности, что и А.

Пример:

>> D=zeros(3,2)

D =

 1.      0

    0       0

 1.  0

 1.  Задание:
 2.  Ознакомиться с видами матриц и процессом их создания в пакете MATLAB.
 3.  Создайте матрицы, задавая любую переменную с заданными значениями.

1

1  1

11

9  2

21

8  1

2

3  5

12

6  3

22

4  11

3

0  5

13

8  9

23

0  9

4

3  9

14

2  13

24

6  3

5

3  2

15

2  4

25

5  6

6

2  1

16

4  3

26

7  4

7

6  10

17

0  14

27

2  5

8

0  15

18

8  9

28

9  1

9

1  3

19

7  3

29

8  9

10

9  11

20

1  6

30

10  1

 1.  Выполнение отчета

Выполнить отчет о проделанной работе, в котором привести программу решения заданий 1 – 2.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

 1.  Какая функция служит для создания единичной матицы?
 2.  Какая функция служит для создания матицы с нулевыми элементами?
 3.  Что означает функция ones?
 4.  Что означает функция zeros?
 5.  Что означает функция eye?

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25180. Предмет історико-філософської думки 88 KB
  Пригадайте ще років 1520 тому історії філософії відводили місце на крайній периферії у табелі про ранги філософських дисциплін. Головними вважали дослідження з діамату істмату філософських проблем природознавства етики та естетики а історія філософії розташовувалася десь за ними. Приблизно такий самий статус зберігався і в системі викладання: справа зводилася до короткого історикофілософського вступу якому присвячували двітри лекції і на тому історію філософії забували. Є підстави констатувати докорінну зміну статусу історії...
25181. Києво-Могилянська Академія та її роль у формуванні української філософії 25.5 KB
  КиєвоМогилянська Академія та її роль у формуванні української філософії Заснована Петром Могилою у 1632 р. В академії вперше для східних слов'ян почалося систематичне викладання філософії. Викладання філософії передбачало: діалектику логіку фізику математику та метафізику. Про це свідчить хоча б те що кожен професор філософії повинен був виробити собі свій оригінальний курс.
25182. Cимволізм культури. Сутність символу 28 KB
  Зміст поняття символу розкривається через суміжні до нього поняття знаку і образу. Усвідомлення сутності символу неможливе без співвіднесення його з образом. Образ не є уявленням він скоріше предмет уявлення. Будьякий смисл є образом і будьякий образ є хоча б певною мірою символом.
25183. Буття-в-собі і буття-для-себе в параці Ж.-П.Сартра Буття і ніщо 26.5 KB
  Буттявсобі і буттядлясебе в параці Ж.Сартра €œБуття і ніщо€. Буття – не створене ніким і нічим воно просто є воно не активне не пасивне не імманенте. Буття є те що воно є це позитивність непов’язана з часом.
25184. Філософські школи античності 30.5 KB
  Філософські школи античності Немає філософії взагалі існують її конкретні історичні прояви. Усю 1200 річну історію античної філософії можна розбити на 3 етапи: класика або еллінська філософія еліністична філософія та філософія доби Римської імперії. Рання класика або натурфілософія – початковий період філософії. До філософії можна прийти лише знаючи математику.
25185. Основні засади ФІ Гегеля та Канта 34.5 KB
  Історія людства в своїй цілісності стає об'єктом теоретичної реконструкції та аналізу в творчості Канта а своє логічне завершення ці пошуки знаходять в філософії історії Геґеля. Найхарактернішою ознакою німецької класичної філософії є визнання субстанційності історії. Продовжуючи просвітницьку традицію Кант та Геґель постулювали як засадничу основу історичного процесу розум раціональне впорядкування історії. ФІ на відміну від емпіричних описових досліджень історії має представити всесвітню історію як систему€...
25186. Методи теоретичного пізнання 30 KB
  Теоретичне пізнання це пізнання яке ґрунтується на споглядальному відношенні до дійсності тобто має чисто інтелектуальний характер. До загальних методів теоретичного пізнання відносять аналіз та синтез. Третім загальнонауковим методом теоретичного пізнання є ідеалізація.
25188. М.Шелер. Положення людини в космосі 30.5 KB
  Положення людини в космосі М. Причини: відсутність єдиної ідеї людини спеціальні науки психологія соціологія біологія і ін. зосереджуючись на окремих проявах людської життєдіяльності скоріше приховують сутність людини ніж розкривають. Двозначність поняття людини: 1.